Philips AVENT SCF654 manual

Philips AVENT SCF654
(1)
 • Number of pages: 1
 • Filetype: PDF
 • GB: For your child’s safety and health
  WARNING!
  Always use this product with adult supervision.
  • Never use feeding teats as a soother.
  • Continuous and prolonged sucking of uids
  will cause tooth decay. • Always check food
  temperature before feeding. • Keep all
  components not in use out of the reach of
  children. • Before rst use, clean the product.
  • Inspect before each use and pull the feeding
  teat in all directions. • Throw away at the rst
  signs of damage or weakness. • Do not store a
  feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in
  disinfectant (‘sterilising solution’) for longer than
  recommended, as this may weaken the teat.
  • Do not place in a heated oven. • Before rst
  use place in boiling water for5 minutes. This is
  to ensure hygiene. • Clean before each use.
  • Wash in warm soapy water and rinse
  thoroughly, then sterilise using a Philips Avent
  steriliser suitable for Natural bottles or boil for
  5 minutes. • Do not warm contents in a
  microwave oven, as this may cause uneven
  heating and could scald your baby.
  • Dishwasher safe - food colourings may
  discolour components. • Do not allow child to
  play with small parts or walk/run while using
  bottles or cups. • For hygiene reasons, we
  recommend replacing teats after 3 months. • For
  optimum performance, pinch and massage the
  number on the teat between index nger and
  thumb prior to feed. • Keep in a dry, covered
  container. • Only use Philips Avent Natural teats
  with Philips Avent Natural feeding bottles.
  RU: Безопасность и здоровье ребенка
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
  Изделие следует использовать под контролем
  взрослых. Никогда не используйте соски для
  бутылочек в качестве пустышек. Постоянное и
  продолжительное высасывание жидкости приводит к
  кариесу. Перед кормлением обязательно
  проверяйте температуру питания. Неиспользуемые
  части изделия храните вдали от детей. Перед
  первым использованием вымойте изделие. Перед
  каждым использованием внимательно проверяйте
  изделие, растягивайте соску во всех направлениях.
  При первых признаках повреждения или износа
  изделие необходимо заменить. Не подвергайте
  соску воздействию прямых солнечных лучей и тепла,
  не оставляйте изделие в растворе
  дезинфицирующего средства дольше
  рекомендованного времени; несоблюдение этого
  условия может привести к повреждению соски. Не
  помещайте изделие в нагретую духовку. Перед
  первым использованием поместите изделие в
  кипящую воду на 5 минут для обеспечения
  гигиеничности. Мойте изделие перед каждым
  использованием. Промойте изделие в теплой
  мыльной воде, тщательно ополосните, а затем
  простерилизуйте в стерилизаторе Philips Avent,
  подходящем для с бутылочками Philips Avent серии
  “Natural”, или прокипятите в течение 5 минут. Не
  разогревайте содержимое в микроволновой печи, так
  как неравномерный разогрев может привести к
  получению ребенком ожога. Можно мыть в
  посудомоечной машине - пищевые красители могут
  привестик изменению цвета частей. Не позволяйте
  детям играть с мелкими частями изделия или
  использовать бутылочки или кружки во время
  прогулок или бега. В целях гигиены рекомендуем
  заменять соски каждые 3 месяца. Для обеспечения
  оптимального потока перед кормлением
  помассируйте участок с номером на соске. Хранить
  в сухом закрытом контейнере. Используйте соски
  Philips Avent серии “Natural” только с бутылочками
  Philips Avent серии “Natural”.
  PL: Dla bezpieczeństwa i zdrowia Twojego
  dziecka OSTRZEŻENIE ! Zawsze używ
  wyrobu pod nadzorem dorosłych. • Nigdy nie
  używać smoczków na butelki jako smoczków do
  uspokajania. • Ciągłe i przedłużone ssanie
  płynów może powodować próchnicę. • Zawsze
  sprawdzać temperaturę pokarmu przed
  karmieniem. • Wszystkie elementy przechowuj
  w miejscu niedostępnym dla dzieci. • Umyj
  produkt przed pierwszym użyciem. • Przed
  każdym użyciem dokładnie sprawdź stan
  produktu i rozciągnij smoczek we wszystkich
  kierunkach. • Wszystkie części przechowywać w
  miejscu niedostępnym dla dzieci. Sprawdzać
  przed każdym użyciem i rozciągnąć smoczek
  we wszystkich kierunkach. Wyrzucić przy
  pierwszych oznakach uszkodzenia lub
  osłabienia. Nie stosować i przechowywać
  smoczka w miejscu nasłonecznionym lub
  gorącym ani nie namaczać smoczka w środku
  dezynfekującym (sterylizującym) przez dłuższy
  czas niż jest to zalecane, gdyż może to
  spowodować osłabienie smoczka. Umyć
  produkt przed pierwszym użyciem. Przed
  pierwszym użyciem umieścić na 5 minut we
  wrzącej wodzie. Ma to na celu zapewnienia
  higieny. Czyścić przed każdym użyciem. • Umyj
  w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła i dokładnie
  wypłucz, a następnie wysterylizuj przy użyciu
  sterylizatora Philips Avent przeznaczonego do
  butelek Natural lub gotuj przez 5 minut. • Nie
  umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku.
  • Nie podgrzewaj zawartości w kuchence
  mikrofalowej. Pokarm może zostać podgrzany
  nierównomiernie, co grozi poparzeniem
  dziecka. • Produkt można myć w zmywarce –
  jednak jego elementy mogą ulec
  przebarwieniu. • Nie pozwalaj dziecku bawić się
  małymi częściami ani biegać z butelką lub
  kubkiem.
  • Z uwagi na zasady higieny zaleca się wymianę
  smoczków co 3 miesiące. • W celu uzyskania
  najlepszych rezultatów przed karmieniem
  chwyć palcem wskazującym i kciukiem liczbę
  na smoczku i rozmasuj ją. • Przechowuj w
  suchym pojemniku pod przykryciem.
  • Smoczków do Philips Avent Natural seria
  należy używać wyłącznie z butelkami do Philips
  Avent Natural seria.
  UA: Для безпеки та здоров’я Вашої дитини
  ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
  Виріб слід завжди використовувати під наглядом
  дорослих. У жодному разі не користуйтеся сосками
  для годування як пустушками. Постійне та тривале
  смоктання рідин призводить до псування зубів.
  Перш ніж годувати дитину, завжди перевіряйте
  температуру їжі. Усі компоненти, що не
  використовуються, тримайте подалі від дітей.
  Мийте виріб перед першим використанням.
  Перед кожним використанням виріб слід
  перевіряти та тягнути соскою длягодування у всіх
  напрямках. У разі виявлення найменших ознак
  пошкодження виріб потрібно викинути. Не
  зберігайте соску для годування під прямими
  сонячними променями, біля джерел тепла чи у
  дезінфікуючих засобах (“стерилізуючих розчинах”)
  довше рекомендованого часу, оскільки це може її
  пошкодити. Не ставте у розігріту пічку.
  З міркувань гігієни перед першим використанням
  занурте виріб на 5 хвилин у киплячу воду. Чистіть
  перед кожним використанням. Ретельно мийте у
  теплій воді з миючим засобом, потім стерилізуйте за
  допомогою стерилізатора Philips Avent, який
  підходить для пляшечок для з Philips Avent серії
  «Natural» або кип’ятіть упродовж 5 хвилин. Не
  підігрівайте вміст пляшечки у мікрохвильовій печі,
  оскільки це може призвести до нерівномірного
  нагрівання та спричинити у дитини опіки. Можна
  мити у посудомийній машині, проте харчові барвники
  можуть спричинити втрату кольору. Не дозволяйте
  дитині гратися з дрібними частинами або ходити чи
  бігати з пляшечками чи чашками під час годування.
  З міркувань гігієни радимо міняти соски кожні
  3 місяці. Для оптимальної ефективності перед
  годуванням стисніть і помасажуйте номер на сосці
  між вказівним і великим пальцями. Зберігайте у сухій
  закритій ємності. • Використовуйте соски Philips
  Avent серії «Natural» лише з пляшечками Philips Avent
  серії «Natural».
  SL: Za varnost in zdravje vašega otroka
  OPOZORILO!
  Izdelek je treba vedno uporabljati pod
  nadzorom odraslih. • Cucljev za hranjenje ne
  uporabljajte namesto dude. • Neprekinjeno in
  dolgotrajno sesanje tekočin povzroči zobno
  gnilobo. • Pred hranjenjem vedno preverite
  temperaturo hrane. • Vse sestavne dele, ki niso
  v uporabi, hranite izven dosega otrok. • Pred
  prvo uporabo očistite izdelek. • Izdelek pred
  vsako uporabo preglejte in cucelj za hranjenje
  povlecite v vse smeri. • Zavrzite ga ob prvih
  znakih poškodovanja ali obrabljenosti. • Cuclja
  za hranjenje ne hranite na neposredni sončni
  svetlobi ali toploti in ga ne puščajte v razkužilu
  (sterilizacijski raztopini) dlje, kot je priporočeno,
  saj lahko s tem pospešite obrabo cuclja. •
  Izdelka ne postavljajte v segreto pečico.
  • Pred prvo uporabo ga 5 minut prekuhavajte v
  vreli vodi. S tem zagotovite higieno. • Pred
  vsako uporabo očistite. • Operite v topli milnici
  in temeljito sperite, nato pa sterilizirajte s
  sterilizatorjem Philips Avent za stekleničke za
  Natural hranjenje ali prekuhavajte 5 minut.
  • Vsebine ne segrevajte v mikrovalovni pečici,
  ker se segreje neenakomerno in lahko opari
  otroka. • Primerno za pomivanje v pomivalnem
  stroju – prehranska barvila lahko povzročijo
  razbarvanje sestavnih delov. • Ne dovolite
  otroku, da se igra z majhnimi deli ali med
  hojo/tekanjem uporablja stekleničke ali lončke.
  • Priporočamo, da cuclje iz higienskih razlogov
  zamenjate po 3 mesecih. • Za optimalno
  uporabo pred hranjenjem s kazalcem in palcem
  stisnite in masirajte številko na cuclju.
  • Shranjujte v suhi in zaprti posodi. • S
  stekleničkami za Natural hranjenje Philips Avent
  uporabljajte samo Natural cuclje Philips Avent.
  BG: За безопасността и здравето на вашето
  дете ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
  Този продукт трябва да се използва винаги под
  родителски надзор. Не използвайте бибероните за
  хранене като залъгалки. • Непрекъснатото и
  продължително сучене на течности води до
  увреждане на зъбите. Винаги проверявайте
  температурата на храната преди хранене. Пазете
  всички компоненти, които не се използват, извън
  достъпа на деца. Преди първата употреба
  почистете продукта. Преди всяка употреба
  проверявайте и дръпнете биберона за хранене във
  всички посоки. Изхвърлете при първите признаци
  на повреда или дефект. Не съхранявайте биберона
  за хранене на пряка слънчева светлина или на горещо
  място и не го оставяйте в дезинфектант
  (стерилизиращ разтвор) по-дълго от препоръчваното
  време, тъй като това може да намали здравината му.
  Не поставяйте продукта в загрята фурна. Преди
  първата употреба поставете във вряща вода за
  5 минути. Това е необходимо за осигуряване на
  хигиена. Почиствайте след всяка употреба.
  Измийте с топла сапунена вода и изплакнете
  основно. След това стерилизирайте със стерилизатор
  Philips Avent, подходящ за бутилки за Natural хранене,
  или изварете за 5 минути. Не загрявайте
  съдържанието в микровълнова фурна - това може да
  доведе до неравномерно нагряване и детето да се
  опари. Годни за почистване в съдомиялна машина
  – цветовете на храните може да предизвикат
  оцветяване на компонентите. Не позволявайте на
  детето да си играе с малките части, нито да върви
  или да тича, докато използва бутилките или чашите.
  По хигиенни съображения препоръчваме
  бибероните да се сменят след 3 месеца.
  За оптимално функциониране, преди хранене
  стиснете и масажирайте между палеца и показалеца
  си цифрата върху биберона. Съхранявайте в суха
  затворена кутия. С бутилките за Natural хранене
  Philips Avent използвайте само биберони за Natural
  хранене Philips Avent.

  4213.354.4127.5

  Philips NL9206AD-4 Drachten

  GB: INSTRUCTIONS INCLUDED

  RU: ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

  PL: ZAŁĄCZONE INSTRUKCJE

  UA: ІНСТРУКЦІЇ ДОДАЮТЬСЯ

  SL: PRILOŽENA NAVODILA

  BG: ПРИЛОЖЕНИ ИНСТРУКЦИИ

Philips AVENT SCF654

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Philips AVENT SCF654 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Philips AVENT SCF654 owners to properly answer your question.

View the manual for the Philips AVENT SCF654 here, for free. This manual comes under the category Baby Products and has been rated by 1 people with an average of a 7.7. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips AVENT SCF654 or do you need help? Ask your question here

Philips AVENT SCF654 specifications

General
Brand Philips AVENT
Model SCF654
Product Baby Product
EAN 871010356322, 8710103774402, 8710103774419
Language English
Filetype PDF
Technical details
Product colour Transparent
Soft, fast flow nipple 2 pc(s)
Anti-colic valve
Recommended age (min) 6 month(s)
Country of origin Indonesia
Nipple material Silicone
Doesn't contain Bisphenol A (BPA)
Quantity per pack 2 pc(s)