HGST Touro Mobile 0S03452 manual

HGST Touro Mobile 0S03452
(1)
 • Number of pages: 1
 • Filetype: PDF
 • HGST, a Western Digital company
  외장 하드 디스크 드라이브 제한 보증
  제한 보증의 적용 대상
  제한 보증은 재판매가 아닌 통상적인 사용 목적으로 공인 HGST 판매처에서
  구입한 HGST 외장 스토리지 제품에 적용됩니다. HGST는 아래에 명시한 경우를
  제외하고 보증 적용 제품은 재료와 제작 기술의 측면에서 결함이 없음을
  보증합니다.
  제한 보증의 기간
  제한 보증은 최초 구매 시점과 장소에 따라 구입일로부터 1, 2, 3, 5 또는
  지정된 기간 동안 지속됩니다. 구입하신 제품에 대한 구체적인 보증 내용은
  www.hgst.com에서 확인할 있습니다. 보증 자격을 입증할 있는 구입 증거
  자료가 요구될 있습니다. 구입 증거 자료가 없을 경우에는 HGST에서 공인
  유통업체로 판매된 날로부터 제한 보증 기간을 계산하게 됩니다.
  이 제한 보증의 적용 대상이 아닌 것
  제한 보증에는 하드웨어 또는 소프트웨어의 상업적 이용, 오용, 사고, 수정 또는
  변경, 제품 사양을 벗어난 조작, 부적합한 물리적 또는 작동 환경, 부적절한
  유지관리, HGST와 무관한 제품에 의한 고장으로 야기되는 손상은 포함되지
  않습니다. 중단이나 오류 없는 작동을 보증하지 않습니다. 데이터 손실에 대해
  보증하지 않으므로 제품에 저장된 데이터를 별도의 저장 제품에 정기적으로
  백업해야 합니다. 식별 라벨이 제거되거나 변경된 제품은 보증하지 않습니다.
  HGST는 상업성 특정 목적에의 적합성이나 암묵적 보증을 포함해 어떤
  종류의 보증도 제공하지 않습니다. 일부 관할권에서는 암묵적 보증의 제한을
  허용하지 않으므로 제한이 귀하에게 적용되지 않을 수도 있습니다. HGST는
  제한 보증에 적용되지 않는 제품을 되돌려줄 책임이 없습니다.
  사용자가 처리해야 할 일
  제품에 문제가 있을
  경우 제한 보증 서비스를 요청하기 전에 HGST 또는 판매
  대리점에서 제공한 문제 해결 절차를 먼저 살펴보십시오.
  제한 보증 서비스를 받기 위해서는 http://www.hgst.com/warranty에 나와 있는
  해당 HGST 콜센터에 연락하여 RMA(Return Materials Authorization) 발송 주소를
  먼저 받아두어야 합니다. 승인된 포장 방법으로 하드 디스크 드라이브를 포장하여
  우리 물류 센터로 반송해야 합니다. 포장 방법에 대한 설명은
  http://www.hgst.com/warranty에 나와 있습니다. 귀하는 우리 물류 센터로
  드라이브를 발송할 드는 제반 운송 요금, 세금 보험을 지불해야 합니다. 제품에
  들어 있는 모든 개인 정보를 제거한 후에 반송하십시오.
  HGST에서 처리하게 될 일
  HGST는 결함 제품을 수리하거나 교체한 귀하에게 발송합니다. 귀하는 HGST
  발송 지점에서 수리 또는 교체 제품을 배송업체에 인도했다는 증서를 받게 됩니다.
  귀하는 수리 또는 교체 제품의 수입(해당할 경우) 대한 책임을 집니다. 이러한
  제한 보증 조건은 수리 또는 교체 제품에 적용됩니다. , 제한 보증 기간은 반송
  제품의 최초 제한 보증의 잔여 기간과 90 중에서 쪽이 됩니다.
  책임 제한
  HGST와 계열사, 공급업체, 유통업체 판매 대리점은 1) 3자가 귀하에게
  손해 배상을 청구하는 경우(사망을 포함한 신체 부상과 개인의 유형 자산에 대한
  손해 제외, 2) 데이터 손실 또는 손상, 3) 특별, 부수적, 간접 손해 또는 경제적 결과적
  손해(수익이나 저축 손실 포함) 대해 설령 가능성을 공지했다 하더라도 어떤
  책임도 지지 않습니다. 일부 관할권에서는 책임 제한, 부수적 손해 또는 결과적
  손해를 허용하지 않으므로
  상기 제한이 귀하에게 적용되지 않을 수도 있습니다.
  현지법 적용
  제한 보증에 따라 귀하는 특별한 법적 권리를 가지며, 외에도 관할권마다 다른
  권리를 가질 있습니다.
  HGST, a Western Digital company
  Waranti Terhad untuk Pemacu Cakera Keras Luaran
  Apakah yang diliputi oleh waranti terhad ini?
  Waranti Terhad ini diguna pakai untuk produk-produk storan luaran HGST baru yang
  dibeli daripada pengedar HGST sah oleh pembelian asal untuk kegunaan biasa dan
  bukan untuk jualan semula. HGST menjamin bahawa produk yang diliputi adalah
  bebas daripada kecacatan pada bahan dan hasil kerja, dengan pengecualian
  sebagaimana dinyatakan di bawah.
  Liputan waranti terhad ini untuk berapa lama?
  Waranti terhad ini adalah untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun, atau untuk
  suatu tempoh tetap dari tarikh pembelian, bergantung kepada bila dan di mana ia
  asalnya dibeli. Untuk menentukan waranti ini khusus untuk produk anda, lawati
  www.hgst.com . Suatu bukti pembelian sah diperlukan untuk membuktikan
  kelayakan. Jika anda tidak mempunyai bukti pembelian sah, tempoh waranti terhad
  akan dikira dari tarikh penjualan daripada HGST kepada pengedar sah.
  Apakah yang tidak diliputi oleh waranti terhad ini?
  Waranti terhad ini tidak meliputi kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan
  komersil, penyalahgunaan, kemalangan, pengubahsuaian atau perubahan kepada
  perkakasan atau perisian, pemindaan, persekitaran zikal atau operasi yang tidak
  sesuai di luar spesikasi produk, penyenggaraan yang tidak betul, atau kegagalan
  yang disebabkan oleh produk yang bukan di bawah tanggungjawab HGST. Tiada
  waranti untuk operasi tanpa gangguan atau bebas kesilapan. Tiada waranti untuk
  kehilangan data – anda mesti selalu membuat salinan data yang tersimpan pada
  produk anda kepada suatu produk storan yang berasingan. Tiada waranti untuk
  produk dengan label pengenalan yang tertanggal atau diubah. HGST TIDAK
  MENYEDIAKAN APA-APA JENIS WARANTI LAIN, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD
  KEPADA, WARANTI-WARANTI ATAU SYARAT-SYARAT BOLEH JUAL DAN KESESUAIAN
  UNTUK TUJUAN TERTENTU SEBAGAIMANA YANG DINYATAKAN. BEBERAPA BIDANG
  KUASA TIDAK MEMBENARKAN PEMBATASAN WARANTI-WARANTI YANG DINYATAKAN,
  JADI PEMBATASAN INI MUNGKIN TIDAK DIGUNA PAKAI UNTUK ANDA. HGST tidak
  bertanggungjawab untuk mengembalikan produk yang tidak diliputi oleh waranti
  terhad ini kepada anda.
  Apa yang perlu anda buat?
  Jika ada menghadapi masalah dengan suatu produk, sebelum mendapatkan khidmat
  waranti terhad, mula-mula turuti prosedur penyelesaian masalah yang disediakan oleh
  HGST atau penjual semula anda.
  Untuk mendapatkan khidmat waranti terhad, mula-mula anda mesti dapatkan
  Kebenaran Pemulangan Bahan-bahan dan alamat penghantaran dengan
  menghubungi Pusat Panggilan HGST sewajarnya yang tersenarai di
  http://www.hgst.com/warranty. Anda hendaklah mengembalikan pemacu cakera
  keras yang diliputi menggunakan pembungkusan yang diluluskan kepada pusat
  logistik kami. Garis panduan pembungkusan boleh didapati di:
  http://www.hgst.com/warranty. Anda mesti membayar apa-apa caj pengangkutan,
  duti dan insurans yang berkaitan dalam penghantaran pemacu ke pusat logistik kami.
  Anda hendaklah menanggalkan semua maklumat peribadi daripada produk sebelum
  ia dikembalikan.
  Apakah yang akan dilakukan oleh HGST?
  HGST akan membaiki atau mengganti produk cacat yang diliputinya dan menghantar
  kepada anda produk yang telah diperbaiki atau produk gantian, pengangkutan
  dibayar terlebih dahulu. Anda terima hak milik kepada produk yang telah diperbaiki
  atau produk gantian ketika penghantaran kepada pembawa di pusat penghantaran
  HGST. Anda bertanggungjawab ke atas pengimportan produk yang diperbaiki atau
  produk gantian, jika berkenaan. Syarat-syarat waranti terhad ini diguna pakai untuk
  produk yang diperbaiki atau produk gantian, kecuali tempoh waranti terhad adalah
  untuk baki tempoh waranti terhad asal yang lebih besar bagi produk yang
  dikembalikan atau 90 hari.
  Bagaimanakah liabiliti kami terhad?
  HGST DAN GABUNGANNYA, PEMBEKAL, PENGEDAR DAN PENJUAL SEMULA TIDAK
  BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS MANA-MANA DARIPADA YANG BERIKUT INI: 1)
  TUNTUTAN PIHAK KETIGA TERHADAP ANDA UNTUK GANTI RUGI (SELAIN DARIPADA
  KECEDERAAN JASMANI TERMASUK KEMATIAN DAN HARTA PERSENDIRIAN YANG
  NYATA; 2) KEHILANGAN, ATAU KEROSAKAN KE ATAS, DATA ANDA; ATAU 3) GANTI RUGI
  KHAS, SAMPINGAN ATAU TIDAK LANGSUNG ATAU UNTUK APA-APA GANTI RUGI
  BERBANGKIT DARI EKONOMI (TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU
  SIMPANAN), WALAUPUN TELAH DIBERITAHU TENTANG KEMUNGKINANNYA. BEBERAPA
  BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PEMBATASAN LIABILITI, GANTI RUGI
  SAMPINGAN, ATAU GANTI RUGI BERBANGKIT, JADI PEMBATASAN DI ATAS MUNGKIN
  TIDAK DIGUNA PAKAI UNTUK ANDA.
  Bagaimanakah undang-undang tempatan diguna pakai?
  WARANTI TERHAD INI MEMBERIKAN ANDA HAK PERUNDANGAN KHUSUS, DAN ANDA
  BOLEH MEMPUNYAI HAK-HAK LAIN YANG BERUBAH-UBAH DARI BIDANG KUASA KE
  BIDANG KUASA.
  HGST, a Western Digital company
  
  ?
   HGST
   HGST
   HGST
  
  
  
   1  2  3   5 
   
    www.hgst.com
   
   HGST
  
  
   
     
  
    HGST 
   
  
   HGST
    
  
    HGST
  
  
   
   HGST 
  
    HGST
   http://www.hgst.com/warranty.
  
  : http://www.hgst.com/warranty  
  
  
  
  HGST 
  
   
  HGST  ()
  
  
  
   90 
  
  HGST     : 1)
   ( 
   2)    3) 
    
  () 
   
   
  
   
  
  HGST, a Western Digital company
  外付ハードディスクドライブ制限的保証
  この制限的保証の対象となるのは?
  本制限的保証は、HGST指定販売店から通常使用目的のため初回購入された
  新品のHGST外付記憶装置製品に適用されます。再販目的のため購入された
  製品には適用されません。HGSTは、後述の場合を除き、保証対象製品が材
  料及び仕上りについて瑕疵のないことを保証します。
  制限的保証の有効期間は?
  本制限的保証の有効期間は、初回購入の時期と場所によって、購入日から1
  年間、2年間、3年間、5年間、またはその他の所定の期間となります。お買
  い上げの製品に適用される有効期間は、www.hgst.comをご覧ください。保証
  期間中であることを確認するため、お買い上げの有効な証明が必要となる
  場合があります。お買い上げの有効な証明をお持ちでない場合は、当該製
  品がHGSTグローバルストレージテクノロジーズから指定販売店に販売され
  た日付から制限的保証期間を起算します。
  制限的保証の対象外となるのは?
  本制限的保証は、商業目的の使用、誤用、事故、ハードウェアまたはソフ
  トウェアへの改造・改変、不正使用、製品仕様外の不適切な物理的環境ま
  たは作動環境、不適切なメンテナンス、あるいはHGSTグローバルストレー
  ジテクノロジーズの責任外である製品に起因する故障によって生じた損害
  には適用されません。支障やエラーが皆無の作動を保証するものではあり
  ません。データの損失に対する保証はありません。製品に記憶したデータ
  は定期的にバックアップを別の記憶装置に保存してください。製品認識ラ
  ベルがない製品やラベルを改変した製品は保証の対象外となります。HGST
  は、本制限的保証以外の保証について、特定目的のための市販性及び適合
  性に関する黙示的保証や条件その他を含むいかなる種類の保証も提供する
  ものではありません。法律により黙示的保証が認められない国では、この
  制限は適用されません。HGSTは本制限的保証の対象外である製品を返却す
  る責任を負いません。
  保証サービスを受けるには?
  製品に問題が生じたら、制限的保証によるサービスを受ける前に、HGSTま
  たはお買い上げの販売店が用意するトラブルシューティングの手順に従っ
  てください。
  制限的保証によるサービスを受けるには、まずhttp://www.hgst.com/warrantyに
  記載されている所定のHGSTコールセンターにご連絡いただき、返品許可書
  と返品先住所を受け取ってください。その上で、所定の方法で梱包した保
  証対象ハードディスクドライブを弊社ロジスティックスセンターまでお送
  りください。梱包方法についてはhttp://www.hgst.com/warrantyに記載されてい
  ます。ロジスティックスセンターへのドライブ送付に際しての運送料、税
  金、保険料はお客様の負担となります。返品に先立ってお客様の個人的な
  情報は製品からすべて除去してください。
  HGSTが行うことは?
  HGSTは、保証対象の欠陥製品を修理または交換し、修理または交換済の製
  品を運送料先払いでお客様にお送りします。修理または交換済の製品の所
  有権は、HGSTの配送拠点で製品が運送会社に引き渡された時点でお客様に
  移転します。修理または交換済の製品について輸入手続きが必要な場合に
  は、お客様の責任となります。本制限的保証の各規定は修理または交換済
  の製品にも適用されます。但し保証期間については、返品された製品のも
  ともとの制限的保証の残存期間または90日間のいずれか長い方の期間とな
  ります。
  「制限的」責任とは?
  HGST及びその関連会社、サプライヤー、ディストリビューター、販売店は
  、以下のいずれについても一切の責任を負いません。
  1) 第三者によるお客様への損害賠償請求(但し死亡を含む対人傷害及び有
  形動産を除く
  2) お客様のデータの損失・損壊
  3) 特別損害、付随的損害、間接的損害、及び(利益や貯蓄の損失等を含む
  )結果的に生じる経済的損害(このような損害の可能性について知らされ
  ていた場合も含む)
  法律により責任の制限、付随的損害、結果的に生じる存在が認められない
  国では、この制限は適用されません。
  国内法上の権利への影響は?
  本制限的保証は特定の法的権利を付与するものであり、お住まいの国で認
  められる他の権利を併せて有することが可能です。
  HGST, a Western Digital company
  外部硬碟磁碟機有限保修
  本有限保修含蓋哪些產品?
  本有限保修適用於從授權 HGST 零售商處購買的新型 HGST 外部儲存產品,
  該產品應是原始購買,用於正常使用,而不是再銷售。HGST 保證,保修產品
  沒有材料和製程上的缺陷,並存在下列例外情況。
  有限保修的期限有多長?
  本有限保修的期限為 1 年、2 年、3 年或 5 年,或自購買之日起的固定期限,
  具體期限取決於原始購買的時間和地點。要確定您的產品的保修,請瀏覽
  www.hgst.com。為證明保修資格,可能需要提供有效的購買憑證。如果您沒有
  有效購買憑證,有限保修的期限將從 HGST 銷售給授權分銷商的日期算起。
  本有限保修不含蓋哪些內容?
  有限保修不含蓋因商業使用、濫用、預料之外事故、硬體或軟體修改或改裝
  、篡改、超過產品規格的不當物理或作業環境、不當維護而造成的損壞,或
  因非由 HGST 負責的產品導致的故障。不保證不間斷或無故障執行。不保證
  資料不會遺失 – 您必須定期將產品上所儲存的資料備份至另一儲存產品。對
  識別標籤被去掉或改動的產品不提供保修。HGST 未提供其他任何類型的擔保
  ,包括但不限於,暗示擔保或適銷性條件以及特定用途的適用性。有些司法
  管轄區域不允許暗示擔保的限制,因此上述限制可能對您不適用。HGST 不負
  責向您退還本有限保修不含蓋的產品。
  您必須採取哪些行動?
  如果您的產品出現問題,在尋求有限保修服務之前,請先按照 HGST 或零售
  商提供的故障排除程序操作。
  要獲得有限保修服務,您必須首先獲得退貨授權和運送地址,這些可透過聯
  絡 http://www.hgst.com/warranty 上所列的 HGST 呼叫中心獲得。您必須使用規
  定的包裝將保修硬碟磁碟機返回我們的物流中心。包裝指導原則可在以下地
  址找到:http://www.hgst.com/warranty。您必須支付將磁碟機運至我方物流中心
  的任何相關運輸費用、關稅及保險。在將產品返回之前,您應刪除產品上的
  所有個人資訊。
  HGST 將採取哪些行動?
  HGST 將維修或更換保修的故障產品,並將修好或更換的產品運送給您,運費
  已付。您在 HGST 裝運地點的承運人處領取修好或更換的產品。如果適用,
  您負責修好或更換產品的進口。這些有限保修條款適用於維修或更換產品,
  有限保修期限為返回產品原始有限保修的剩餘期限或 90 天中較長的期限。
  我們的有限責任範圍如何?
  HGST 及其附屬機構、供應商、分銷商以及經銷商對以下事項不承擔責任:1)
  第三方針對您的損害索賠(身體損傷包括死亡及有形個人財產損害除外;2)
  資料的遺失或損壞;或 3) 特殊、附帶或間接損害或任何因之經濟損失(包括
  利益或存款損失),即使已獲知可能性。有些司法管轄區域不允許對責任、
  附帶損害或因之損害進行限制,因此上述限制可能對您不適用。
  如何適用當地法律?
  本有限保修賦予您特定法定權利,根據司法管轄區域的不同,您可能還可以
  享受其他權利。
  HGST, a Western Digital company
  外部硬
  盘驱动器有限保修
  本有限保修适用于哪些品?
  本有限保修适用于为了正常使用(非再销售)而从经 HGST授权的经销商处原
  始购买的全新的HGST 外部存储产品。HGST 保证,适用本有限保修的产品没
  有材料和工艺上的缺陷,但下述例外情况除外。
  有限保修的期限有多长?
  本有限保修的期限为 1 年、2 年、3 年或 5 年不等,或为自购买之日起的其他
  固定期限;具体期限取决于原始购买的时间和地点。请访问www.hgst.com确定
  适用于您的产品的保修条款。为证明您的产品有保修资格,您可能需要提供
  有效的购买凭证。如果您没有有效的购买凭证,有限保修的期限将从HGST 销
  售给经授权的分销商之日起算。
  本有限保修不适用于哪些情况?
  本有限保修不适用于因商业用途、不当使用、意外事故、硬件或软件的改装
  或改动、篡改、不符合产品说明书的物理或操作环境、不当维护而造成的损
  坏,或因非由 HGST负责的产品引起的故障。HGST就不间断或无故障运行未
  做出任何保证。HGST就不丢失数据未做出任何保证 – 您必须定期将您的产
  品上所存储的数据备份至其他独立的存储产品上。HGST对识别标签被移除或
  改动的产品未做出任何保证。HGST未提供任何类型的其它保证,包括但不限
  于,关于适销性以及特定用途的适用性的默示的保证或条件。有些司法管辖
  区域不允许对默示保证进行限制,因此上述限制可能对您不适用。HGST 不负
  责向您退还不适用本有限保修的产品。
  您必须采取哪些行动?
  如果您的产品出现问题,在寻求有限保修服务之前,请先遵循HGST或经销商
  提供的故障处理程序。
  要获得有限保修服务,您必须先与相应的HGST呼叫中心(名单参见
  http://www.hgst.com/warranty)联系以获得退货授权和运送地址。您必须使用规
  定的包装将适用本有限保修的硬盘驱动器退还至我司物流中心。包装指导原
  则参见http://www.hgst.com/warranty。您必须支付与将驱动器运至我司物流中心
  相关的任何运输费用、关税及保险。在将产品退还之前,您应删除产品上的
  所有个人信息。
  HGST会采取哪些行动?
  HGST会维修或更换适用本有限保修的故障产品,并将维修或更换完毕的产品
  以运费预付的方式运送给您。当 HGST在HGST的发送地点将该等维修或更换
  完毕的产品交付给承运人之时,该等维修或更换完毕的产品的所有权随之转
  移给您。您应负责该等维修或更换完毕的产品的进口事宜(如适用)。本有
  限保修条款适用于该等维修或更换完毕的产品,但有限保修的期限为被退还
  的产品的原始有限保修期限的剩余期限或 90 天(以较长的期限为准)。
  我们的有限责任范围排除哪些例外情况?
  HGST及其附属机构、供应商、分销商以及经销商对以下情况不承担任何责任
  :1) 第三方针对您提起的损害索赔(身体伤害(包括死亡)及有形的个人财
  产损害除外);2) 您的数据的丢失或损坏;或 3) 特殊的、继发性的或间接的
  损害,或任何从属性的经济损失(包括利润或存款损失),即使已获知可能
  性。有些司法管辖区域不允许对责任、继发性损害或从属性损害进行限制,
  因此上述限制可能对您不适用。
  如何适用本地法律?
  本有限保修赋予您特定的法律权利。您可能还可以享有不同的司法管辖区域
  所赋予的其它权利。
  HGST a Western Digital company (“HGST”)
  Limited Warranty against Defects for Consumer Products for Australia
  What does this limited warranty against defects cover?
  This Limited Warranty applies to new HGST storage products purchased from an authorized HGST dealer in Australia by the
  original purchaser for normal use and not for resale. HGST warrants that a covered product is free from defects in materials
  and workmanship, with the exceptions stated below.
  How long does limited warranty coverage last?
  This limited warranty lasts for 1 year, 2 years, 3 years or 5 years, or a xed period from date of purchase, depending on
  when and where it was originally purchased. To determine the warranty period for your product, visit
  www.hgst.com/warranty and enter your serial number. A valid proof of purchase may be required to prove eligibility. If you
  do not have a valid proof of purchase, the limited warranty period will be measured from the date of sale from HGST to the
  authorized distributor.
  What does this limited warranty not cover?
  The limited warranty does not cover damage resulting from commercial use, misuse, accident, modication or alteration to
  hardware or software, tampering, unsuitable physical or operating environment beyond product specications, improper
  maintenance, or failure caused by a product for which HGST is not responsible. There is no warranty of uninterrupted or
  error-free operation. There is no warranty for loss of data—you must regularly back up the data stored on your product to a
  separate storage product. There is no warranty for product with removed or altered identication labels. EXCEPT AS
  REQUIRED BY APPLICABLE LAW, HGST DOES NOT PROVIDE ANY OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, INCLUDING, BUT NOT
  LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
  SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO
  YOU. HGST is not responsible for returning to you product which is not covered by this limited warranty.
  What must you do?
  If you are having trouble with a product, before seeking limited warranty service, rst follow the troubleshooting
  procedures that HGST or your reseller provides. To obtain limited warranty service, you must rst obtain a Return Materials
  Authorization and ship-to address by contacting the appropriate HGST Call Center listed at
  http://www.hgst.com/warranty. You must return the covered hard disk drive using approved packaging to our logistics
  center. Packaging guidelines can be found at: http:/www.hgst.com/warranty. You must pay any associated transportation
  charges, duties and insurance in shipping the drive to our logistics center. You should remove all personal information from
  the product prior to its return.
  What will HGST do?
  HGST will replace the drive with a functionally equivalent replacement product, transportation prepaid. HGST may replace
  your product with a product that was previously used, repaired and tested to meet HGST specications. You receive title to
  the replaced product at delivery to carrier at HGST shipping point. You are responsible for importation of the replaced
  product, if applicable. HGST will not return the original drive to consumers; therefore, the consumer is responsible for
  moving data to another media before returning. Data Recovery is not covered under this warranty and is not part of the
  warranty returns process. HGST warrants that the replaced products are covered for the remainder of the original product
  warranty or 90 days, whichever is greater. The benets under this limited warranty are in addition to your other rights and
  remedies under applicable laws.
  How does Australian law apply?
  Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a
  replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You
  are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not
  amount to a major failure.
  How is our liability limited?
  EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, HGST AND ITS AFFILIATES, SUPPLIERS, DISTRIBUTORS, AND RESELLERS ARE NOT
  LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: 1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES (OTHER THAN BODILY INJURY
  INCLUDING DEATH AND TANGIBLE PERSONAL PROPERTY; 2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR DATA; OR 3) SPECIAL,
  INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR
  SAVINGS), EVEN IF INFORMED OF THE POSSIBILITY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATION OF LIABILITY,
  INCIDENTAL DAMAGES, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS LIMITED
  WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION
  TO JURISDICTION.
  What is our business contact information?
  HGST Singapore Pte., Ltd., 4 Kaki Bukit Avenue 1, #03-08, Singapore 417939; Phone: Australia Toll-Free 1-800-001685;
  Email: Support_AP@HGST.com; Website: http://www.hgst.com/warranty
  ﺵﺭﻙﺓ HGST, a Western Digital company
  ﺽﻡﺍﻥ ﻡﺡﺩﻭﺩ ﻝﻡﺡﺭﻙﺍﺕ ﺍﻝﺃﻕﺭﺍﺹ ﺍﻝﺹﻝﺏﺓ ﺍﻝﺥﺍﺭﺝﻱﺓ
  ﻡﺍﺫﺍ ﻱﻍﻁﻱ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ؟
  ﻱﺱﺭﻱ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ ﻉﻝﻯ ﻡﻥﺕﺝﺍﺕ ﺍﻝﺕﺥﺯﻱﻥ ﺍﻝﺥﺍﺭﺝﻱﺓ ﺍﻝﺝﺩﻱﺩﺓ ﻡﻥ HGST ﺍﻝﺕﻱ ﻱﺕﻡ ﺵﺭﺍﺅﻩﺍ
  ﻡﻥ ﺃﺡﺩ ﻭﻙﻝﺍء HGST ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﻱﻥ ﺏﻡﻭﺝﺏ ﺵﺭﺍء ﺃﺹﻝﻱ ﻡﻥ ﺃﺝﻝ ﺍﻝﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﻉﺍﺩﻱ ﻭﻝﻱﺱ ﻝﺏﻱﻉﻩﺍ ﻡﺭﺓً
  ﺃﺥﺭﻯ. ﺕﺽﻡﻥ ﺵﺭﻙﺓ HGST ﺃﻥ ﻱﻙﻭﻥ ﺍﻝﻡﻥﺕﺝ ﺍﻝﺥﺍﺽﻉ ﻝﻝﺽﻡﺍﻥ ﺥﺍﻝﻱًﺍ ﻡﻥ ﺍﻝﻉﻱﻭﺏ ﻑﻱ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ
  ﻭﺍﻝﺹﻥﺍﻉﺓ، ﺏﺍﻝﺍﺱﺕﺙﻥﺍءﺍﺕ ﺍﻝﻡﻥﺹﻭﺹ ﻉﻝﻱﻩﺍ ﺃﺩﻥﺍﻩ.
  ﻡﺍ ﻩﻱ ﻡﺩﺓ ﺕﻍﻁﻱﺓ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ؟
  ﻱﻡﺕﺩ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ ﻝﻡﺩﺓ ﻉﺍﻡ ﻭﺍﺡﺩ ﺃﻭ ﻉﺍﻡﻱﻥ ﺃﻭ ﺙﻝﺍﺙﺓ ﺃﻉﻭﺍﻡ ﺃﻭ ﺥﻡﺱﺓ ﺃﻉﻭﺍﻡ، ﺃﻭ ﻝﻡﺩﺓ ﺯﻡﻥﻱﺓ ﻡﺡﺩﺩﺓ ﻡﻥ
  ﺕﺍﺭﻱﺥ ﺍﻝﺵﺭﺍء، ﻭﻱﺥﺕﻝﻑ ﺫﻝﻙ ﺏﺍﺥﺕﻝﺍﻑ ﻭﻕﺕ ﻭﻡﻙﺍﻥ ﺍﻝﺵﺭﺍء ﺍﻝﺃﺹﻝﻱ ﻝﻝﻡﻥﺕﺝﺍﺕ. ﻝﺕﺡﺩﻱﺩ
  ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﻝﻡﻥﺕﺝﻙ ﺕﺡﺩﻱﺩًﺍ، ﺏﺯﻱﺍﺭﺓ www.hgst.com. ﻕﺩ ﻱﺕﻁﻝﺏ ﺍﻝﺃﻡﺭ ﻭﺝﻭﺩ ﺇﺙﺏﺍﺕ ﺱﺍﺭﻱ
  ﻝﻝﺵﺭﺍء ﻝﺇﺙﺏﺍﺕ ﺍﺱﺕﺡﻕﺍﻕ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ. ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﻱﻙﻥ ﻝﺩﻱﻙ ﺇﺙﺏﺍﺕ ﺱﺍﺭﻱ ﻝﻝﺵﺭﺍء، ﻑﺱﻱﺕﻡ ﺡﺱﺍﺏ ﻡﺩﺓ
  ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ ﻡﻥ ﺕﺍﺭﻱﺥ ﺍﻝﺏﻱﻉ ﻡﻥ ﺵﺭﻙﺓ HGST ﺇﻝﻯ ﺍﻝﻡﻭﺯﻉ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩ.
  ﻡﺍ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﺍ ﻱﻍﻁﻱﻩ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ؟
  ﻝﺍ ﻱﻍﻁﻱ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ ﺍﻝﺕﻝﻑ ﺍﻝﻥﺍﺝﻡ ﻉﻥ ﺍﻝﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺍﻝﺕﺝﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺱﻭء ﺍﻝﺍﺱﺕﺥﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﺡﻭﺍﺩﺙ ﺃﻭ
  ﺍﻝﺕﻉﺩﻱﻝ ﺃﻭ ﺍﻝﺕﻍﻱﻱﺭ ﻑﻱ ﺍﻝﺃﺝﻩﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺏﺭﺍﻡﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﻉﺏﺙ ﺃﻭ ﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ ﺃﻭ ﺍﻝﺏﻱﺉﺓ ﺍﻝﻡﺍﺩﻱﺓ
  ﻍﻱﺭ ﺍﻝﻡﻥﺍﺱﺏﺓ ﺍﻝﺕﻱ ﻝﺍ ﺕﺕﻑﻕ ﻡﻉ ﻡﻭﺍﺹﻑﺍﺕ ﺍﻝﻡﻥﺕﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺹﻱﺍﻥﺓ ﻍﻱﺭ ﺍﻝﺱﻝﻱﻡﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻉﻁﻝ ﺍﻝﻥﺍﺝﻡ
  ﻉﻥ ﻡﻥﺕﺝ ﻝﺍ ﺕﺕﺡﻡﻝ ﺵﺭﻙﺓ HGST ﻡﺱﺉﻭﻝﻱﺕﻩ. ﻝﺍ ﻱﻭﺝﺩ ﺽﻡﺍﻥ ﻱﻙﻑﻝ ﺍﻝﺕﺵﻍﻱﻝ ﺍﻝﻡﺕﻭﺍﺹﻝ ﺃﻭ
  ﺍﻝﺥﺍﻝﻱ ﻡﻥ ﺍﻝﺃﻉﻁﺍﻝ. ﻝﺍ ﻱﻭﺝﺩ ﺽﻡﺍﻥ ﻉﻝﻯ ﻑﻕﺩ
  ﺍﻝﺏﻱﺍﻥﺍﺕﻱﺝﺏ ﻉﻝﻱﻙ ﺃﻥ ﺕﻕﻭﻡ ﺏﺹﻑﺓ ﺩﻭﺭﻱﺓ
  ﺏﺇﻥﺵﺍء ﻥﺱﺥ ﺍﺡﺕﻱﺍﻁﻱﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﺏﻱﺍﻥﺍﺕ ﺍﻝﻡﺥﺯﻥﺓ ﻉﻝﻯ ﻡﻥﺕﺝﻙ ﻉﻝﻯ ﻡﻥﺕﺝ ﺕﺥﺯﻱﻥ ﻡﻥﻑﺹﻝ. ﻝﺍ
  ﻱﻭﺝﺩ ﺽﻡﺍﻥ ﻉﻝﻯ ﺃﻱ ﻡﻥﺕﺝ ﺕﻡﺕ ﺇﺯﺍﻝﺓ ﻡﻝﺹﻕﺍﺕ ﺍﻝﺕﻉﺭﻱﻑ ﺍﻝﺥﺍﺹﺓ ﺏﻩ ﺃﻭ ﺕﻍﻱﻱﺭﻩﺍ. ﻝﺍ ﺕﻕﺩﻡ ﺵﺭﻙﺓ
  HGST ﺃﻱ ﺽﻡﺍﻥﺍﺕ ﺃﺥﺭﻯ ﻡﻥ ﺃﻱ ﻥﻭﻉ، ﺏﻡﺍ ﻑﻱ ﺫﻝﻙ ﻉﻝﻯ ﺱﺏﻱﻝ ﺍﻝﻡﺙﺍﻝ ﻝﺍ ﺍﻝﺡﺹﺭ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥﺍﺕ ﺃﻭ
  ﺍﻝﺵﺭﻭﻁ ﺍﻝﺽﻡﻥﻱﺓ ﻝﻝﻕﺩﺭﺓ ﺍﻝﺕﺱﻭﻱﻕﻱﺓ ﻭﺍﻝﻡﻝﺍءﻡﺓ ﻝﻍﺭﺽ ﻡﻉﻱﻥ. ﻝﺍ ﺕﺱﻡﺡ ﺏﻉﺽ ﺍﻝﺍﺥﺕﺹﺍﺹﺍﺕ
  ﺍﻝﻕﺽﺍﺉﻱﺓ ﺏﺕﻕﻱﻱﺩ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥﺍﺕ ﺍﻝﺽﻡﻥﻱﺓ، ﻝﺫﻝﻙ ﻕﺩ ﻝﺍ ﻱﻥﻁﺏﻕ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﻕﻱﺩ ﻉﻝﻱﻙ. ﻝﺍ ﺕﺕﺡﻡﻝ
  HGST ﻡﺱﺉﻭﻝﻱﺓ ﺇﻉﺍﺩﺓ ﺍﻝﻡﻥﺕﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﺍ ﻱﻍﻁﻱﻩ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺇﻝﻱﻙ.
  ﻡﺍﺫﺍ ﻉﻝﻱﻙ ﺃﻥ ﺕﻑﻉﻝ؟
  ﺇﺫﺍ ﻙﻥﺕ ﺕﻭﺍﺝﻩ ﻡﺵﻙﻝﺍﺕ ﻡﻉ ﺍﻝﻡﻥﺕﺝ، ﻑﻉﻝﻱﻙ ﻕﺏﻝ ﺃﻥ ﺕﺱﻉﻯ ﻝﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻯ ﺥﺩﻡﺓ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ
  ﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ، ﺃﻥ ﺕﺕﺏﻉ ﺃﻭﻝﺍً ﺇﺝﺭﺍءﺍﺕ ﺍﺱﺕﻙﺵﺍﻑ ﺍﻝﺃﻉﻁﺍﻝ ﻭﺇﺹﻝﺍﺡﻩﺍ ﺍﻝﺕﻱ ﺕﻕﺩﻡﻩﺍ ﻝﻙ HGST ﺃﻭ ﺍﻝﺏﺍﺉﻉ
  ﺍﻝﺫﻱ ﺍﺵﺕﺭﻱﺕ ﻡﻥﻩ ﺍﻝﻡﻥﺕﺝ.
  ﻝﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻯ ﺥﺩﻡﺓ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ، ﻉﻝﻱﻙ ﺃﻭﻝﺍً ﺍﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻯ "ﺕﺥﻭﻱﻝ ﺇﺭﺝﺍﻉ ﺍﻝﻡﻭﺍﺩ" ﻭﻉﻥﻭﺍﻥ ﺝﻩﺓ
  ﺍﻝﺵﺡﻥ ﺍﻝﻡﺭﺱﻝ ﺇﻝﻱﻩﺍ، ﻭﺫﻝﻙ ﻡﻥ ﺥﻝﺍﻝ ﺍﻝﺍﺕﺹﺍﻝ ﺏﻡﺭﻙﺯ ﺍﺕﺹﺍﻝ HGST ﺍﻝﻡﻥﺍﺱﺏ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩ ﻑﻱ
  http://www.hgst.com/warranty. ﻉﻝﻱﻙ ﺇﺭﺝﺍﻉ ﻡﺡﺭﻙ ﺍﻝﻕﺭﺹ ﺍﻝﺹﻝﺏ ﺍﻝﺥﺍﺽﻉ ﻝﻝﺽﻡﺍﻥ ﻑﻱ
  ﻉﺏﻭﺕﻩ ﺍﻝﻡﻉﺕﻡﺩﺓ، ﺇﻝﻯ ﻡﺭﻙﺯ ﺍﻝﺕﻭﺭﻱﺩ ﺍﻝﻝﻭﺝﻱﺱﺕﻱ ﺍﻝﺕﺍﺏﻉ ﻝﻥﺍ. ﻱﻡﻙﻥ ﺍﻝﺕﻉﺭﻑ ﻉﻝﻯ ﺇﺭﺵﺍﺩﺍﺕ
  ﺍﻝﺕﻉﺏﺉﺓ ﻡﻥ: http://www.hgst.com/warranty. ﻉﻝﻱﻙ ﺕﺱﺩﻱﺩ ﺍﻝﻥﻑﻕﺍﺕ ﻭﺍﻝﺭﺱﻭﻡ ﺍﻝﻡﺕﻉﻝﻕﺓ
  ﺏﺍﻝﻥﻕﻝ ﻭﺍﻝﺕﺃﻡﻱﻥ ﻝﺵﺡﻥ ﺍﻝﻡﺡﺭﻙ ﺇﻝﻯ ﻡﺭﻙﺯ ﺍﻝﺕﻭﺭﻱﺩ ﺍﻝﻝﻭﺝﻱﺱﺕﻱ ﺍﻝﺕﺍﺏﻉ ﻝﻥﺍ. ﻉﻝﻱﻙ ﺇﺯﺍﻝﺓ ﻙﻝ
  ﺍﻝﻡﻉﻝﻭﻡﺍﺕ ﺍﻝﺵﺥﺹﻱﺓ ﻡﻥ ﺍﻝﻡﻥﺕﺝ ﻕﺏﻝ ﺇﺭﺝﺍﻉﻩ ﺇﻝﻱﻥﺍ.
  ﻡﺍﺫﺍ ﺱﺕﻑﻉﻝ ﺵﺭﻙﺓ HGST؟
  ﺱﺕﻕﻭﻡ
  ﺵﺭﻙﺓ HGST ﺏﺇﺹﻝﺍﺡ ﺃﻭ ﺍﺱﺕﺏﺩﺍﻝ ﺍﻝﻡﻥﺕﺝ ﺍﻝﻡﻉﻱﺏ ﺍﻝﺥﺍﺽﻉ ﻝﻝﺽﻡﺍﻥ ﻭﺏﺵﺡﻥ ﺍﻝﻡﻥﺕﺝ
  ﺏﻉﺩ ﺇﺹﻝﺍﺡﻩ ﺃﻭ ﺍﺱﺕﺏﺩﺍﻝﻩ ﺇﻝﻱﻙ، ﻡﻉ ﺕﺱﺩﻱﺩ ﺭﺱﻭﻡ ﺍﻝﻥﻕﻝ ﻡﻕﺩﻡًﺍ. ﺱﻱﻙﻭﻥ ﻡﻥ ﺡﻕﻙ ﺍﺱﺕﻝﺍﻡ ﺍﻝﻡﻥﺕﺝ
  ﺏﻉﺩ ﺇﺹﻝﺍﺡﻩ ﺃﻭ ﺍﺱﺕﺏﺩﺍﻝﻩ، ﻭﺫﻝﻙ ﻉﻥﺩ ﺕﺱﻝﻱﻡﻩ ﺇﻝﻯ ﺵﺭﻙﺓ ﺍﻝﺵﺡﻥ ﻑﻱ ﻡﻭﻕﻉ ﺵﺡﻥ HGST. ﺃﻥﺕ
  ﻡﺱﺉﻭﻝ ﻉﻥ ﻥﻕﻝ ﺍﻝﻡﻥﺕﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﺕﻡ ﺇﺹﻝﺍﺡﻩ ﺃﻭ ﺍﺱﺕﺏﺩﺍﻝﻩ، ﺇﻥ ﺃﻡﻙﻥ. ﺕﺱﺭﻱ ﻡﺩﺩ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ
  ﻉﻝﻯ ﺍﻝﻡﻥﺕﺝ ﺍﻝﺫﻱ ﺕﻡ ﺇﺹﻝﺍﺡﻩ ﺃﻭ ﺍﺱﺕﺏﺩﺍﻝﻩ، ﺏﺍﺱﺕﺙﻥﺍء ﺃﻥ ﻡﺩﺓ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ ﺱﺕﺏﻝﻍ ﺍﻝﻑﺕﺭﺓ
  ﺍﻝﺏﺍﻕﻱﺓ ﻡﻥ ﻡﺩﺓ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ ﺍﻝﺃﺹﻝﻱﺓ ﻝﻝﻡﻥﺕﺝ ﺍﻝﻡﻉﺍﺩ ﺇﻝﻱﻥﺍ ﺃﻭ ﻡﺩﺓ 90 ﻱﻭﻡًﺍ، ﺃﻱﻩﻡﺍ ﺃﻙﺏﺭ.
  ﻙﻱﻑ ﺕُﻉﺩ ﻡﺱﺉﻭﻝﻱﺕﻥﺍ ﺍﻝﻕﺍﻥﻭﻥﻱﺓ ﻡﺡﺩﻭﺩﺓ؟
  ﻝﺍ ﺕﺕﺡﻡﻝ ﺵﺭﻙﺓ HGST ﻭﺍﻝﺵﺭﻙﺍﺕ ﺍﻝﺕﺍﺏﻉﺓ ﻝﻩﺍ ﻭﺍﻝﻡﻭﺭﺩﻱﻥ ﻭﺍﻝﻡﻭﺯﻉﻱﻥ ﻭﺍﻝﺏﺍﺉﻉﻭﻥ ﺍﻝﺕﺍﺏﻉﻭﻥ ﻝﻩﺍ
  ﺍﻝﻡﺱﺉﻭﻝﻱﺓ ﺍﻝﻕﺍﻥﻭﻥﻱﺓ ﻉﻥ ﺃﻱٍ ﻡﻡﺍ ﻱﻝﻱ: 1) ﺩﻉﺍﻭﻯ ﺍﻝﻍﻱﺭ ﺽﺩﻙ ﺏﺱﺏﺏ ﺃﺽﺭﺍﺭ (ﻑﻱﻡﺍ ﻉﺩﺍ ﺍﻝﺇﺹﺍﺏﺓ
  ﺍﻝﺝﺱﺩﻱﺓ ﺏﻡﺍ ﻑﻱ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻭﻑﺍﺓ ﻭﺍﻝﻡﻝﻙﻱﺓ ﺍﻝﺵﺥﺹﻱﺓ ﺍﻝﻡﻝﻡﻭﺱﺓ، ﺃﻭ 2) ﻑﻕﺩ ﺃﻭ ﺕﻝﻑ ﺏﻱﺍﻥﺍﺕﻙ، ﺃﻭ 3)
  ﺍﻝﺃﺽﺭﺍﺭ ﺍﻝﺥﺍﺹﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻉﺭﺽﻱﺓ ﺃﻭ ﻍﻱﺭ ﺍﻝﻡﺏﺍﺵﺭﺓ ﺃﻭ ﻉﻥ ﺃﻱ ﺃﺽﺭﺍﺭ ﺍﻕﺕﺹﺍﺩﻱﺓ ﻝﺍﺡﻕﺓ (ﺏﻡﺍ ﻑﻱ ﺫﻝﻙ
  ﺥﺱﺍﺭﺓ ﺍﻝﺃﺭﺏﺍﺡ ﺃﻭ ﺍﻝﻡﺩﺥﺭﺍﺕ)، ﺡﺕﻯ ﺇﺫﺍ ﺕﻡ ﺇﺥﻁﺍﺭﻩﺍ ﺏﺵﺃﻥ ﺍﺡﺕﻡﺍﻝ ﺡﺩﻭﺙ ﻡﺙﻝ ﻩﺫﻩ ﺍﻝﺃﺽﺭﺍﺭ. ﻝﺍ ﺕﺱﻡﺡ
  ﺏﻉﺽ ﺍﻝﺍﺥﺕﺹﺍﺹﺍﺕ ﺍﻝﻕﺽﺍﺉﻱﺓ ﺏﺕﻕﻱﻱﺩ ﺍﻝﻡﺱﺉﻭﻝﻱﺓ ﺍﻝﻕﺍﻥﻭﻥﻱﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺃﺽﺭﺍﺭ ﺍﻝﻉﺭﺽﻱﺓ ﺃﻭ
  ﺍﻝﻝﺍﺡﻕﺓ، ﻝﺫﻝﻙ ﻕﺩ ﻝﺍ ﺕﻥﻁﺏﻕ ﻉﻝﻱﻙ ﺍﻝﻕﻱﻭﺩ ﺍﻝﻡﺫﻙﻭﺭﺓ ﺃﻉﻝﺍﻩ.
  ﻙﻱﻑ ﺕﺱﺭﻱ ﺍﻝﻕﻭﺍﻥﻱﻥ ﺍﻝﻡﺡﻝﻱﺓ؟
  ﻱﻡﻥﺡﻙ ﻩﺫﺍ ﺍﻝﺽﻡﺍﻥ ﺍﻝﻡﺡﺩﻭﺩ ﺡﻕﻭﻕًﺍ ﻕﺍﻥﻭﻥﻱﺓ ﻡﻉﻱﻥﺓ، ﻭﻱﺝﻭﺯ ﻝﻙ ﺃﻱﺽًﺍ ﺍﻝﺡﺹﻭﻝ ﻉﻝﻯ ﺡﻕﻭﻕٍ ﺃﺥﺭﻯ
  ﺕﺥﺕﻝﻑ ﻡﻥ ﺍﺥﺕﺹﺍﺹ ﺽﺍﺉﻱ
  ﺇﻝﻯ ﺁﺥﺭ.
  HGST, a Western Digital company
  Jaminan Terbatas untuk Hard Disk Drive Eksternal
  Apakah yang tercakup dalam jaminan terbatas ini?
  Jaminan Terbatas ini berlaku untuk produk penyimpanan eksternal baru HGST yang
  dibeli dari dealer resmi HGST oleh pembeli asli untuk penggunaan normal dan tidak
  untuk dijual kembali. HGST menjamin bahwa produk yang tercakup bebas dari cacat
  bahan dan pembuatan, dengan pengecualian-pengecualian yang dinyatakan di
  bawah ini.
  Berapa lamakah cakupan jaminan terbatas berlaku?
  Jaminan terbatas ini berlaku selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, atau
  untuk suatu jangka waktu tertentu sejak tanggal pembelian, tergantung pada kapan
  dan di mana produk tersebut pada mulanya dibeli. Untuk menentukan jaminan yang
  spesik untuk produk Anda, kunjungi www.hgst.com. Bukti pembelian yang sah
  mungkin wajib ada untuk membuktikan kelayakan memperoleh jaminan. Jika Anda
  tidak memiliki bukti pembelian yang sah, periode jaminan terbatas akan diukur dari
  tanggal penjualan dari HGST kepada distributor resminya.
  Apakah yang tidak tercakup dalam jaminan terbatas ini?
  Jaminan terbatas tidak mencakup kerusakan akibat penggunaan komersial,
  penyalahgunaan, kecelakaan, modikasi atau pengubahan perangkat keras atau
  lunak, utak-atik yang merusakkan, lingkungan sik yang tidak sesuai atau
  pengoperasian yang melampaui spesikasi produk, pemeliharaan yang tidak sesuai,
  atau kegagalan yang disebabkan oleh suatu produk yang untuknya HGST tidak
  bertanggung jawab. Tidak ada jaminan untuk pengoperasian yang tidak terganggu
  atau bebas kesalahan. Tidak ada jaminan untuk kehilangan data—Anda harus secara
  rutin memback-up (membuat cadangan) data yang tersimpan dalam produk Anda ke
  produk penyimpanan yang terpisah. Tidak ada jaminan untuk produk dengan label
  identikasi yang telah dilepas atau diubah. HGST TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN
  DALAM BENTUK APA PUN, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN
  TERSIRAT ATAU KONDISI KELAYAKJUALAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN
  TERTENTU. BEBERAPA YURISDIKSI TIDAK MENGIZINKAN PEMBATASAN JAMINAN
  TERSIRAT, SEHINGGA PEMBATASAN INI DAPAT TIDAK BERLAKU BAGI ANDA. HGST tidak
  bertanggung jawab untuk mengembalikan kepada Anda produk yang tidak tercakup
  dalam jaminan terbatas ini.
  Apa yang harus Anda lakukan?
  Jika Anda mengalami masalah dengan suatu produk, sebelum meminta layanan
  jaminan terbatas, ikutilah terlebih dahulu prosedur pemecahan masalah yang
  diberikan oleh HGST atau penjual produk Anda.
  Untuk mendapatkan layanan jaminan terbatas, Anda harus lebih dahulu
  mendapatkan Return Materials Authorization (Otorisasi Bahan Kembali) dan alamat
  tujuan pengiriman dengan menghubungi Call Center HGST yang sesuai yang
  tercantum di http://www.hgst.com/warranty. Anda harus mengembalikan hard disk
  drive yang tercakup menggunakan kemasan yang disetujui ke pusat logistik kami.
  Pedoman pengemasan dapat dilihat di: http://www.hgst.com/warranty. Anda harus
  membayar biaya pengangkutan, bea cukai, dan asuransi yang sesuai dalam
  mengirimkan drive tersebut ke pusat logistik kami. Anda harus membersihkan semua
  informasi pribadi dari produk sebelum mengembalikannya.
  Apa yang akan dilakukan HGST?
  HGST akan memperbaiki atau mengganti produk cacat yang tercakup dan
  mengirimkan kepada Anda produk yang telah diperbaiki atau diganti, dengan biaya
  pengangkutan telah dibayar di muka. Anda menerima surat bukti hak atas produk
  yang telah diperbaiki atau diganti saat pengantaran ke kurir di tempat pengiriman
  HGST. Anda bertanggung jawab atas pengimporan produk yang telah diperbaiki atau
  diganti, jika sesuai. Ketentuan jaminan terbatas ini berlaku untuk produk yang telah
  diperbaiki atau diganti, kecuali bahwa periode jaminan terbatasnya adalah untuk yang
  lebih panjang dari sisa periode jaminan terbatas asli untuk produk yang dikembalikan
  atau 90 hari.
  Bagaimanakah batas tanggung jawab kami?
  HGST DAN AFILIASI, PEMASOK, DISTRIBUTOR, DAN PENJUAL-KEMBALINYA TIDAK
  BERTANGGUNG GUGAT ATAS SEMUA HAL BERIKUT INI: 1) KLAIM PIHAK KETIGA
  TERHADAP ANDA UNTUK GANTI KERUGIAN (SELAIN CEDERA BADAN TERMASUK
  KEMATIAN DAN HAK MILIK PRIBADI YANG NYATA; 2) KEHILANGAN, ATAU KERUSAKAN
  DATA ANDA; ATAU 3) GANTI KERUGIAN KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU TIDAK LANGSUNG
  ATAU UNTUK SEGALA GANTI KERUGIAN EKONOMI KONSEKUENSIAL (TERMASUK
  HILANGNYA LABA ATAU TABUNGAN), BAHKAN MESKIPUN KEMUNGKINAN
  TERJADINYA HAL TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN. BEBERAPA YURISDIKSI TIDAK
  MENGIZINKAN PEMBATASAN TANGGUNG GUGAT, GANTI KERUGIAN INSIDENTAL,
  ATAU KONSEKUENSIAL, SEHINGGA PEMBATASAN DI ATAS DAPAT TIDAK BERLAKU BAGI
  ANDA.
  Bagaimanakah hukum setempat berlaku?
  JAMINAN TERBATAS INI MEMBERI ANDA HAK HUKUM SPESIFIK, DAN ANDA JUGA
  DAPAT MEMILIKI HAK-HAK LAIN YANG BERBEDA-BEDA DARI SATU YURISDIKSI KE
  YURISDIKSI LAINNYA.
  HGST, a Western Digital company
  Περιορισμένη Εγγύηση για Εξωτερικές Μονάδες Σκληρού Δίσκου
  Τι καλύπτει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση;
  Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει για τα νέα προϊόντα HGST εξωτερικής
  αποθήκευσης που αγοράστηκαν από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της HGST και η
  αρχική αγορά είχε σκοπό την κανονική χρήση και όχι τη μεταπώληση. Η HGST εγγυάται ότι
  ένα προϊόν που καλύπτεται από εγγύηση δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα στα υλικά και την
  κατασκευή, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια.
  Ποιο χρονικό διάστημα καλύπτει η περιορισμένη εγγύηση;
  Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση διαρκεί είτε 1 έτος, 2 έτη, 3 έτη ή 5 έτη είτε συγκεκριμένη
  χρονική περίοδο από την ημερομηνία της αγοράς, ανάλογα με το πότε και από πού
  αγοράστηκε αρχικά. Για να διευκρινίσετε την εγγύηση που καλύπτει το δικό σας προϊόν,
  επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.hgst.com . Ενδέχεται να ζητηθεί η έγκυρη
  απόδειξη αγοράς, προκειμένου να αποδειχτούν οι προϋποθέσεις ισχύος. Εάν δεν διαθέτετε
  έγκυρη απόδειξη αγοράς, η χρονική περίοδος της περιορισμένης εγγύησης θα υπολογίζεται
  από την ημερομηνία πώλησης του προϊόντος από τη HGST στον εξουσιοδοτημένο
  διανομέα.
  Τι δεν καλύπτει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση;
  Η περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκύπτουν από την εμπορική χρήση,
  την κατάχρηση, τα ατυχήματα, την τροποποίηση ή τη μεταβολή του υλικού ή του
  λογισμικού, την παραποίηση, το ακατάλληλο φυσικό περιβάλλον ή το περιβάλλον
  λειτουργίας που δεν πληροί τις προδιαγραφές του προϊόντος, την ακατάλληλη συντήρηση ή
  την αστοχία που προκλήθηκε από κάποιο προϊόν για το οποίο δεν φέρει ευθύνη η HGST.
  Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η λειτουργία θα είναι απρόσκοπτη και χωρίς σφάλματα.
  Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για απώλεια δεδομένων – πρέπει να δημιουργείτε τακτικά
  αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα που αποθηκεύετε στο προϊόν σας, χρησιμοποιώντας
  χωριστό προϊόν αποθήκευσης. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για προϊόντα των οποίων οι
  ετικέτες αναγνώρισης έχουν αφαιρεθεί ή μεταβληθεί. Η HGST ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ
  ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ –ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ
  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ– ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ,
  Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η HGST δεν φέρει
  καμία ευθύνη για την επιστροφή σε εσάς προϊόντος το οποίο δεν καλύπτεται από την
  παρούσα περιορισμένη εγγύηση.
  Τι πρέπει να κάνετε;
  Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με κάποιο προϊόν και προτού ζητήσετε σέρβις στο πλαίσιο
  της περιορισμένης εγγύησης, ακολουθήστε πρώτα τις διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων
  που παρέχει η HGST ή ο μεταπωλητής σας.
  Για να δικαιούστε σέρβις στο πλαίσιο της περιορισμένης εγγύησης, πρέπει πρώτα να λάβετε
  μία Εξουσιοδότηση Επιστροφής Υλικών και μία διεύθυνση αποστολής, επικοινωνώντας με
  το κατάλληλο Τηλεφωνικό Κέντρο HGST από τον κατάλογο που θα βρείτε στην ηλεκτρονική
  διεύθυνση http://www.hgst.com/warranty. Πρέπει να επιστρέψετε τη μονάδα σκληρού
  δίσκου που καλύπτεται από την εγγύηση στο κέντρο διοικητικής μέριμνας της εταιρείας
  μας, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένη συσκευασία. Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες
  συσκευασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.hgst.com/warranty. Πρέπει να
  καταβάλετε τυχόν συνδεόμενα έξοδα μεταφοράς, τέλη και ασφάλεια για την αποστολή της
  μονάδας στο κέντρο διοικητικής μέριμνας της εταιρείας μας. Θα πρέπει να αφαιρέσετε όλα
  τα προσωπικά στοιχεία από το προϊόν, προτού το επιστρέψετε.
  Τι θα κάνει η HGST;
  Η HGST θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν που καλύπτεται από
  την εγγύηση και θα σας αποστείλει το επισκευασμένο ή αντικατεστημένο προϊόν, με
  προπληρωμένα τα έξοδα μεταφοράς. Αποκτάτε την κυριότητα αναφορικά με το
  επισκευασμένο ή αντικατεστημένο προϊόν κατά την παράδοση σε μεταφορέα στο σημείο
  αποστολής της HGST. Φέρετε την ευθύνη για την εισαγωγή του επισκευασμένου ή
  αντικατεστημένου προϊόντος, εάν είναι απαραίτητο. Οι παρόντες όροι περιορισμένης
  εγγύησης ισχύουν για το επισκευασμένο ή αντικατεστημένο προϊόν, με εξαίρεση την
  περίπτωση κατά την οποία η περίοδος περιορισμένης εγγύησης ισχύει για το υπόλοιπο
  ημερών της αρχικής περιόδου περιορισμένης ευθύνης για το επισκευασμένο προϊόν ή για
  90 ημέρες, όποιο από τα δύο διαστήματα είναι μεγαλύτερο.
  Πώς περιορίζεται η δική μας ευθύνη;
  Η HGST ΚΑΙ ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ
  ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 1) ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
  ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΚΑΙ ΑΠΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, 2) ΑΠΩΛΕΙΑ Ή
  ΒΛΑΒΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ Ή 3) ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ
  ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
  ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ), ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ
  ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ
  ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ, ΤΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ,
  ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
  Πώς εφαρμόζεται η τοπική νομοθεσία;
  Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΜΑ
  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
  ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.
  HGST, a Western Digital company
  Harici Sabit Disk Sürücüleri için Sınırlı Garanti
  Bu sınırlı garantinin kapsamı nedir?
  Bu Sınırlı Garanti, yetkili bir HGST satıcısından alınan, yeniden satışa uygun
  olmayıp normal kullanım için asıl satışı yapılan yeni HGST harici depolama
  ürünleri için geçerlidir. HGST, garanti kapsamındaki bir ürünün malzeme ve işçilik
  açısından aşağıda belirtilen istisnalar dışında eksiksiz olduğunu garanti eder.
  Sınırlı garanti kapsamının süresi nedir?
  Bu sınırlı garanti, ürünün ne zaman ve nerede satıldığına bağlı olarak 1, 2, 3 ya da
  5 yıl veya satın alma tarihinden sonra belirli bir zaman dilimi süresince geçerlidir.
  Ürününüze özel garanti koşullarını belirlemek için www.hgst.com adresini ziyaret
  edin. Garantiye uygunluğun ispatı için geçerli bir satın alma belgesi gerekebilir.
  Geçerli bir satın alma belgeniz yoksa, sınırlı garanti süresi HGST’den yetkili
  dağıtımcıya yapılan satış tarihinden itibaren başlatılacaktır.
  Bu sınırlı garanti neyi kapsamaz?
  Sınırlı garanti, ticari kullanım, yanlış kullanım, kaza, donanım veya yazılımda
  modikasyon ya da değişiklik, tahrif, ürün şartnamesi dışındaki uygun olmayan
  ziksel koşullar ya da işletme koşulları, yanlış bakım ya da HGST’in sorumlu
  olmadığı bir üründen kaynaklanan zararı kapsamaz. Hatasız veya kesintisiz
  çalışma garantisi yoktur. Veri kaybına karşı garanti yoktur; ürününüzde depolanan
  verileri ayrı bir depolama ürününe düzenli olarak yedeklemelisiniz. Silinmiş ya da
  değiştirilmiş marka etiketli ürünler için garanti yoktur. HGST, ZIMNEN BELİRTİLEN
  TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU KAPSAYACAK
  ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYACAK ŞEKİLDE HERHANGİ TÜRDEN BAŞKA BİR
  GARANTİ SAĞLAMAZ. BAZI YARGI ALANLARINDA ZIMNİ GARANTİLERİN
  SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEZ, BU NEDENLE BU SINIRLANDIRMA SİZİN
  İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. HGST, bu sınırlı garanti kapsamında olmayan
  ürünlerin size iadesinden sorumlu değildir.
  Yapmanız gerekenler?
  Bir ürünle ilgili sorun yaşıyorsanız, sınırlı garanti hizmetine başvurmadan önce ilk
  olarak HGST ya da satıcınız tarafından sağlanan sorun giderme prosedürlerini
  izleyin.
  Sınırlı garanti hizmetinden yararlanmak için, öncelikle Malzeme İade Yetkisi
  almanız ve http://www.hgst.com/warranty adresinde belirtilen uygun bir HGST
  Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek gönderim adresine ulaşmanız gerekir. Garanti
  kapsamındaki sabit disk sürücüsünü uygun ambalajı kullanarak lojistik
  merkezimize iade etmelisiniz. Ambalajlama kılavuzları
  http://www.hgst.com/warranty adresinde bulunabilir. Disk sürücüsünü lojistik
  merkezimize gönderirken ilgili tüm nakliye masraarını, gümrük vergilerini ve
  sigorta bedelini ödemeniz gerekmektedir. Ürün iadesinden önce tüm kişisel
  bilgilerinizi üründen silmeniz gerekir.
  HGST tarafından yapılacak işlemler?
  HGST, garanti kapsamındaki hatalı ürünü onararak ya da değiştirerek, onarılmış ya
  da değiştirilmiş ürünü size nakliye ücreti ödenmiş olarak gönderecektir. HGST
  sevkiyat merkezinde taşıyıcıya teslimatı sırasında onarılmış ya da değiştirilmiş
  ürünün faturası tarafınıza verilecektir. Onarılmış ya da değiştirilmiş ürünün ithalat
  sorumluluğu (varsa) size aittir. Bu sınırlı garanti koşulları, sınırlı garanti süresinin
  iade edilen ürünün asıl sınırlı garanti süresinden kalan süre ya da 90 günden uzun
  olduğu durumlar haricinde, onarılmış ya da değiştirilmiş ürün için geçerlidir.
  Sorumluluk sınırımız nedir?
  HGST VE BAĞLI ŞİRKETLERİ, TEDARİKÇİLERİ, DAĞITIMCILARI VE SATICILARI ŞU
  HUSUSLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR: 1) HASARLAR İÇİN TARAFINIZA İLETİLEN
  ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TALEPLERİ (ÖLÜMÜ DE KAPSAYAN FİZİKSEL YARALANMALAR VE
  MADDİ KİŞİSEL MALLAR DIŞINDA 2) VERİLERİNİZDE KAYIP YADA HASAR 3)
  OLASILIKLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLUNSA DAHİ, ÖZEL, TESADÜFİ VEYA
  DOLAYLI ZARARLAR YA DA EKONOMİK SONUÇLARI OLAN ZARARLAR (KAZANÇ
  VEYA BİRİKİM KAYBI GİBİ). BAZI YARGI ALANLARI TESADÜFİ ZARARLAR VEYA
  FİİLDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN SORUMLULUK SINIRLANDIRMASINA İZİN
  VERMEZ, BU NEDENLE YUKARIDAKİ SINIRLANDIRMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ
  OLMAYABİLİR.
  Yerel yasalar nasıl uygulanır?
  BU SINIRLI GARANTİ SİZE BELİRLİ YASAL HAKLAR VERMEKTEDİR, AYRICA YARGI
  ALANLARINA GÖRE DEĞİŞEN BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ.
  HGST, a Western Digital company
  Ограниченная гарантия на внешние жесткие диски
  На что распространяется настоящая ограниченная гарантия?
  Настоящая ограниченная гарантия распространяется на новые внешние устройства
  хранения данных HGST, приобретенные у авторизованного дилера HGST оригинальным
  покупателем в целях обычного использования, но не для перепродажи. Компания HGST
  гарантирует отсутствие в продукции, на которую распространяется гарантия, дефектов
  материалов и изготовления за исключением случаев, описанных ниже.
  Каков срок действия ограниченной гарантии?
  Настоящая ограниченная гарантия действует в течение 1 года, 2, 3 или 5 лет либо в течение
  установленного срока со дня первоначальной покупки в зависимости от ее времени и
  места. Для уточнения срока действия гарантии на приобретенную вами продукцию
  посетите веб-сайт www.hgst.com. Для подтверждения права на гарантию может
  потребоваться действительное доказательство покупки. Если действительное
  доказательство покупки отсутствует, то срок действия ограниченной гарантии
  отсчитывается с момента продажи продукции компанией HGST авторизованному
  дистрибьютору.
  На что не распространяется настоящая ограниченная гарантия?
  Ограниченная гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате
  использования в коммерческих целях, неправильного использования, несчастного
  случая, модификации или изменения аппаратного либо программного обеспечения,
  вскрытия корпуса, использования в неподходящих окружающих или рабочих условиях,
  нарушающих спецификации продукции, неправильного техобслуживания или сбоя,
  вызванного продукцией, за которую компания HGST не несет ответственности.
  Бесперебойная и исправная работа продукции не гарантируется. Гарантия не
  распространяется на потерю данных, поэтому пользователь должен регулярно выполнять
  резервное копирование данных с этого устройства на другой носитель данных. Гарантия
  не распространяется на продукцию со снятыми или измененными идентификационными
  этикетками. КОМПАНИЯ HGST НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ
  ЧИСЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ИЛИ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ
  СООТВЕТСТВИЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ
  ОГРАНИЧИВАТЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ПОЭТОМУ ЭТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НА
  ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ. Компания HGST не несет ответственности за возврат
  пользователю продукции, на которую не распространяется настоящая ограниченная
  гарантия.
  Какие действия должен предпринять пользователь?
  При возникновении неисправности продукции, прежде чем обращаться за
  обслуживанием по ограниченной гарантии, выполните процедуры по устранению
  неисправностей, предложенные компанией HGST или вашим торговым посредником.
  Для получения обслуживания по ограниченной гарантии требуется сначала получить
  разрешение на возврат материала и уточнить адрес доставки, обратившись в
  соответствующую информационно-справочную службу компании HGST, адреса которых
  указаны на сайте http://www.hgst.com/warranty. Жесткий диск, на который
  распространяется гарантия, требуется вернуть в наш логистический центр в надлежащей
  упаковке. Инструкции по упаковке см. на сайте http://www.hgst.com/warranty. При
  отправке диска в наш логистический центр вы должны оплатить расходы, пошлины и
  страховой взнос, связанные с транспортировкой. Перед возвратом устройства вы должны
  удалить с него все персональные данные.
  Какие действия предпримет компания HGST?
  Компания HGST отремонтирует или заменит неисправную продукцию, на которую
  распространяется гарантия, и отправит вам отремонтированную или замененную
  продукцию, предварительно оплатив стоимость отправки. Право собственности на
  отремонтированную или замененную продукцию перейдет к вам при его передаче
  транспортной компании в пункте отгрузки HGST. Вы несете ответственность за импорт
  отремонтированной или замененной продукции (в случае необходимости). Эти условия
  ограниченной гарантии распространяются на отремонтированную или замененную
  продукцию за исключением случаев, когда срок действия ограниченной гарантии
  превышает время, оставшееся от начального гарантийного срока на возвращенную
  продукцию, или 90 дней.
  Каким образом ограничена ответственность компании?
  КОМПАНИЯ HGST, А ТАКЖЕ ЕЕ ФИЛИАЛЫ, ПОСТАВЩИКИ, ДИСТРИБЬЮТОРЫ И ТОРГОВЫЕ
  ПОСРЕДНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛЕДУЮЩЕЕ: 1) ПРЕТЕНЗИИ,
  ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ В СВЯЗИ С УЩЕРБОМ (ЗА
  ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ И
  ПОВРЕЖДЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА; 2) ПОТЕРЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ;
  3) ОСОБЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ЛИБО НЕПРЯМЫЕ УБЫТКИ ИЛИ ЛЮБЫЕ КОСВЕННЫЕ
  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ УПУЩЕННЫЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ СБЕРЕЖЕНИЯ),
  ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАРАНЕЕ СООБЩАЛОСЬ О ПОДОБНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ. В НЕКОТОРЫХ
  ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ
  КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НА ВАС НЕ
  РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ.
  Каков порядок применения местного законодательства?
  НАСТОЯЩАЯ ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
  ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРАВА В ДОПОЛНЕНИЕ К ТЕМ ПРАВАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВАМ
  МЕСТНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
  ЮРИСДИКЦИИ.
  HGST, a Western Digital company
  Obmedzená záruka na vonkajšie pevné disky
  Na čo sa táto obmedzená záruka vzťahuje?
  Táto obmedzená záruka sa vzťahuje na nové vonkajšie pamäte HGST zakúpené
  od autorizovaného predajcu HGST prvýkrát na bežné používanie, a nie na ďalší
  predaj. Spoločnosť HGST garantuje, že daný výrobok je bezchybný z hľadiska
  materiálu a vypracovania, okrem výnimiek uvedených nižšie.
  Aká je záručná lehota obmedzenej záruky?
  Záručná lehota tejto obmedzenej záruky je 1 rok, 2 roky, 3 roky alebo 5 rokov
  alebo pevne stanovená lehota od dátumu nákupu, v závislosti od toho, kedy a
  kde sa pôvodne kúpil. Ak chcete zistiť záruku konkrétne na svoj výrobok,
  navštívte stránku www.hgst.com. Na potvrdenie oprávnenosti sa môže vyžadovať
  platný doklad o kúpe. Ak nemáte platný doklad o kúpe, záručná lehota
  obmedzenej záruky sa bude počítať od dátumu predaja od HGST
  autorizovanému distribútorovi.
  Na čo sa táto obmedzená záruka nevzťahuje?
  Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené komerčným
  používaním, nesprávnym používaním, nehodou, úpravou alebo zmenou hardvéru
  alebo softvéru, nedovolenou manipuláciou, nevhodným fyzickým alebo
  prevádzkovým prostredím nezodpovedajúcim špecikáciám výrobku,
  nesprávnou údržbou alebo poruchou spôsobenou výrobkom, za ktorý
  spoločnosť HGST nie je zodpovedná. Záruka sa neposkytuje na neprerušenú
  alebo bezchybnú prevádzku. Záruka sa neposkytuje na stratu údajov — údaje
  uložené na výrobku si musíte pravidelne zálohovať na samostatnú pamäť. Záruka
  sa neposkytuje na výrobok s odstránenými alebo zmenenými identikačnými
  štítkami. SPOLOČNOSŤ HGST NEPOSKYTUJE ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY ĎALŠIEHO
  DRUHU, OKREM INÉHO VRÁTANE MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO
  PODMIENOK PREDAJNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NIEKTORÉ
  JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIE MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK,
  TAKŽE TOTO OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. Spoločnosť HGST nie
  je zodpovedná za vrátenie výrobku, na ktorý sa nevzťahuje táto obmedzená
  záruka.
  Ako by ste mali postupovať?
  Ak máte problémy s výrobkom, predtým, než uplatníte obmedzenú záruku,
  najprv si pozrite postupy riešenia problémov od spoločnosti HGST alebo svojho
  predajcu.
  Ak chcete uplatniť obmedzenú záruku, musíte najprv získať číslo schválenia
  vrátenia materiálu (Return Materials Authorization) a dodaciu adresu
  kontaktovaním príslušného telefónneho centra HGST uvedeného na adrese
  http://www.hgst.com/warranty. Pevný disk, na ktorý sa vzťahuje záruka, musíte
  vrátiť v schválenom balení nášmu logistickému centru. Pokyny pre zabalenie
  nájdete na adrese: http://www.hgst.com/warranty. Pri odosielaní disku do nášho
  logistického centra musíte zaplatiť za všetky súvisiace poplatky za prepravu, clá a
  poistenie. Pred vrátením výrobku z neho odstráňte všetky osobné informácie.
  Ako bude postupovať spoločnosť HGST?
  Spoločnosť HGST opraví alebo vymení chybný výrobok, na ktorý sa vzťahuje
  záruka, a doručí vám opravený alebo vymenený výrobok, pričom doprava je
  predplatená. Právo na opravený alebo vymenený výrobok získate pri doručení
  prepravcovi na mieste doručenia spoločnosti HGST. Zákazník je zodpovedný za
  prípadný dovoz opraveného alebo vymeneného výrobku. Tieto podmienky
  obmedzenej záruky platia pre opravený alebo vymenený výrobok, okrem
  prípadu, keď záručná lehota obmedzenej záruky je dlhšia než zvyšná lehota
  pôvodnej obmedzenej záruky na vrátený výrobok alebo 90 dní.
  Ako je naše ručenie obmedzené?
  SPOLOČNOSŤ HGST A JEJ POBOČKY, DODÁVATELIA, DISTRIBÚTORI A
  PREDAJCOVIA NERUČIA ZA ŽIADNE Z NASLEDOVNÝCH: 1) NÁROKY TRETÍCH
  STRÁN VOČI VÁM ZA ŠKODY (INÉ NEŽ TELESNÉ ZRANENIE VRÁTANE USMRTENIA A
  HMOTNÝ OSOBNÝ MAJETOK; 2) STRATA ALEBO POŠKODENIE VAŠICH ÚDAJOV
  ALEBO 3) MIMORIADNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ANI ZA ŽIADNE
  EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE UŠLÝCH ZISKOV ALEBO ÚSPOR), AJ
  KEĎ STE INFORMOVANÍ O TEJTO MOŽNOSTI. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ
  OBMEDZENIE RUČENIA, VEDĽAJŠÍCH ŠKÔD ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE
  VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA NEMUSIA PRE VÁS PLATIŤ.
  Ako sa uplatňujú miestne zákony?
  TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE OSOBITNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA A
  TAKTIEŽ MÔŽETE MAŤ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍŠIA PODĽA JURISDIKCIE.
  HGST, a Western Digital company
  Omezená záruka na externí pevné disky
  Na co se vztahuje tato omezená záruka?
  Tato omezená záruka se vztahuje na nové externí úložné produkty HGST
  zakoupené u autorizovaného prodejce HGST za účelem běžného používání, ne
  pro další prodej. HGST zaručuje, že dotyčný produkt bude bez závad ve
  zpracování a materiálech, s níže uvedenými výjimkami.
  Jaká je časová platnost omezené záruky?
  Tato omezená záruka platí 1 rok, 2 roky, 3 roky nebo 5 roků nebo po danou dobu
  od data nákupu, podle toho, kdy a kde byl produkt původně zakoupen. Přesnou
  délku záruky příslušných produktů najdete na webové stránce www.hgst.com . K
  prokázání oprávněnosti může být vyžadován platný doklad o zakoupení.
  Nemáte-li platný doklad o zakoupení, délka omezené záruky se bude počítat od
  data prodeje společností HGST autorizovanému distributorovi.
  Na co se nevztahuje tato omezená záruka?
  Omezená záruka se nevztahuje na škody způsobené komerčním používáním,
  nesprávným používáním, nehodou, úpravou či pozměněním hardwaru nebo
  softwaru, porušením, nevhodným fyzickým nebo provozním prostředím
  nesplňujícím specikace produktu nebo selháním způsobeným produktem, za
  který HGST nenese žádnou odpovědnost. Neexistuje žádná záruka na nepřetržitý
  nebo bezchybný provoz. Neexistuje žádná záruka na ztrátu dat – data uložená na
  produktu musíte pravidelně zálohovat na samostatný úložný produkt. Neexistuje
  žádná záruka na produkt s odstraněnými nebo pozměněnými identikačními
  štítky. HGST NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ JINÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO JINÉ
  VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI A
  VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ
  IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, PROTO SE VÁS TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ TÝKAT.
  Společnost HGST není odpovědná za vrácení produktu, na který se nevztahuje
  tato omezená záruka.
  Co musíte udělat?
  Máte-li problémy s produktem, než se obrátíte na servis, který řeší omezenou
  záruku, nejprve vyzkoušejte postupy odstraňování závad doporučené společností
  HGST nebo prodejcem.
  Chcete-li získat servis v rámci omezené záruky, musíte si nejprve vyřídit oprávnění
  k vrácení materiálu (RMA) a odeslat jej na adresu, kterou vám sdělí na telefonním
  centru HGST Call Center, jejichž seznam najdete na webu
  http://www.hgst.com/warranty. Příslušný pevný disk musíte vrátit ve schváleném
  obalu na naše logistické centrum. Pokyny pro balení najdete na webu:
  http://www.hgst.com/warranty. Musíte uhradit všechny přepravní výlohy,
  poplatky a pojištění spojené s odesláním disku do našeho logistického centra.
  Před vrácením produktu z něj odeberte všechny osobní informace.
  Jak bude HGST postupovat?
  HGST opraví nebo vymění vadný produkt v záruce a odešle vám opravený nebo
  vyměněný produkt s předem uhrazeným dopravným. Budete informování o
  doručení opraveného nebo vyměněného produktu dopravcem na místo nakládky
  či vykládky společnosti HGST. Jste odpovědni za dovezení opraveného nebo
  vyměněného produktu, je-li to potřebné. Tyto podmínky omezené záruky platí
  pro opravený nebo vyměněný produkt, kromě situací, kdy délka omezené záruky
  překračuje zůstatek původní délky omezené záruky u vráceného produktu nebo
  90 dnů.
  Jak je omezena naše odpovědnost?
  SPOLEČNOST HGST A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE, DODAVATELÉ,
  DISTRIBUTOŘI A PRODEJCI NEJSOU ODPOVĚDNI ZA NIC Z NÁSLEDUJÍCÍCH: 1)
  NÁROKY TŘETÍCH STRAN VŮČI VÁM ZA ŠKODY (JINÉ NEŽ FYZICKÉ ZRANĚNÍ
  VČETNĚ SMRTI A ŠKODY NA MOVITÉM MAJETKU; 2) ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ
  VAŠICH DAT; NEBO 3) ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO ZA
  JAKÉKOLI ŠKODY S EKONOMICKÝMI DŮSLEDKY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKŮ NEBO
  ÚSPOR), A TO ANI V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA TUTO MOŽNOST. NĚKTERÉ
  JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, NÁHODNÝCH ČI
  NÁSLEDNÝCH ŠKOD, PROTO PRO VÁS VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEMUSEJÍ PLATIT.
  Jakou platnost mají místní zákony?
  TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE URČITÁ PRÁVA, NAVÍC MŮŽETE MÍT I
  DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ.
  HGST, a Western Digital company
  Külső merevlemez-meghajtókra vonatkozó korlátozott garancia
  Mire terjed ki e korlátozott garancia?
  Ez a korlátozott garancia új, hivatalos HGST márkakereskedőtől, az eredeti
  vásárlás során használat, nem pedig viszonteladás céljából beszerzett HGST külső
  tároló termékekre vonatkozik. A HGST szavatolja, hogy a termék anyag- és
  megmunkálási hibáktól mentes, az alábbi kivételekkel:
  Meddig érvényes a korlátozott garancia?
  A korlátozott garancia időtartama 1 év, 2 év, 3 év vagy 5 év, illetve a vásárlás
  időpontjától meghatározott rögzített időszak, az eredeti vásárlás időpontjától és
  helyétől függően. A kifejezetten az Ön termékére vonatkozó garancia
  meghatározásához látogasson el a www.hgst.com weboldalra. Előfordulhat, hogy
  a garanciára való jogosultság igazolásához érvényes vásárlási bizonylat
  szükséges. Amennyiben nem rendelkezik érvényes vásárlási bizonylattal, akkor a
  korlátozott garancia időtartama attól a naptól kezdődik, amikor a HGST a
  terméket a hivatalos forgalmazónak értékesítette.
  Mire nem terjed ki e korlátozott garancia?
  A korlátozott garancia nem vonatkozik az üzleti célú használatból, helytelen
  használatból, balesetből, a hardver vagy szoftver módosításából vagy
  megváltoztatásából, manipulációból, a termékspecikációban meg nem
  határozott, nem megfelelő zikai vagy működési környezetből, nem elégséges
  karbantartásból eredő, vagy olyan termék okozta meghibásodásokra, amelyért a
  HGST nem felel. A garancia nem vonatkozik a termék zavartalan vagy hibamentes
  működésre. A garancia nem vonatkozik az adatvesztésre – a termékén tárolt
  adatokról egy másik tároló termékre rendszeresen biztonsági másolatot kell
  készíteni. A garancia nem terjed ki olyan termékekre, amelyekről eltávolították az
  azonosító címkéket vagy módosították azokat. A HGST NEM NYÚJT SEMMIFÉLE
  EGYÉB GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A VÉLELMEZETT
  GARANCIÁT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA
  VONATKOZÓ GARANCIÁT. BIZONYOS ÁLLAMOKBAN A VÉLELMEZETT GARANCIA
  KORLÁTOZÁSA TILOS, EBBEN AZ ESETBEN E KORLÁTOZÁS LEHET, HOGY NEM
  VONATKOZIK ÖNRE. A HGST nem felelős a jelen korlátozott garancia hatálya alá
  nem tartozó termék visszaküldéséért.
  Mi a teendő?
  Ha problémája van egy termékkel, akkor a korlátozott garancia szolgáltatás
  igénylése előtt először kövesse a HGST-től vagy a viszonteladótól kapott
  hibakeresési utasításokat.
  A korlátozott garancia szolgáltatás igénybevételéhez először visszaküldési
  engedélyre van szükség, a szállítási címért vegye fel a kapcsolatot a megfelelő
  HGST ügyfélszolgálattal, amelyek listája a http://www.hgst.com/warranty oldalon
  található. A merevlemez-meghajtót az előírásnak megfelelő csomagolásban kell
  logisztikai központunkba küldeni. A csomagolással kapcsolatos előírások az
  alábbi címen olvashatók: http://www.hgst.com/warranty. A termék logisztikai
  központunkba történő beküldéséhez kapcsolódó szállítási költségek, vámok és
  biztosítások Önt terhelik. A visszaküldés előtt töröljön minden személyes
  információt a termékről.
  Mit tesz a HGST?
  A HGST megjavítja vagy kicseréli a hibás terméket és a javított vagy kicserélt
  terméket bérmentesítve visszaküldi. Ön jogosult a megjavított vagy kicserélt
  terméket átvenni azt követően, hogy azt a fuvarozó a HGST szállítási pontjára
  szállította. Adott esetben Ön felel a javított vagy kicserélt termék behozataláért. A
  javított vagy kicserélt termékre jelen korlátozott garancia feltételei vonatkoznak,
  kivéve ha a korlátozott garancia időtartama hosszabb, mint a visszaküldött
  termékekre vonatkozó eredeti korlátozott garanciális időszak fennmaradó részére
  vagy 90 nap, attól függően, hogy ezek közül melyik időszak a hosszabb.
  Mire nem terjed ki az általunk nyújtott garancia?
  A HGST, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, SZÁLLÍTÓI, FORGALMAZÓI ÉS
  VISZONTELADÓI NEM FELELNEK AZ ALÁBBIAKÉRT: 1) HARMADIK FÉLNEK ÖNNEL
  SZEMBEN TÁMASZTOTT KÁRIGÉNYE (SZEMÉLYI SÉRÜLÉS, TÖBBEK KÖZÖTT HALÁL
  ÉS JELENTŐS SZEMÉLYES ANYAGI KÁR ESETÉT KIVÉVE; 2) ADATVESZTÉS VAGY
  ADATSÉRÜLÉS; ILLETVE 3) RENDKÍVÜLI, ELŐRE NEM LÁTHAVAGY KÖZVETETT
  KÁROK, ILLETVE KÖVETKEZMÉNYES GAZDASÁGI KÁROK (TÖBBEK KÖZÖTT
  ELMARADT HASZON VAGY MEGTAKARÍTÁS ELMARADÁSA), MÉG AKKOR SEM, HA
  FIGYELMÜKET FELHÍVTÁK EZEK LEHETŐSÉGÉRE. BIZONYOS ÁLLAMOKBAN A
  GARANCIA, TOVÁBBÁ AZ ELŐRE NEM LÁTHATÓ ILLETVE A KÖVETKEZMÉNYES
  KÁROK KORLÁTOZÁSA TILOS, EBBEN AZ ESETBEN E KORLÁTOZÁS LEHET, HOGY
  NEM VONATKOZIK ÖNRE.
  Hogyan kell a helyi jogszabályokat alkalmazni?
  E KORLÁTOZOTT GARANCIA MEGHATÁROZOTT, TÖRVÉNYBEN BIZTOSÍTOTT
  JOGOKKAL RUHÁZZA FEL ÖNT, MINDAZONÁLTAL AZ ADOTT ÁLLAM MÁS,
  ORSZÁGONKÉNT ELTÉRŐ JOGOKAT IS BIZTOSÍTHAT ÖNNEK.
  HGST, a Western Digital company
  Rajoitettu takuu ulkopuolisia kovalevyasemia varten
  Mitä tämä rajoitettu takuu kattaa?
  Tämä rajoitettu takuu koskee uusia HGSTin ulkopuolisia tallennustuotteita, jotka
  on hankittu valtuutetulta HGSTin diileriltä alkuperäisen hankinnan ollessa
  normaalia käyttöä varten, ei myytäväksi edelleen. HGST takaa, että katetussa
  tuotteessa ei ole viallisia materiaaleja eikä valmistusvikoja seuraavassa mainituin
  poikkeuksin.
  Kuinka kauan rajoitettu takuukate on voimassa?
  Tämä rajoitettu takuu on voimassa vuoden, 2 vuotta, 3 vuotta tai 5 vuotta tai
  tietyn määräajan sen hankintapäivästä laskien riippuen siitä, milloin ja mistä se
  alun perin hankittiin. Takuun määrittelemiseksi erityisesti hankkimaasi tuotetta
  varten vieraile web-sivustolla www.hgst.com . Kelpoisuuden todistamiseksi
  voidaan vaatia voimassa oleva todiste hankinnasta. Jos sinulla ei ole voimassa
  olevaa todistetta, rajoitettu takuuaika lasketaan päiväyksestä, jolloin HGST möi
  tuotteen valtuutetulle jakelijalle.
  Mitä tämä rajoitettu takuu ei kata?
  Rajoitettu takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat kaupallisesta myynnistä,
  väärinkäytöstä, onnettomuudesta, laitteistoon tai ohjelmiin tehdyistä
  muunnoksista tai muutoksista, peukaloinnista, tuotetta käytettäessä sellaisessa
  fyysisessä ympäristössä tai operaatioympäristössä, joka ei ole tuotespesikaation
  mukainen tai jos vaurioituminen on seurauksena vääristä huoltotoimista tai jos
  vian aiheuttaa tuote, josta HGST ei ole vastuussa. Tarjolla ei ole takuuta
  keskeytymätöntä tai virheetöntä operaatiota varten. Tarjolla ei ole takuuta datan
  menetykselle—tuotteeseesi tallennettu data on varmistettava säännöllisesti
  erilliseen tallennustuotteeseen. Tarjolla ei ole takuuta tuotteelle, jonka
  tunnistusnimilaput on poistettu tai muutettu. HGST EI TOIMITA MITÄÄN MUITA
  TAKUITA MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI NÄIHIN RAJOITTUEN, VÄLILLISET TAKUUT TAI
  MYYNTIKELPOISUUS JA SOPIVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TIETYT
  JURISDIKTIOALUEET EIVÄT SALLI VÄLILLISTEN TAKUIDEN RAJOITUSTA, JOTEN
  TÄMÄ RAJOITUS EI EHKÄ KOSKE SINUA. HGST ei ole vastuussa sellaisen tuotteen
  palauttamisesta sinulle, joka ei ole tämä rajoitetun takuun kattama.
  Mitä sinun on tehtävä?
  Jos ilmenee ongelmia tuotteeseen nähden, noudata HGSTin tai vähittäismyyjän
  antamia vianhakutoimenpiteitä ennen ottamista yhteyttä rajoitetun takuun
  palveluun.
  Rajoitetun takuun palvelun saamiseksi sinun on ensin hankittava palautettujen
  materiaalien valtuutus (Return Materials Authorization) ja lähetysosoite ottamalla
  yhteys kyseiseen HGST Call Center
  -keskukseen, joka löytyy niiden listalta web-sivulla
  http://www.hgst.com/warranty. Sinun on palautettava takuun kattama
  kovalevyasema hyväksyttyä pakkausta käyttämällä logistiikkakeskukseemme.
  Pakkausta koskevia ohjeita löytyy osoitteesta: http://www.hgst.com/warranty.
  Sinun on maksettava kaikki asiaan liittyvät kuljetusmaksut, verot ja vakuutukset
  levyaseman lähettämiseksi logistiikkakeskukseemme. Sinun on poistettava kaikki
  henkilökohtaiset tiedot tuotteesta ennen sen palauttamista.
  Mihin toimiin HGST ryhtyy?
  HGST korjaa tai vaihtaa katetun viallisen tuotteen ja lähettää sinulle korjatun tai
  vaihdetun tuotteen kuljetus ennalta maksettuna. Sinä saat omistusoikeuden
  korjattuun tai vaihdettuun tuotteeseen tuote luovutettaessa sen kuljettajalle
  HGSTin lähetyspisteessä. Olet vastuussa korjatun tai vaihdetun tuotteen
  maahantuonnista, jos asianmukaista. Nämä rajoitetut takuuehdot koskevat
  korjattua tai vaihdettua tuotetta paitsi että rajoitettu takuuaika on se, joka aika on
  pitempi seuraavista: palautetun tuotteen alkuperäisen rajoitetun takuun jäljellä
  oleva aika vai 90 päivää.
  Kuinka vastuumme on rajoitettu?
  HGST JA SEN SISARYHTIÖT, TOIMITTAJAT, JAKELIJAT JA VÄHITTÄISMYYT EIVÄT
  OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SEURAAVANA MAINITUISTA: 1) KOLMANNEN
  OSAPUOLEN ESITTÄMÄT VAATEET VAHINGOISTA KOSKIEN SINUA (MUU KUIN
  HENKILÖVAHINKO MUKAAN LUKIEN HENGENMENETYS JA HENKILÖKOHTAINEN
  OMISTETTU MATERIAALI; 2) MENETYS TAI VAURIO DATALLESI; TAI 3) ERITYISET,
  TAHATTOMAT TAI VÄLILLISET VAURIOT TAI TALOUDELLISET SEURAUKSENA
  AIHEUTUNEET VAURIOT (MUKAAN LUKIEN MENETETTY VOITTO TAI SÄÄSTÖT)
  SIINÄKIN TAPAUKSESSA KUN NÄIDEN MAHDOLLISUUDESTA ON INFORMOITU.
  TIETYT JURISDIKTIOALUEET EIVÄT SALLI VASTUUN, TAHATTOMIEN VAURIOIDEN
  TAI SEURAUKSENA AIHEUTUNEIDEN VAURIOIDEN RAJOITUSTA, JOTEN EDELLÄ
  MAINITUT RAJOITUKSET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA.
  Kuinka paikallisia lakeja sovelletaan?
  TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU ANTAA SINULLE ERITYISIÄ LAILLISIA OIKEUKSIA JA
  SINULLA VOI MYÖS OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT
  JURISDIKTIOALUEESTA RIIPPUEN.
  HGST, a Western Digital company
  Begrenset garanti for eksterne harddiskstasjoner
  Hva dekker denne begrensede garantien?Denne begrensede garantien gjelder nye eksterne oppbevaringsprodukter fra HGST som kjøpes fra en autorisert HGST-forhandler av opprinnelig kjøp for vanlig bruk og ikke for videresalg. HGST garanterer at et produkt som dekkes er fritt for defekter i materiale og utførelse, med unntakene som er oppgitt nedenfor. Hvor lenge varer den begrensede garantien?Denne begrensede garantien varer i ett år, to år, tre år eller fem år, eller i en fastsatt periode fra kjøpsdato, avhengig av når og hvor den opprinnelig ble kjøpt. For å se hvor lang garanti ditt spesikke produkt har, gå til www.hgst.com. Det kan være nødvendig med et gyldig kjøpsbevis for å bevise berettigelse. Hvis du ikke har et gyldig kjøpsbevis, måles den begrensede garantiperioden fra salgsdato fra HGST Global Store Technologies til autorisert leverandør.Hva dekker ikke denne begrensede garantien? Den begrensede garantien dekker ikke skade fra kommersiell bruk, feil bruk, uhell, modikasjon eller endring av maskinvare eller programvare, tukling, uegnet fysisk miljø eller driftsmiljø utenfor produktspesikasjoner, feilaktig vedlikehold eller feil forårsaket av et produkt som HGST ikke er ansvarlig for. Uavbrutt eller feilfri drift garanteres ikke. Tap av data dekkes ikke av garantien, du må jevnlig sikkerhetskopiere dataene du lagrer på produktet på et separat lagringsprodukt. Produkter med ernede eller endrede identikasjonsetiketter garanteres ikke. HGST GIR INGEN ANDRE GARANTIER AV NOE SLAG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNING AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, SÅ DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG. HGST er ikke ansvarlig for å levere produkter som ikke dekkes av denne begrensede garantien tilbake til
  deg.
  Hva må du gjøre? Hvis du har problemer med ett produkt, følg feilsøkingsprosedyrene som HGST eller forhandleren din leverer før du søker begrenset garantidekning. For å få begrenset garantidekning, må du først skae en returmaterialgodkjennelse og forsendelsesadresse ved å ta kontakt med det egnede HGST kundeservice som er oppført på http://www.hgst.com/warranty. Du må sende tilbake harddisken som dekkes av garanti med godkjent emballasje til logistikksenteret vårt. Emballasjeveiledning nnes på: http://www.hgst.com/warranty. Du må betale eventuelle tilknyttede transportkostnader, avgifter og forsikring ved forsendelse av stasjonen til vårt logistikksenter. Du bør erne all personlig informasjon fra produktet før du sender det tilbake. Hva vil HGST gjøre? HGST vil reparere eller bytte ut det defekte garanterte produktet og sende deg det reparerte eller utbyttede produktet med forhåndsbetalt transport. Du får eiendomsretten til det reparerte eller erstattede produktet ved levering til HGSTs ekspedisjonssentral. Du er ansvarlig for å importere av det reparerte eller utbyttede produktet, hvis aktuelt. Disse begrensede garantivilkårene gjelder for det reparerte eller utbyttede produktet, bortsett fra at den begrensede garantiperioden gjelder for den gjenværende garantiperioden for det returnerte produktet eller 90 dager, avhengig av hvilken som er lengst. Hvordan er vårt erstatningsansvar begrenset? HGST OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, LEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER OG FORHANDLERE ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR DET FØLGENDE: 1) TREDJEPARTSKRAV MOT DEG FOR SKADER (ANDRE ENN PERSONSKADER INKLUDERT DØDSFALL OG SKADE PÅ FYSISK PERSONLIG EIENDOM, 2) TAP AV, ELLER SKADE PÅ, DATAENE DINE, 3) SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, ELLER FOR EVENTUELLE ØKONOMISKE FØLGESKADER (INKLUDERT TAPT FORTJENESTE ELLER SPAREMIDLER), SELV OM DE ER INFORMERT OM MULIGHETEN. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ BEGRENSINGENE OVENFOR GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG.Hvordan fungerer lokale lover i forhold til dette?DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG SPESIELLE JURIDISKE RETTIGHETER, OG DU KAN OGSÅ HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON.
  HGST, a Western Digital company
  Begränsad garanti för externa hårddisksenheter
  Vad omfattas av denna begränsade garanti?
  Denna begränsade garanti avser HGST nya externa lagringsprodukter som köpts
  från en auktoriserad HGST-försäljare av den ursprungliga kunden för normal
  användning och ej för återförsäljning. HGST garanterar att en produkt som täcks
  av försäkringen är fri från material- och fabrikationsdefekter, med nedan nämnda
  förbehåll.
  Hur länge räcker den begränsade garantin?
  Den begränsade garantin räcker i 1 år, 2 år, 3 år eller 5 år, eller under en fastställd
  period från inköpsdatum, alltefter när och var produkten ursprungligen köptes.
  Du kan se efter hur garantin gäller för din produkt genom att besöka
  www.hgst.com. Ett giltigt inköpsbevis kan krävas som bevis på att produkten
  täcks av garantin. Om du saknar giltigt inköpsbevis räknas perioden för den
  begränsade garantin från det datum då produkten såldes av HGST till den
  auktoriserade distributören.
  Vad omfattar inte denna begränsade garanti?
  Den begränsade garantin omfattar inte skada som uppstått vid kommersiell
  användning, missbruk, olycka, modikation eller ändring av hårdvara eller
  programvara, mixtrande, olämplig fysisk omgivning eller olämpliga
  driftsförhållanden som ligger utanför produktspecikationerna, felaktigt
  underhåll eller felfunktion som orsakats av en produkt för vilken HGST inte är
  ansvarigt. Oavbruten eller felfri användning garanteras inte. Garantin omfattar
  inte förlust av data. Du måste regelbundet säkerhetskopiera data som lagras på
  produkten på en separat lagringsprodukt. Ingen garanti ges för produkter med
  avlägsnad eller ändrad identikationsmarkering. HGST LÄMNAR INGA SOM HELST
  ANDRA GARANTIER, DÄRIBLAND INGA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER
  UTFÄSTELSER OM ALLMÄN BESKAFFENHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST
  ÄNDAMÅL. EFTERSOM VISSA LÄNDER INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGAR AV
  UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, ÄR DET MÖJLIGT ATT DENNA BEGRÄNSNING
  INTE GÄLLER I DITT FALL. HGST ansvarar inte för att sända tillbaka en returnerad
  produkt som inte täcks av denna begränsade garanti.
  Vad ska du göra?
  Om du har problem med en produkt ska du innan du begär service under
  begränsad garanti följa felsökningsförfarandena från HGST eller återförsäljaren.
  För att utnyttja service enligt begränsad garanti måste du först skaa ett tillstånd
  att sända in material, en s.k. RMA, och en returadress genom att kontakta
  respektive HGST Call Center, som du hittar på http://www.hgst.com/warranty. Du
  måste returnera en hårddisk som täcks av garantin till ditt logistikcenter i godkänt
  emballage. Du hittar riktlinjer för förpackning på: http://www.hgst.com/warranty.
  Du måste betala fraktkostnader, skatter och försäkring för returneringen av din
  hårddisk till logistikcentret. Du ska ta bort all personlig information på produkten
  innan du returnerar den.
  Vad gör HGST?
  HGST reparerar eller ersätter en defekt produkt som täcks av garanti och skickar
  den reparerade eller ersatta produkten med fraktkostnaden betald. Du tar över
  äganderätten till den reparerade eller ersatta produkten när den lämnas över till
  fraktrman vid HGST speditionsställe. Du är ansvarig för eventuell import av den
  reparerade eller ersatta produkten. Den reparerade eller ersatta produkten
  omfattas av villkoren för denna begränsade garanti, med det förbehållet att
  perioden för den begränsade garantin är återstoden av den ursprungliga
  garantiperioden, dock minst 90 dagar.
  På vilket sätt är vår ansvarsskyldighet begränsad?
  HGST OCH DESS ANSLUTNA BOLAG, LEVERANTÖRER, DISTRIBUTÖRER OCH
  ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INTE ANSVARIGA FÖR FÖLJANDE: 1) TREDJEPARTSANSPRÅK
  MOT DIG FÖR SKADESTÅND (ANNAT ÄN FÖR KROPPSSKADOR, INKLUSIVE
  DÖDSFALL, OCH SKADOR FYSISK PERSONLIG EGENDOM, 2) FÖRLUST AV ELLER
  SKADA PÅ DATAINFORMATION ELLER 3) SPECIELLA ELLER INDIREKTA SKADOR
  ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE VINSTBORTFALL
  ELLER FÖRLUST AV BESPARINGAR), ÄVEN I FALL DÅ PARTEN HAR MEDDELATS OM
  MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA LÄNDER INTE TILLÅTER
  BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARSSKYLDIGHET, INDIREKTA SKADOR ELLER
  FÖLJDSKADOR, ÄR DET MÖJLIGT ATT DENNA BEGRÄNSNING INTE GÄLLER I DITT
  FALL.
  Gäller lokala lagar?
  DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGLIGA RÄTTIGHETER. DU
  KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER, SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND.
  HGST, a Western Digital company
  Beperkte garantie voor externe harde schijven
  Wat valt er precies onder de beperkte garantie?
  Deze beperkte garantie is van toepassing op externe opslagproducten van HGST die
  zijn gekocht bij een erkende HGST-dealer en bestemd zijn voor normaal gebruik en
  niet voor wederverkoop. HGST garandeert, behoudens onderstaande
  uitzonderingen, dat het betreende productvrij is van tekortkomingen in
  materialen en afwerking.
  Wat is de looptijd van de beperkte garantie?
  Deze beperkte garantie geldt voor 1, 2, 3 of 5 jaar of voor een vastgestelde periode
  vanaf de aankoopdatum en is afhankelijk van wanneer en waar de aankoop heeft
  plaatsgevonden. Ga naar www.hgst.com voor informatie over de garantie op uw
  product. Om in aanmerking te komen voor garantie dient u een geldig
  betalingsbewijs te kunnen overleggen. Als geen geldig betalingsbewijs kan worden
  overlegd, wordt de garantieperiode gerekend vanaf de datum dat het product door
  HGST is geleverd aan de geautoriseerde distributeur.
  Wat valt niet onder de beperkte garantie?
  De beperkte garantie geldt niet voor schade door commercieel gebruik, misbruik,
  ongelukken, wijzigen van de hardware of software, knoeien aan de apparatuur, een
  ongeschikte fysieke of werkomgeving anders dan vermeld in de
  productspecicaties, onjuist onderhoud of een storing in een ander product
  waarvoor HGST niet verantwoordelijk kan worden gehouden. Een ononderbroken
  of foutenvrije werking wordt niet gegarandeerd. Dataverlies valt niet onder de
  garantie: u bent zelf verantwoordelijk voor regelmatige backups van de data op uw
  product naar een afzonderlijk opslagproduct. De garantie geldt niet voor producten
  met verwijderde of gewijzigde identicatielabels. HGST VOORZIET IN GEEN ENKELE
  ANDERE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE
  OF VOORWAARDEN BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR
  EEN BEPAALD DOEL. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS GEEN BEPERKING OP
  IMPLICIETE GARANTIES TOEGESTAAN. IN DAT GEVAL IS DEZE BEPERKING MOGELIJK
  NIET OP U VAN TOEPASSING.
  HGST kan niet worden verplicht een product dat niet onder deze beperkte garantie
  valt aan u te retourneren.
  Wat moet u doen?
  Als u problemen met een product ondervindt, dient u deze eerst op te lossen met
  behulp van de daarvoor door HGST of uw wederverkoper voorziene procedures,
  alvorens u een beroep doet op de garantieservice.
  Om in aanmerking te komen voor de garantieservice kunt u contact opnemen met
  een callcenter van HGST om een Retourbon aan te vragen en het adres waarnaar u
  het product moet retourneren. De contactgegevens van het callcenter vindt u op
  http://www.hgst.com/warranty. De desbetreende harde schijf dient te worden
  verzonden of afgeleverd bij ons logistieke centrum in een geschikte verpakking.
  Richtlijnen voor een geschikte verpakking vindt u op:
  http://www.hgst.com/warranty. Eventuele verzendkosten, accijns en verzekering
  voor de verzending naar ons logistieke centrum zijn voor uw rekening. Alle
  persoonlijke informatie dient van het product te zijn verwijderd voor verzending.
  Wat doet HGST?
  HGST repareert of vervangt het defectieve product en retourneert dit zonder
  transportkosten. Als u het gerepareerde of vervangen product in ontvangst neemt
  op een afhaaladres van HGST krijgt u een nieuw eigendomsbewijs. Indien van
  toepassing bent u zelf verantwoordelijk voor het importeren van een gerepareerd
  of vervangen product. Deze voorwaarden gelden voor de beperkte garantie van het
  gerepareerde of vervangen product, waarbij ofwel het resterende deel van de
  oorspronkelijke garantieperiode ofwel een nieuwe garantieperiode van 90 dagen
  geldt voor het geretourneerde product.
  Wat is de beperking op onze aansprakelijkheid?
  NOCH HGST NOCH AAN HGST GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS,
  DISTRIBUTEURS OF WEDERVERKOPERS KUNNEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD
  VOOR: 1) SCHADECLAIMS VAN DERDEN (MET UITZONDERING VAN
  LICHAMELIJK/DODELIJK LETSEL EN TASTBARE PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN; 2)
  VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW DATA; 3) UITZONDERLIJKE, INCIDENTELE OF
  INDIRECTE SCHADE OF ENIGE ECONOMISCHE GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF DERVING
  VAN INKOMSTEN OF SPAARTEGOEDEN), ZELFS ALS OVER DE MOGELIJKHEID
  DAARVAN INFORMATIE IS VERSTREKT. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS GEEN
  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE
  TOEGESTAAN. IN DAT GEVAL ZIJN GENOEMDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U
  VAN TOEPASSING.
  In hoeverre is de lokale wetgeving van toepassing?
  BINNEN DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE HEBT U SPECIFIEK
  OMSCHREVEN RECHTEN; AFHANKELIJK VAN HET RECHTSGEBIED WAARIN U
  WOONACHTIG BENT, KUNNEN NOG ANDERE RECHTEN VAN TOEPASSING ZIJN.
  HGST, a Western Digital company
  Begrænset garanti for eksterne ytbare harddiskdrev
  Hvad dækker denne begrænsede garanti?
  Denne begrænsede garanti gælder for nye HGST eksterne lagringsprodukter, der
  er købt hos en autoriseret HGST-forhandler som et oprindeligt køb til normal
  anvendelse og ikke til gensalg. HGST garanterer, at et produkt, der er omfattet af
  garantien, garanteres at være uden fejl og fabrikationsmæssige mangler med
  undtagelse at nedenstående.
  Hvor længe varer den begrænsede garanti?
  Denne begrænsede garanti varer i 1 år, 2 år, 3 år eller 5 år eller en fastsat periode
  fra købsdatoen afhængigt af hvornår og hvor produktet oprindeligt blev købt. For
  at afgøre hvilken garanti, der gælder for dit produkt, kan du besøge
  www.hgst.com. En gyldig kvittering er muligvis påkrævet for at bevise
  gyldigheden. Hvis ikke du er i besiddelse af en gyldig kvittering, bestemmes den
  begrænsede garantiperiode fra salgsdatoen fra HGST til den autoriserede
  forhandler.
  Hvad dækker denne begrænsede garanti ikke?
  Den begrænsede garanti dækker ikke skade, der er opstået ved kommerciel
  anvendelse, misbrug, uheld, ændring af hardware eller software, indgreb,
  upassende fysisk eller betjeningsomgivelser, der ligger uden for
  produktspecikationer, forkert vedligeholdelse eller fejl, der skyldes et produkt,
  som HGST ikke er ansvarlig for. Der stilles ikke garanti for uafbrudt eller fejlfri
  betjening. Der stilles ingen garanti for tab af data - du skal regelmæssigt
  sikkerhedskopiere de data, der lagres på dit produkt, på et uafhængigt
  lagringsprodukt. Der stilles ikke garanti for produkter, hvor
  identikationsetiketter er ernet eller ændret.. HGST GIVER INGEN ANDEN
  GARANTI HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER
  OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. VISSE
  RETSSYSTEMER TILLADER IKKE BEGRÆNSNING AF STILTIENDE GARANTIER,
  HVORFOR OVENNÆVNTE MULIGVIS IKKE ER GÆLDENDE I DETTE TILFÆLDE. HGST
  er ikke ansvarlig for at returnere produktet, som ikke er dækket af denne
  begrænsede garanti, til dig.
  Hvad skal du gøre?
  Hvis du har problemer med et produkt, skal du, før du gør brug af den
  begrænsede garantiservice, følge de fejlndingsprocedurer, som HGST eller din
  forhandler giver dig.
  For at få service i forbindelse med den begrænsede garanti skal du først indhente
  en Godkendelse af returnering af materiale og forsendelsesadresse ved at
  kontakte et HGST callcenter, der står på http://www.hgst.com/warranty. Du skal
  returnere det korrekt indpakkede harddiskdrev til vores logistikcenter.
  Retningslinjer til indpakning ndes på: http://www.hgst.com/warranty. Du skal
  betale eventuelle transportudgifter, afgifter og forsikring i forbindelse med
  forsendelsen af drevet til vores logistikcenter. Du bør erne alle personlige
  oplysninger fra produktet forud for returnering.
  Hvad gør HGST?
  HGST reparerer eller udskifter det defekte produkt, der er omfattet af garantien
  og sender det reparerede eller udskiftede produkt tilbage til dig, hvor transporten
  er forudbetalt. Du overtager adkomsten til det reparerede eller udskiftede
  produkt ved levering til kureren ved HGST's transportsted. Du er ansvarlig for
  import af det reparerede eller udskiftede produkt, hvis der er nødvendigt. Disse
  begrænsede garantivilkår gælder for reparerede eller udskiftede produkter,
  bortset fra at den begrænsede garantiperiode dækker størstedelen af den
  tilbageværende del af den oprindelige begrænsede garantiperiode, som gælder
  for det returnerede produkt, eller i 90 dage
  Hvordan er vores ansvar begrænset?
  HGST OG DENNES UNDERAFDELINGER, LEVERANDØRER OG FORHANDLERE ER
  IKKE ANSVARLIGE FOR FØLGENDE: 1) TREDJEPARTS KRAV OVER FOR DIG MHT.
  SKADER (UDOVER PERSONSKADE HERUNDER DØD OG MATERIEL PERSONLIG
  EJENDOM; 2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATA; ELLER 3) SÆRLIG, UTILSIGTET
  ELLER INDIREKTE SKADE ELLER FOR EVENTUELLE ØKONOMISKE FØLGESKADER
  (HERUNDER TABT FORTJENESTE ELLER BESPARELSER), SELVOM MULIGHEDEN FOR
  DETTE ER MEDDELT. VISSE LANDES LOVGIVNING TILLADER IKKE BEGRÆNSNING
  AF ANSVAR, UTILSIGTET SKADE ELLER FØLGESKADER. OVENFOR NÆVNTE
  ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.
  Hvordan gælder lokale bestemmelser?
  DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER SÆRLIGE JURIDISKE RETTIGHEDER,
  HVORTIL KOMMER EVENTUELLE ØVRIGE RETTIGHEDER, DER KAN VARIERE FRA ÉT
  RETSSYSTEM TIL ET ANDET.
  HGST, a Western Digital company
  Garanzia limitata per dischi ssi esterni
  Che cosa copre la garanzia?
  La presente garanzia è valida per i nuovi prodotti di memorizzazione esterna
  HGST acquistati presso rivenditori autorizzati HGST dall'acquirente originale per
  l'uso normale e non per essere rivenduti. HGST garantisce che i prodotti coperti
  da garanzia sono esenti da difetti di materiali e di lavorazione, salvo quanto in
  appresso precisato.
  Quanto dura la garanzia?
  La garanzia vale 1, 2, 3 o 5 anni o per un periodo prestabilito a decorrere dalla
  data d'acquisto, a seconda del luogo e del giorno in cui l'acquisto è stato
  originariamente eettuato. Per stabilire quale garanzia vale espressamente per il
  prodotto acquistato visitare www.hgst.com . Per dimostrare di aver diritto alla
  copertura può essere necessaria una prova d'acquisto valida. In mancanza di una
  valida prova d'acquisto il periodo di garanzia viene calcolato dalla data della
  vendita da HGST al distributore autorizzato.
  Che cosa non copre la garanzia?
  La garanzia non copre i danni derivanti dall'uso commerciale, dall'uso improprio,
  da incidenti, modiche od alterazioni all'hardware o al software, manomissione,
  uso in ambienti sici non idonei o ambienti operativi non rispondenti alle
  speciche del prodotto, manutenzione impropria o guasti imputabili ad un
  prodotto per il quale HGST non è responsabile. Non sono garantiti il
  funzionamento continuativo od esente da errori. Non sono coperte le perdite di
  dati e l'acquirente è tenuto ad eettuare regolari backup dei dati su altri supporti
  di memorizzazione. Non sono coperti da garanzia i prodotti dai quali sono state
  asportate o sui quali sono state modicate le etichette d'identicazione. HGST
  NON CONCEDE ULTERIORI GARANZIE DI QUALSIASI TIPO, COMPRESE, SENZA
  INTENTO LIMITATIVO, GARANZIE IMPLICITE O DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ
  AD USI SPECIFICI. IN ALCUNI PAESI NON SONO AMMESSE LE LIMITAZIONI DELLE
  GARANZIE IMPLICITE, PER CUI TALI LIMITAZIONI POSSONO NON TROVARE
  APPLICAZIONE NEL CASO SPECIFICO. HGST non è responsabile per la restituzione
  al cliente di un prodotto non coperto dalla presente garanzia limitata.
  Come si richiede l'intervento in garanzia?
  In caso di problemi con il prodotto acquistato, prima di richiedere l'intervento in
  garanzia leggere le procedure di intervento in caso di guasti fornite da HGST o dal
  rivenditore.
  Per ottenere l'intervento in garanzia occorre richiedere preventivamente
  l'apposita autorizzazione (Return Materials Authorization) e l'indirizzo cui spedire
  il prodotto rivolgendosi al Call Center HGST competente sul sito
  http://www.hgst.com/warranty. Il disco sso in garanzia dev'essere spedito al
  nostro centro logistico in un imballaggio di tipo riconosciuto. Le istruzioni per gli
  imballaggi si trovano sul sito: http://www.hgst.com/warranty. Le spese di
  trasporto al nostro centro logistico, i diritti doganali e l'assicurazione sono a carico
  dell'acquirente. Prima d'inviare il disco in riparazione, il cliente deve cancellare
  tutti i suoi dati personali.
  In che cosa consiste l'intervento in garanzia?
  HGST ripara o sostituisce il prodotto in garanzia difettoso e restituisce al cliente in
  porto franco il prodotto riparato o quello sostitutivo. Il prodotto riparato o
  sostituito diventa di proprietà del cliente all'atto della consegna al corriere presso
  il centro di spedizioni HGST. Il cliente è responsabile, se del caso,
  dell'importazione del prodotto riparato o di quello sostitutivo. La presente
  garanzia trova applicazione al prodotto riparato o a quello sostitutivo per un
  periodo pari al periodo di garanzia residuo sul prodotto originale o, se detto
  periodo risulta inferiore a 90 giorni, per 90 giorni.
  In che senso la garanzia è limitata?
  HGST E SUE CONSOCIATE, FORNITORI, DISTRIBUTORI E RIVENDITORI DECLINANO
  OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER QUANTO SEGUE: 1) PRETESE DI TERZI NEI
  CONFRONTI DEL CLIENTE PER DANNI (ESCLUSE LESIONI CORPORALI, DECESSO E
  DANNI A COSE; 2) PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI DATI DEL CLIENTE; O 3)
  DANNI SPECIALE, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI DI NATURA ECONOMICA
  (COMPRESI LUCRO CESSANTE E MANCATI RISPARMI), ANCHE IN PRESENZA DI UN
  AVVISO CIRCA SIFFATTE POSSIBILITÀ. IN ALCUNI PAESI NON SONO AMMESSE LA
  LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E L'ESCLUSIONE DEI DANNI INDIRETTI O
  CONSEQUENZIALI, PER CUI TALI ESCLUSIONI E LIMITAZIONI POSSONO NON
  TROVARE APPLICAZIONE NEL CASO SPECIFICO.
  In che misura trova applicazione il diritto locale?
  LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA CONCEDE ALL'ACQUIRENTE DIRITTI SPECIFICI
  CHE POSSONO ESSERE MAGGIORI IN FUNZIONE DEL PAESE DI APPARTENENZA.
  HGST, a Western Digital company
  Ograniczona gwarancja na zewnętrzne dyski twarde
  Co obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja?
  Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy nowych pamięci zewnętrznych HGST
  zakupionych u autoryzowanego dystrybutora HGST, nabytych oryginalnie z
  zamiarem normalnego użytkowania i nieprzeznaczonych do odsprzedaży. HGST
  gwarantuje, że objęty gwarancją produkt jest wolny od wad materiałowych i wad
  w wykonawstwie, z zastrzeżeniem sytuacji określonych poniżej.
  Jak długo trwa okres ograniczonej gwarancji?
  Niniejsza ograniczona gwarancja trwa przez 1 rok, 2 lata, 3 lata lub 5 lat lub przez
  określony czas od daty zakupu, w zależności od tego, kiedy i gdzie dokonano
  pierwotnego zakupu. W celu określenia, jaką gwarancją objęty jest dany produkt,
  należy odwiedzić stronę www.hgst.com. Werykacja uprawnień może wymagać
  ważnego dowodu zakupu. W przypadku braku ważnego dowodu zakupu okres
  ograniczonej gwarancji będzie liczony od daty sprzedaży produktu przez HGST
  autoryzowanemu dystrybutorowi.
  Czego nie obejmuje niniejsza ograniczona gwarancja?
  Ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku
  użytkowana komercyjnego, nieprawidłowego użytkowania, modykacji lub zmian
  sprzętu lub oprogramowania, ingerencji, użytkowania w niewłaściwym zycznym
  lub operacyjnym środowisku nieokreślonym w danych technicznych produktu,
  niewłaściwej konserwacji lub awarii spowodowanej przez produkt, za który nie
  odpowiada HGST. Nie udziela się gwarancji nieprzerwanego ani bezbłędnego
  działania produktu. Nie udziela się gwarancji na utratę danych – dane
  przechowywane w produkcie należy regularnie archiwizować w na osobnym
  nośniku pamięci. Nie udziela się gwarancji na produkt z usuniętymi ani
  zmienionymi etykietami identykacyjnymi. HGST NIE UDZIELA ŻADNYCH INNYCH
  GWARANCJI, W TYM RÓWNIEŻ DOMNIEMANYCH GWARANCJI WARTOŚCI
  HANDLOWEJ ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. NIEKTÓRE SYSTEMY
  PRAWNE NIE UMOŻLIWIAJĄ OGRANICZENIA GWARANCJI DOROZUMIANYCH, WIĘC
  OGRANICZENIE TO MOŻE NIE STOSOWAĆ SIĘ W KAŻDYM PRZYPADKU. HGST nie
  ponosi odpowiedzialności za zwrot produktu nieobjętego niniejszą ograniczoną
  gwarancją.
  Co należy zrobić w przypadku problemów z produktem?
  W przypadku problemów z produktem, przed skontaktowaniem się z serwisem
  gwarancyjnym, należy wykonać czynności przedstawione w procedurach
  dotyczących rozwiązywania problemów dostarczonych przez HGST lub
  sprzedawcę.
  Aby skorzystać z serwisu gwarancyjnego, należy uzyskać najpierw Upoważnienie
  do Zwrotu Materiałów oraz adres wysyłki, kontaktując się z właściwym Centrum
  Obsługi Klienta HGST wymienionym na stronie http://www.hgst.com/warranty.
  Należy dokonać zwrotu objętego gwarancją i odpowiednio zapakowanego dysku
  twardego w naszym centrum logistycznym. Wskazówki dotyczące opakowania
  podano pod adresem: http://www.hgst.com/warranty. Należy wnieść wymagane
  opłaty transportowe, celne oraz ubezpieczenie transportu dysku do naszego
  centrum logistycznego. Przed dokonaniem zwrotu należy wykasować z produktu
  wszelkie dane osobowe i informacje prywatne.
  Co zrobi rma HGST?
  HGST dokona naprawy lub wymiany objętego gwarancją produktu i wyśle
  naprawiony lub wymieniony produkt na własny koszt. Właściciel będzie
  upoważniony do odbioru naprawionego lub wymienionego produktu po
  doręczeniu go do przewoźnika w punkcie dostaw HGST. Właściciel ponosi
  odpowiedzialność za ewentualny import naprawionego lub wymienionego
  produktu. Powyższe warunki ograniczonej gwarancji dotycząwnież
  naprawionego lub wymienionego produktu, chyba że okres gwarancji produktu
  trwa przez: pozostałą część pierwotnego okresu gwarancji zwróconego produktu
  lub 90 dni, w zależności od tego, który z powyższych okresów jest dłuższy.
  Do czego ograniczamy swoją odpowiedzialność?
  FIRMA HGST ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY,
  DYSTRYBUTORZY ORAZ SPRZEDAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA: 1)
  ROSZCZENIA OSÓB TRZECICH DOTYCZĄCE SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ
  WŁAŚCICIELA (POZA USZKODZENIAMI CIAŁA, W TYM ŚMIERCIĄ, ORAZ SZKODAMI
  RZECZOWYMI; 2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH WŁAŚCICIELA; ANI 3)
  SZKODY SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE ANI ŻADNE EKONOMICZNE
  SZKODY NASTĘPCZE (W TYM RÓWNIEŻ UTRATĘ DOCHODÓW LUB
  OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI POINFORMOWANO NAS O MOŻLIWOŚCI ICH
  WYSTĄPIENIA. NIEKTÓRE SYSTEMY PRAWNE NIE UMOŻLIWIAJĄ OGRANICZENIA
  ODPOWIEDZIALNOŚCI, SZKÓD UBOCZNYCH LUB NASTĘPCZYCH, WIĘC POWYŻSZE
  OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W KAŻDYM PRZYPADKU.
  W jaki sposób stosuje się lokalne przepisy prawa?
  NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NADAJE WŁAŚCICIELOWI OKREŚLONE
  UPRAWNIENIA. W ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU PRAWNEGO WŁAŚCICIELOWI MOGĄ
  PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE UPRAWNIENIA.
  HGST, a Western Digital company
  Garantia Limitada para Unidades de Disco Rígido Externas
  Qual é a cobertura desta garantia limitada?
  Esta Garantia Limitada aplica-se a produtos HGST de armazenamento externo
  novos, adquiridos num revendedor autorizado da HGST pelo comprador original
  para uso próprio e não para revenda. A HGST garante que um produto abrangido
  por esta garantia não apresenta defeitos de material e de fabrico, com ressalva
  das excepções que se seguem.
  Qual é a duração desta garantia limitada?
  Esta garantia limitada tem a duração de 1, 2, 3 ou 5 anos, ou de um período xo a
  contar da data de compra, consoante a data e o local onde o produto foi
  originalmente adquirido. Para determinar a garantia especíca para o produto
  que adquiriu, visite www.hgst.com. Poderá ser necessária a apresentação de uma
  prova de compra válida como comprovativo. Caso não possua uma prova de
  compra válida, o período de validade da garantia limitada será calculado a partir
  da data de venda da HGST ao distribuidor autorizado.
  O que é que esta garantia limitada não cobre?
  A garantia limitada não cobre danos resultantes de utilização comercial, má
  utilização, acidentes, modicação ou alteração de hardware ou software,
  adulteração, ambiente físico ou de funcionamento inadequado às especicações
  do produto, manutenção incorrecta ou falha provocada por um produto pelo
  qual a HGST não seja responsável. Não há garantia de funcionamento
  ininterrupto e isento de problemas. Não há garantia para a perda de dados — o
  utilizador tem de efectuar, regularmente, uma cópia de segurança dos dados
  armazenados no produto para um produto de armazenamento separado. Aos
  produtos com etiquetas de identicação removidas ou alteradas não é concedida
  qualquer garantia. A HGST NÃO FORNECE QUALQUER OUTRO TIPO DE GARANTIA,
  INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS OU CONDIÇÕES IMPLÍCITAS
  DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUÃO PARA UM DETERMINADO FIM. ALGUMAS
  JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A LIMITÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS, PELO QUE
  ESTA LIMITAÇÃO PODE NÃO SER APLICÁVEL AO SEU CASO. A HGST não é
  responsável pela restituição de produtos não abrangidos por esta garantia
  limitada.
  O que deve fazer?
  Se houver alguma anomalia num produto, antes de procurar obter assistência ao
  abrigo da garantia limitada, comece por executar os procedimentos de detecção
  e resolução de problemas disponibilizados pela HGST ou pelo revendedor do
  produto.
  Para obter assistência ao abrigo da garantia limitada, terá de obter primeiro um
  Return Materials Authorization (Formulário de Devolução de Material) e a morada
  para envio contactando o Centro de Atendimento adequado da HGST que se
  encontra indicado em http://www.hgst.com/warranty. A unidade de disco rígido
  coberta pela garantia tem de ser devolvida ao centro logístico da HGST utilizando
  uma embalagem aprovada. Poderá encontrar informações relativas a embalagens
  aprovadas em: http://www.hgst.com/warranty. Todos os encargos relativos a
  taxas de transporte e seguros associados ao envio da unidade para o centro
  logístico da HGST são da sua responsabilidade. Todas as informações pessoais
  deverão ser removidas do produto antes do envio.
  O que fará a HGST?
  A HGST irá reparar ou substituir o produto com defeito coberto pela garantia e
  enviar-lhe-á o produto reparado ou o produto novo com o transporte pago
  antecipadamente. Receberá o título de propriedade do produto reparado ou de
  substituição no momento da entrega ao transportador no ponto de expedição da
  HGST. Será responsável pela importação do produto reparado ou de substituição,
  se tal for aplicável. Os termos desta garantia limitada aplicam-se ao produto
  reparado ou de substituição, excepto se o período da garantia limitada for
  superior ao período de garantia limitada original restante para o produto
  devolvido ou a 90 dias.
  Quais são as limitações de responsabilidade?
  A HGST E RESPECTIVOS FORNECEDORES, DISTRIBUIDORES, FILIAIS E
  REVENDEDORES NÃO SÃO RESPONSÁVEIS POR: 1) REIVINDICAÇÕES POR PARTE
  DE TERCEIROS CONTRA O UTILIZADOR RELATIVAMENTE A DANOS (ALÉM DE
  LESÕES CORPORAIS, MORTE E BENS TANGÍVEIS; 2) PERDA DE DADOS OU DANOS
  A DADOS DO UTILIZADOR; OU 3) DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU INDIRECTOS
  OU QUAISQUER DANOS ECONÓMICOS CONSEQUENTES (INCLUINDO PERDA DE
  LUCROS OU POUPANÇAS), MESMO SE ESTIVEREM ALERTADOS PARA ESSA
  POSSIBILIDADE. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A LIMITÃO DE
  RESPONSABILIDADE DE DANOS ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES, PELO QUE AS
  LIMITÕES SUPRACITADAS PODEM NÃO SER APLICÁVEIS AO SEU CASO.
  Como se aplica a legislação local?
  ESTA GARANTIA LIMITADA CONCEDE AO UTILIZADOR DIREITOS LEGAIS
  ESPECÍFICOS, PODENDO TAMBÉM TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM DE
  JURISDIÇÃO PARA JURISDIÇÃO.
  HGST, a Western Digital company
  Garantía limitada para unidades de disco duro externo
  ¿Qué cubre esta garantía limitada?
  Esta garantía limitada es aplicable a los productos de almacenamiento externo
  HGST adquiridos a un distribuidor autorizado HGST por el comprador original
  para uso normal y no para reventa. HGST garantiza que el producto cubierto está
  libre de defectos en materiales y mano de obra, con las excepciones expresadas
  más adelante.
  ¿Cuánto dura la garantía limitada?
  Esta garantía limitada durará 1 año, 2 años, 3 años o 5 años o un periodo jo de
  tiempo desde la fecha de compra, dependiendo de cuándo y dónde fue
  adquirido originalmente. Para determinar especícamente la garantía de tu
  producto, visita www.hgst.com. Para demostrar la validez podrá exigirse una
  prueba de compra válida. Si no dispones de una prueba de compra válida, el
  periodo de garantía limitada se calculará desde la fecha de venta de HGST al
  distribuidor autorizado.
  ¿Qué no está cubierto por esta garantía limitada?
  La garantía limitada no cubre los daños por consecuencia de uso comercial, mal
  uso, accidente, modicación o alteración del hardware o software, manipulación,
  entorno físico o de funcionamiento inadecuado o fallo provocado por un
  producto del cual no es responsable HGST. No hay garantía de un
  funcionamiento ininterrumpido o libre de errores. No hay garantía frente a
  pérdida de datos — debe hacer copias de seguridad de sus datos con regularidad
  a un producto de almacenamiento independiente. La garantía no será válida para
  productos sin etiqueta de identicación o con etiquetas de identicación
  alteradas. HGST NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO,
  INCLUIDA, PERO NO LIMITADA A, LAS GARANTÍAS IMPLICADAS O CONDICIONES
  DE MERCANTIBILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.
  ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LAS GARANTÍAS
  IMPLÍCITAS, POR LO QUE PUEDE QUE ESTA LIMITACIÓN NO SEA APLICABLE PARA
  TI. HGST no se responsabiliza de la devolución del producto que no esté cubierto
  por esta garantía limitada.
  ¿Qué debes hacer?
  Si tienes problemas con un producto, antes de acudir al servicio técnico en
  garantía, primero sigue los procedimientos de resolución de problemas que te
  ofrece HGST o tu distribuidor.
  Para obtener una reparación en garantía, debes obtener una Autorización de
  Devolución de Materiales y enviarlo a la dirección indicada por el servicio de
  atención de HGST apropiado que puedes encontrar en
  http://www.hgst.com/warranty. Debes devolver el disco duro cubierto utilizando
  un embalaje adecuado a nuestro centro de logística. Puedes encontrar las
  instrucciones de embalaje en: http://www.hgst.com/warranty. Deberás pagar
  cualquier gasto asociado de transporte, aranceles y seguro en el envío a nuestro
  centro logístico. Deberás borrar toda información personal del producto antes de
  su envío.
  ¿Qué hará HGST?
  HGST reparará o reemplazará los productos defectuosos en garantía y te enviará
  el producto reparado o sustituido, a portes pagados. Recibirás la titularidad del
  producto reparado o reemplazado en la entrega al transportista en el punto de
  envío de HGST. Serás responsable de la importación del producto reparado o
  reemplazado, si se diera el caso. Los términos de esta garantía limitada se aplican
  a los productos reparados o reemplazados, excepto cuando el periodo de
  garantía limitada es para la mayor parte del periodo restante de la garantía
  limitada original del producto devuelto o 90 días.
  ¿Cómo se limita nuesra responsabilidad?
  HGST Y SUS AFILIADAS, PROVEEDORES, DISTRIBUIDORES Y VENDEDORES NO SON
  RESPONSABLES DE CUALQUIERA DE LO SIGUIENTE: 1) RECLAMACIONES DE
  TERCERAS PARTES CONTRA TI POR DAÑOS (EXCEPTO LESIONES CORPORALES
  INCLUIDA LA MUERTE Y PROPIEDADES PERSONALES TANGIBLES; 2) PÉRDIDA DE,
  O DAÑO A, TUS DATOS; O 3) DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS O
  CUALQUIER DAÑO ECONÓMICO CONSECUENCIAL (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE
  BENEFICIOS O AHORROS), INCLUSO AUNQUE SE HAYA INFORMADO DE LA
  POSIBILIDAD. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA LIMITACIÓN DE LA
  RESPONSABILIDAD, LOS DAÑOS INCIDENTALES O LOS DAÑOS
  CONSECUENCIALES, POR LO QUE PUEDE QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO
  TE SEAN APLICABLES.
  ¿Cómo se aplican las leyes locales?
  ESTA GARANTÍA LIMITADA TE OTORGA UNOS DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y
  PUEDE QUE TAMBIÉN TENGAS OTROS DERECHOS DE JURISDICCIÓN EN
  JURISDICCIÓN.
  HGST, a Western Digital company
  Begrenzte Gewährleistung für externe Festplattenlaufwerke
  Umfang der Gewährleistung
  Diese begrenzte Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum für alle neu erworbenen
  externen Speicherprodukte der Firma HGST, die bei einem autorisierten HGST Händler
  für den regulären Eigenbedarf und nicht für den Wiederverkauf erworben wurden.
  HGST gewährleistet, dass ein Produkt, welches unter diese Gewährleistung fällt, mit
  Ausnahme der nachstehend aufgeführten Ausnahmen frei von Material- und
  Verarbeitungsfehlern ist.
  Gewährleistungszeitraum
  Der Gewährleistungszeitraum ist auf 1, 2, 3 oder 5 Jahre, oder auf einen festgelegten
  Zeitraum befristet, der mit dem Kaufdatum beginnt, die genaue
  Gewährleistungsdauer hängt davon ab, wann und wo das Produkt erworben wurde.
  Um die Gewährleistungsdauer für Ihr Produkt zu ermitteln, besuchen Sie bitte unsere
  Webseite http://www.hgst.com. Der Gewährleistungsanspruch ist durch einen
  gültigen Kaufbeleg nachzuweisen. Falls Sie keinen gültigen Kaufbeleg vorweisen
  können, beginnt die Gewährleistungsdauer an dem Tag, an dem der Verkauf durch
  HGST an den autorisierten Händler erfolgt ist.
  Gewährleistungsausschluss
  Folgendes ist nicht Bestandteil dieser Gewährleistung: gewerbliche Nutzung,
  Zweckentfremdung, Unfälle oder Änderungen an Hard- oder Software, Manipulation,
  eine ungeeignete physikalische oder betriebliche Umgebung, die nicht den
  Produktspezikationen entspricht, unsachgemäße Wartung oder Defekte, die durch
  ein Produkt verursacht wurden, für das HGST nicht verantwortlich ist. Es wird keine
  Gewährleistung auf den unterbrechungsfreien oder fehlerfreien Betrieb des Produkts
  gewährt. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den Verlust von Daten – Sie
  müssen regelmäßig eine Sicherungskopie der auf Ihrem Produkt gespeicherten Daten
  auf einem separaten Speichermedium anfertigen. Für Produkte, deren Typenschilder
  entfernt oder verändert wurden, erlischt jeder Gewährleistungsanspruch. HGST
  GEWÄHRT KEINE SONSTIGEN ZUSICHERUNGEN JEDWEDER ART, DAZU ZÄHLEN UNTER
  ANDEREM, JEDOCH NICHT AUSSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGENDE ZUSAGEN ODER
  BEDINGUNGEN BEZÜGLICH DER HANDELSFÄHIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN
  BESTIMMTEN ZWECK. IN EINIGEN RECHTSORDNUNGEN IST EINE BEGRENZUNG DER
  STILLSCHWEIGENDEN ZUSAGEN NICHT ZULÄSSIG, SO DASS DIESE BEGRENZUNG FÜR
  SIE UNTER UMSTÄNDEN KEINE GÜLTIGKEIT HAT. HGST ist nicht zum Umtausch von
  Produkten verpichtet, die nicht in den Geltungsbereich dieser begrenzten
  Gewährleistung fallen.
  Was müssen Sie tun, um die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen?
  Falls Sie ein Problem mit einem Produkt haben, befolgen Sie bitte zunächst die
  Anleitung zur Fehlerdiagnose, die von HGST oder Ihrem Händler zur Verfügung
  gestellt wird, bevor Sie den Gewährleistungsservice in Anspruch nehmen.
  Um unseren Gewährleistungsservice in Anspruch zu nehmen, benötigen Sie zunächst
  einen Warenrücksendeschein und die Versandanschrift, beides erhalten Sie bei Ihrem
  zuständigen HGST Call-Center, die Rufnummer nden Sie unter
  http://www.hgst.com/warranty. Bitte senden Sie das Festplattenlaufwerk, das
  Gegenstand der Gewährleistung ist, in einer genehmigten Verpackung an unser
  Logistikzentrum. Die Richtlinien für die Produktverpackung nden Sie im Internet
  unter http://www.hgst.com/warranty. Sie übernehmen alle anfallenden
  Versandkosten, Zölle und Versicherungsgebühren für den Versand des Laufwerks an
  unser Logistikzentrum. Bitte löschen Sie alle persönlichen Daten von dem Produkt,
  bevor Sie es an uns einschicken.
  Welche Leistungen erbringt HGST?
  HGST wird fehlerhafte Produkte während der Gewährleistungsdauer reparieren oder
  umtauschen und Ihnen das reparierte oder umgetauschte Produkt portofrei zusenden.
  Ab der Übergabe an den Spediteur am Versandort von HGST geht das Eigentum an
  dem reparierten oder umgetauschten Produkt auf Sie über. Die Bedingungen dieser
  begrenzten Gewährleistung gelten auch für das reparierte oder umgetauschte
  Produkt, mit Ausnahme der Tatsache, dass der Gewährleistungszeitraum um den
  ursprünglich verbleibenden Gewährleistungszeitraum des umgetauschten Produkts
  bzw. um 90 Tage verlängert wird.
  Haftungsbegrenzung
  HGST UND IHRE ANGESCHLOSSENEN UNTERNEHMEN, LIEFERANTEN, HÄNDLER UND
  RESELLER ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG FÜR FOLGENDE FÄLLE 1) ANSPRÜCHE
  DRITTER AUF SCHADENERSATZ GEGENÜBER DEM KUNDEN (MIT AUSNAHME VON
  PERSONENSCHÄDEN UND SCHÄDEN AN PERSÖNLICHEM SACHEIGENTUM; 2) VERLUST
  ODER BESCHÄDIGUNG VON DATEN DES KUNDEN; ODER 3) SPEZIELLE, MITTELBARE
  ODER FOLGESCHÄDEN ODER ANDERE WIRTSCHAFTLICHE FOLGESCHÄDEN
  (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE ODER EINSPARUNGEN). IN EINIGEN
  RECHTSORDNUNGEN IST EINE HAFTUNGSBEGRENZUNG FÜR FOLGESCHÄDEN NICHT
  ZULÄSSIG, SO DASS DIE OBIGEN EINSCHRÄNKUNGEN GEGEBENENFALLS NICHT
  ANWENDBAR SIND.
  Welche lokalen Gesetze gelten?
  DIESE GEWÄHRLEISTUNG ERMÖGLICHT IHNEN DIE GELTENDMACHUNG BESTIMMTER
  RECHTE, GEGEBENENFALLS KÖNNEN SIE NOCH ANDERE RECHTE GELTEND MACHEN,
  DIE ABHÄNGIG VON DER JEWEILIGEN RECHTSORDNUNG VONEINANDER ABWEICHEN
  KÖNNEN.
  HGST, a Western Digital company
  Limited Warranty for External Hard Disk Drives
  Que couvre cette garantie limitée ?
  Cette Garantie Limitée s’applique aux nouveaux produits de mémoire externe de
  HGST achetés chez un représentant autorisé de HGST par l’acheteur d’origine
  pour une utilisation normale et non pour la revente. HGST garantit qu’un produit
  couvert n’a aucun défaut de matière ou de fabrication, avec les exceptions
  données ci-après.
  Combien dure la couverture de la garantie limitée ?
  Cette garantie limitée dure 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, ou une période xe à
  compter de la date d’achat, selon le lieu et la date de l’achat original. Pour
  déterminer la garantie spécique à votre produit, rendez-vous sur www.hgst.com
  . Une preuve d’achat valide pourra vous être demandée pour conrmer votre
  éligibilité. Si vous n’avez pas de preuve valide d’achat, la durée de la garantie
  limitée sera mesurée à compter de la date de vente de HGST au distributeur
  autorisé.
  Qu’est-ce que cette garantie limitée ne couvre pas ?
  La garantie limitée ne couvre pas les dommages résultant d’une utilisation
  commerciale, d’un abus, d’un accident, d’une modication ou altération du
  matériel ou du logiciel, d’une falsication, d’un environnement physique ou de
  fonctionnement impropre ou dépassant les spécications du produit, d’un
  mauvais entretien ou d’une défaillance causée par un produit pour lequel HGST
  n’est pas responsable. Il n’y a pas de garantie de fonctionnement ininterrompu ou
  sans erreurs. Il n’y a pas de garantie pour perte de données — vous devez
  régulièrement faire une copie de sauvegarde des données en mémoire sur votre
  produit sur un produit de mémoire indépendant. Il n’y a pas de garantie pour un
  produit dont les étiquettes d’identication ont été enlevées ou modiées. HGST
  NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE D’AUCUNE SORTE, INCLUANT MAIS
  N’ETANT PAS LIMITE AUX GARANTIES OU CONDITIONS TACITES OU DE QUALITE
  MARCHANDE ET APTITUDE POUR UN BUT PARTICULIER. CERTAINES JURIDICTIONS
  NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DES GARANTIES TACITES, PAR CONSEQUENT
  CETTE LIMITATION PEUT NE PAS VOUS CONCERNER. HGST n’est pas responsable
  de vous renvoyer un produit qui nest pas couvert par cette garantie limitée.
  Que devez-vous faire ?
  Si vous avez des problèmes avec un produit, avant de vous adresser au service de
  garantie limitée, suivez d’abord les procédures de dépistage de problèmes
  fournies par HGST ou par votre vendeur.
  Pour obtenir un service de garantie limitée, vous devez d’abord obtenir une
  Autorisation de Retour de Matériel et l’expédier à l’adresse donnée en contactant
  le Centre d’Appel HGST approprié donné sur http://www.hgst.com/warranty.
  Vous devez renvoyer le disque dur assuré en utilisant un emballage approuvé à
  notre centre de logistique. Les directives concernant l’emballage se trouvent sur :
  http://www.hgst.com/warranty. Vous devez payer les frais associés de transport,
  de droit et d’assurance pour expédier le disque dur à notre centre de logistique.
  Vous devez enlever toutes vos informations personnelles du produit avant de le
  renvoyer.
  Que fera HGST ?
  HGST réparera ou remplacera le produit défectueux couvert et vous expédiera le
  produit réparé ou remplacé, fais de transport prépayés. Vous aurez la propriété du
  produit réparé ou remplacé à la livraison au transporteur au point d’expédition de
  HGST. Vous êtes responsable de l’importation du produit réparé ou remplacé, le
  cas échéant. Les termes de cette garantie limitée s’appliquent au produit réparé
  ou remplacé, mais la période de garantie limitée s’applique au reste de la période
  de garantie limitée originale du produit renvoyé ou à 90 jours, selon ce qui est le
  plus long.
  Comment notre responsabilité est-elle limitée ?
  HGST ET SES FILIALES, FOURNISSEURS, DISTRIBUTEURS ET REVENDEURS NE SONT
  PAS RESPONSABLES D’AUCUN DES CAS SUIVANTS : 1) RECLAMATIONS DE TIERCE
  PARTIE CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES (AUTRES QUE BLESSURES
  CORPORELLES INCLUANT DECES ET PROPRIETE PERSONNELLE TANGIBLE ; 2)
  PERTE OU ENDOMMAGEMENT DE VOS DONNEES ; OU 3) DOMMAGES SPECIAUX,
  ACCESSOIRES OU INDIRECTS OU POUR TOUT DOMMAGE ECONOMIQUE INDIRECT
  (INCLUANT PERTE DE PROFITS OU D’ECONOMIES), MEME LORSQU’ELLES SONT
  INFORMEES DE CETTE POSSIBILITE CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT
  PAS LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITE, LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU
  LES DOMMAGES INDIRECTS, PAR CONSEQUENT CES LIMITATIONS PEUVENT NE
  PAS VOUS CONCERNER.
  Comment s’appliquent les lois locales ?
  CETTE GARANTIE LIMITEE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPECIFIQUES ET
  VOUS POUVEZ EGALEMENT AVOIR D’AUTRES DROITS QUI VARIENT D’UNE
  JURIDICTION A L’AUTRE.
  HGST, a Western Digital company
  Limited Warranty for External Hard Disk Drives
  What does this limited warranty cover?
  This Limited Warranty applies to new HGST external storage products purchased
  from an authorized HGST dealer by the original purchase for normal use and not
  for resale. HGST warrants that a covered product is free from defects in materials
  and workmanship, with the exceptions stated below.
  How long does limited warranty coverage last?
  This limited warranty lasts for 1 year, 2 years, 3 years or 5 years, or a xed period
  from date of purchase, depending on when and where it was originally
  purchased. To determine the warranty specically for your product, visit
  www.hgst.com . A valid proof of purchase may be required to prove eligibility. If
  you do not have a valid proof of purchase, the limited warranty period will be
  measured from the date of sale from HGST to the authorized distributor.
  What does this limited warranty not cover?
  The limited warranty does not cover damage resulting from commercial use,
  misuse, accident, modication or alteration to hardware or software, tampering,
  unsuitable physical or operating environment beyond product specications,
  improper maintenance, or failure caused by a product for which HGST is not
  responsible. There is no warranty of uninterrupted or error-free operation. There
  is no warranty for loss of data—you must regularly back up the data stored on
  your product to a separate storage product. There is no warranty for product with
  removed or altered identication labels. HGST DOES NOT PROVIDE ANY OTHER
  WARRANTIES OF ANY KIND, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
  WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
  PARTICULAR PURPOSE. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF
  IMPLIED WARRANTIES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. HGST is not
  responsible for returning to you product which is not covered by this limited
  warranty.
  What must you do?
  If you are having trouble with a product, before seeking limited warranty service,
  rst follow the troubleshooting procedures that HGST or your reseller provides.
  To obtain limited warranty service, you must rst obtain a Return Materials
  Authorization and ship-to address by contacting the appropriate HGST Call
  Center listed at http://www.hgst.com/warranty. You must return the covered hard
  disk drive using approved packaging to our logistics center. Packaging guidelines
  can be found at: http://www.hgst.com/warranty. You must pay any associated
  transportation charges, duties and insurance in shipping the drive to our logistics
  center. You should remove all personal information from the product prior to its
  return.
  What will HGST do?
  HGST will repair or replace covered defective product and ship you repaired or
  replaced product, transportation prepaid. You receive title to the repaired or
  replaced product at delivery to carrier at HGST shipping point. You are
  responsible for importation of the repaired or replaced product, if applicable.
  These limited warranty terms apply to the repaired or replaced product, except
  the limited warranty period is for the greater of the remainder of the original
  limited warranty period for the returned product or 90 days.
  How is our liability limited?
  HGST AND ITS AFFILIATES, SUPPLIERS, DISTRIBUTORS, AND RESELLERS ARE NOT
  LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: 1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR
  DAMAGES (OTHER THAN BODILY INJURY INCLUDING DEATH AND TANGIBLE
  PERSONAL PROPERTY; 2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR DATA; OR 3) SPECIAL,
  INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL
  DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF INFORMED OF THE
  POSSIBILITY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATION OF LIABILITY,
  INCIDENTAL DAMAGES, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE
  LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.
  How do local laws apply?
  THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY
  ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.
  R0 08/12
  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of
  the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection. This equipment generates, uses and can
  radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause
  interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
  installation. Changes or modications not expressly approved by HGST could void your authority to operate this
  equipment.
  The CE symbol indicates compliance by this product with applicable European Union legal requirements, including
  Directive 2004/108/EC relating to electromagnetic capability. A Declaration of Conformity for CE purposes is available
  from HGST Netherlands B.V. (Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, The Netherlands) and HGST Singapore, Pte. Ltd. (4
  Kaki Bukit Avenue 1, #03-08, Singapore,417939)

  Power

  Operating Temp.

  Relative Humidity

  5V/900mA

  32° - 104°F (0° - 40°C)

  10-80% non-condensing

  TM

  For customer support

  information please visit

  www.hgst.com

HGST Touro Mobile 0S03452

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the HGST Touro Mobile 0S03452 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other HGST Touro Mobile 0S03452 owners to properly answer your question.

View the manual for the HGST Touro Mobile 0S03452 here, for free. This manual comes under the category External Hard Drives and has been rated by 1 people with an average of a 9.6. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the HGST Touro Mobile 0S03452 or do you need help? Ask your question here

HGST Touro Mobile 0S03452 specifications

General
Brand HGST
Model Touro Mobile 0S03452
Product External Hard Drive
EAN 640182825383, 70548718903, 705487189032
Language English
Filetype PDF
Hard drive
HDD capacity 500 GB
HDD speed - RPM
HDD size 2.5 "
Storage drive buffer size - MB
Type HDD
Other features
Connectivity technology Wired
Ports & interfaces
USB version 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Maximum data transfer rate - Mbit/s
USB connector Micro-USB B
Features
Windows operating systems supported Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Mac operating systems supported Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Fingerprint reader
Password protection
Product colour Black
LED indicators
Power
Bus powered USB
Weight & dimensions
Width 80 mm
Depth 15 mm
Height 126 mm
Packaging data
Cables included USB
User guide