Philips Daily Collection HR2100 manual

Philips Daily Collection HR2100
(1)
 • Number of pages: 2
 • Filetype: PDF
 • English
  Before first use
  Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use
  the•appliance•for•the•rst•time•(see•chapter•“Cleaning”).
  Dansk
  Før apparatet tages i brug
  Sørg for at rengøre de dele, der kommer i berøring med mad, inden du bruger
  apparatet•for•første•gang•(se•afsnittet•”Rengøring”).
  Deutsch
  Vor dem ersten Gebrauch
  Reinigen•Sie•vor•dem•ersten•Gebrauch•des•Geräts•gründlich•alle•Teile,•die•mit•
  Lebensmitteln•in•Kontakt•kommen•(siehe•„Reinigung“).
  Ελληνικά
  Πριν την πρώτη χρήση
  Πριν•χρησιμοποιήσετε•τη•συσκευή•για•πρώτη•φορά,•καθαρίστε•σχολαστικά•τα•
  μέρη•που•θα•έρθουν•σε•επαφή•με•τρόφιμα•(δείτε•το•κεφάλαιο•«Καθαρισμός»).
  Español
  Antes de utilizarla por primera vez
  Lave•bien•las•piezas•que•vayan•a•estar•en•contacto•con•los•alimentos•antes•de•usar•
  el•aparato•por•primera•vez•(consulte•el•capítulo•“Limpieza”).
  Suomi
  Käyttöönotto
  Puhdista•hyvin•kaikki•ruoan•kanssa•kosketuksiin•joutuvat•osat•ennen•laitteen•
  käyttöönottoa•(lisätietoja•kappaleessa•Puhdistus).
  Français
  Avant la première utilisation
  Avant•la•première•utilisation,•nettoyez•soigneusement•toutes•les•pièces•en•contact•
  avec•des•aliments•(voir•le•chapitre•«•Nettoyage•»).
  Italiano
  Prima di utilizzare l’apparecchio per la prima volta
  Prima•di•utilizzare•l’apparecchio•per•la•prima•volta,•lavate•con•cura•tutte•le•parti•
  che•verranno•a•contatto•con•il•cibo•(si•veda•il•capitolo•“Pulizia”).
  Nederlands
  Voor het eerste gebruik
  Maak•alle•onderdelen•die•in•aanraking•komen•met•voedsel•grondig•schoon•
  voordat•u•het•apparaat•voor•het•eerst•gebruikt•(zie•hoofdstuk•‘Schoonmaken’).
  Norsk
  Før første gangs bruk
  Delene•som•kommer•i•kontakt•med•maten,•må•rengjøres•grundig•før•apparatet•
  brukes•for•første•gang•(se•avsnittet•Rengjøring).
  Português
  Antes da primeira utilização
  Limpe•muito•bem•todas•as•peças•que•entrarem•em•contacto•com•os•alimentos•
  antes•de•utilizar•o•aparelho•pela•primeira•vez•(consulte•o•capítulo•“Limpeza”).
  Svenska
  Före första användningen
  Rengör•noga•de•delar•som•kommer•i•kontakt•med•mat•innan•du•använder•
  apparaten•för•första•gången•(se•kapitlet•”Rengöring”).
  Türkçe
  İlk kullanımdan önce
  Cihazı•ilk•defa•kullanmadan•önce•yiyeceklerle•temas•edecek•olan•parçaları•iyice•
  temizleyin•(bkz.“Temizleme”•bölümü)
  Register your product and get support at

  HR2100

  HR2101

  HR2102

  HR2103

  HR2104

  HR2108

  www.philips.com/welcome

  Specifications are subject to change without notice
  © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  HR2100_2101_2102_2103_2104_2108_WEU_UM_V3.0
  •3140•035•28893
  2
  1
  3
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PT Manual do utilizador
  SV Användarhandbok
  TR Kullanım kılavuzu
  AR
  FA
  EN User manual
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  IT Manuale utente
  English
  Using the blender
  The blender is intended for:
  • Blending•uids,•e.g.•dairy•products,•sauces,•fruit•juices,•soups,
  mixed•drinks,•shakes.
  • Mixing•soft•ingredients,•e.g.•pancake•batter•or•mayonnaise.
  • Pureeing•cooked•ingredients,•e.g.•for•making•baby•food.
  Tip:To•process•ingredients•very•briey,•turn•the•control•knob•to•
  the•pulse•setting•( P )•several•times.•Never•use•the•pulse•setting•
  longer•than•a•few•seconds•at•a•time.
  Using the lter (HR2101/HR2103/HR2104)
  You•can•use•the•lter•to•obtain•extra•nely•blended•sauces,•fresh•
  fruit•juices•or•cocktails.•All•pips•and•skins•are•caught•in•the•lter.
  Dansk
  Sådan bruges blenderen
  Blenderen er beregnet til:
  • Blendning•af•ydende•ingredienser,•f.eks.•mejeriprodukter,•
  sauce,•frugtjuice,•suppe,•mixede•drinks•og•shakes.
  • Mixning•af•bløde•ingredienser,•f.eks.•pandekagedej•eller•
  mayonnaise.
  • Purering•af•kogte•ingredienser,•f.eks.•ved•tilberedning•af•
  babymad.
  Tip:•For•at•tilberede•ingredienser•meget•kortvarigt•skal•du•dreje•
  kontrolknappen•til•pulse-indstillingen•( P )•ere•gange.•Brug•aldrig•
  pulse-indstillingen•længere•end•et•par•sekunder•ad•gangen.
  Brug af lteret (HR2101/HR2103/HR2104)
  Filteret•kan•bruges•til•tilberedning•af•ekstra•nt•blendede•saucer,
  frugtjuice•eller•cocktails.•Alle•kerner•og•skræller•opfanges•af•
  lteret.
  a
  b
  c
  d
  e
  g
  hi
  j
  k
  l
  m
  f
  English
  a Measuring cup
  b Lid
  c Blender jar
  d Sealing ring for blender/mill blade
  unit
  e 4-star blade unit for blender and
  mill (specic model only)
  f 5-star blade unit for blender and
  mill (specic model only)
  g Control knob
  h Pulse setting
  i Speed settings
  j Mini chopper blade unit
  (HR2102/HR2104 only)
  k Sealing ring for mini chopper
  blade unit
  l Mill and mini chopper beaker
  (HR2102/HR2103/HR2104/
  HR2108 only)
  m Filter (HR2101/HR2013/HR2104
  only)
  Dansk
  a Målebæger
  b Låg
  c Blenderglas
  d Tætningsring til knivenhed til
  blender/møllekværn
  e 4-stjernet knivenhed til blender
  og møllekværn (kun nogle
  modeller)
  f 5-stjernet knivenhed til blender
  og møllekværn (kun nogle
  modeller)
  g Kontrolknap
  h Pulse-indstilling
  i Hastighedsindstillinger
  j Knivenhed til minihakker (kun
  HR2102/HR2104)
  k Tætningsring til knivenhed til
  minihakker
  l Bæger til møllekværn og
  minihakker (kun HR2102/
  HR2103/HR2104/HR2108)
  m Filter (kun HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Deutsch
  a Messbecher
  b Deckel
  c Mixbecher
  d Dichtungsring für Mixer-/
  Mühlenmessereinheit
  e 4-Sterne-Messereinheit für
  Mixer und Mühle (nur bestimmte
  Modelle)
  f 5-Sterne-Messereinheit für
  Mixer und Mühle (nur bestimmte
  Modelle)
  g Drehschalter
  h Impulsfunktion
  i Geschwindigkeitseinstellungen
  j Messereinheit für Mini-
  Zerkleinerer (nur HR2102/
  HR2104)
  k Dichtungsring für Messereinheit
  des Mini-Zerkleinerers
  l Mühlenbecher/Becher des Mini-
  Zerkleinerers (nur HR2102/
  HR2103/HR2104/HR2108)
  m Filter (nur HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Ελληνικά
  a Δοσομετρητής
  b Καπάκι
  c Κανάτα μπλέντερ
  d Δακτύλιος σφράγισης για τις
  λεπίδες του μπλέντερ/του
  μύλου
  e Λεπίδες με 4 άκρα για το
  μπλέντερ και το μύλο (μόνο σε
  συγκεκριμένα μοντέλα)
  f Λεπίδες με 5 άκρα για το
  μπλέντερ και το μύλο (μόνο σε
  συγκεκριμένα μοντέλα)
  g Διακόπτης
  h Ρύθμιση στιγμιαίας λειτουργίας
  i Ρυθμίσεις ταχύτητας
  j Λεπίδες μίνι κόφτη (μόνο στους
  τύπους HR2102/HR2104)
  k Δακτύλιος σφράγισης για τις
  λεπίδες του μίνι κόφτη
  l Δοχείο μύλου και μίνι κόφτη
  (μόνο στους τύπους HR2102/
  HR2103/HR2104/HR2108)
  m Φίλτρο (μόνο στους τύπους
  HR2101/HR2013/HR2104)
  Español
  a Vaso medidor
  b Tap a
  c Jarra de la batidora
  d Junta de la unidad de cuchillas de
  la batidora/el molinillo
  e Unidad de cuchillas de 4 hojas
  para batidora y molinillo (solo en
  modelos especícos)
  f Unidad de cuchillas de 5 hojas
  para batidora y molinillo (solo en
  modelos especícos)
  g Rueda de control
  h Posición Pulse
  i Selector de velocidad
  j Unidad de cuchillas de la
  minipicadora (solo modelos
  HR2102/HR2104)
  k Junta de la unidad de cuchillas de
  la picadora
  l Vado del molinillo y la
  minipicadora (solo modelos
  HR2102/HR2103/HR2104/
  HR2108)
  m Filtro (sólo en modelos HR2101/
  HR2013/HR2104)
  Suomi
  a Mittamuki
  b Kansi
  c Sekoituskulho
  d Tehosekoittimen/maustemyllyn
  teräyksikön tiiviste
  e Nelisakarainen teräyksikkö
  tehosekoittimeen ja
  maustemyllyyn (vain tietyt mallit)
  f Viisisakarainen teräyksikkö
  tehosekoittimeen ja
  maustemyllyyn (vain tietyt mallit)
  g Valitsin
  h Pulssiasetus
  i Nopeusasetukset
  j Pienen teholeikkurin teräyksikkö
  (vain malleissa HR2102/HR2104)
  k Pienen teholeikkurin teräyksikön
  tiiviste
  l Maustemyllyn ja pienen
  teholeikkurin kannu (vain
  malleissa HR2102/HR2103/
  HR2104/HR2108)
  m Suodatin (vain HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Norsk
  a Målebeger
  b Lokk
  c Mikserkanne
  d Tetningsring for knivenhet for
  hurtigmikser/kvernen
  e 4-stjerners knivenhet for
  hurtigmikser og kvern (kun
  bestemt modell)
  f 5-stjerners knivenhet for
  hurtigmikser og kvern (kun
  bestemt modell)
  g Kontrollbryter
  h Pulsinnstilling
  i Hastighetsinnstillinger
  j Knivenhet for minihakker (kun
  HR2102/HR2104)
  k Tetningsring for knivenhet for
  minihakker
  l Beger til kvern og minihakker
  (kun HR2102/HR2103/HR2104/
  HR2108)
  m Filter (kun for HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Português
  a Copo medidor
  b Tampa
  c Copo misturador
  d Anel vedante para lâmina da
  liquidicadora/do moinho
  e Lâminas em estrela de 4 pontas
  para liquidicadora e moinho
  (apenas em modelos especícos)
  f Lâminas em estrela de 5 pontas
  para liquidicadora e moinho
  (apenas em modelos especícos)
  g Botão de controlo
  h Função “Pulse”
  i Níveis de velocidade
  j Lâmina da mini picadora (apenas
  HR2102/HR2104)
  k Anel vedante para lâmina da mini
  picadora
  l Copo do moinho e da mini
  picadora (apenas HR2102/
  HR2103/HR2104/HR2108)
  m Filtro (apenas HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Svenska
  a Mätbägare
  b Lock
  c Mixerbehållare
  d Tätningsring för mixer/knivenhet
  för kvarn
  e 4-stjärnig knivenhet för mixer
  och kvarn (endast en viss modell)
  f 5-stjärnig knivenhet för mixer
  och kvarn (endast en viss modell)
  g Kontrollvred
  h Pulsinställning
  i Hastighetsinställningar
  j Minihackarens knivenhet (endast
  HR2102/HR2104)
  k Tätningsring för minihackarens
  knivenhet
  l Bägare för kvarn och minihackar
  (endast HR2102/HR2103/
  HR2104/HR2108)
  m Filter (endast HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Français
  a Verre doseur
  b Couvercle
  c Blender
  d Bague d’étanchéité pour blender/
  ensembles de lames du moulin
  e Ensemble 4 lames pour blender
  et moulin (certains modèles
  uniquement)
  f Ensemble 5 lames pour blender
  et moulin (certains modèles
  uniquement)
  g Bouton de commande
  h Position Pulse
  i Réglages de vitesse
  j Ensemble lames du mini-hachoir
  (HR2102/HR2104 uniquement)
  k Bague d’étanchéité pour
  l’ensemble de lames du mini-
  hachoir
  l Bol du moulin et du mini-hachoir
  (HR2102/HR2103/HR2104/
  HR2108 uniquement)
  m Filtre (HR2101/HR2013/HR2104
  uniquement)
  Italiano
  a Dosatore
  b Coperchio
  c Vaso frullatore
  d Anello di guarnizione per lama
  tritatutto/frullatore
  e Gruppo lame a 4 punte per
  frullatore e tritatutto (solo per
  specici modelli)
  f Gruppo lame a 5 punte per
  frullatore e tritatutto (solo per
  specici modelli)
  g Manopola di controllo
  h Impostazione ad intermittenza
  i Impostazioni velocità
  j Gruppo lame del mini tritatutto
  (solo HR2102/HR2104)
  k Anello di guarnizione per il
  gruppo lame del mini tritatutto
  l Bicchiere mini tritatutto e
  accessorio per macinare (solo
  HR2102/HR2103/HR2104/
  HR2108)
  m Filtro (solo HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Nederlands
  a Maatbeker
  b Deksel
  c Blenderkan
  d Afsluitring voor blender/mesunit
  van maalmolen
  e Viersterrenmesunit voor blender
  en maalmolen (alleen specieke
  modellen)
  f Vijfsterrenmesunit voor blender
  en maalmolen (alleen specieke
  modellen)
  g Bedieningsknop
  h Pulsstand
  i Snelheidsstanden
  j Mesunit van minihakmolen
  (alleen HR2102/HR2104)
  k Afsluitring voor mesunit van
  minihakmolen
  l Beker van maalmolen en
  minihakmolen (alleen HR2102/
  HR2103/HR2104/HR2108)
  m Filter (alleen HR2101/HR2013/
  HR2104)
  Türkçe
  a Ölçme kabı
  b Kapak
  c Blender haznesi
  d Blender/öğütücü bıçak ünitesi
  contası
  e Blender ve öğütücü için 4 yıldızlı
  bıçak ünitesi (yalnızca belirli
  modellerde)
  f Blender ve öğütücü için 5 yıldızlı
  bıçak ünitesi (yalnızca belirli
  modellerde)
  g Kontrol düğmesi
  h Darbe ayarı
  i Hız ayarları
  j Mini doğrayıcı bıçak ünitesi
  (yalnızca HR2102/HR2104)
  k Mini doğrayıcı bıçak ünitesi
  contası
  l Öğütücü ve mini doğrayıcı ölçeği
  (yalnızca HR2102/HR2103/
  HR2104/HR2108)
  m Filtre (yalnızca HR2101/HR2013/
  HR2104)
  
  
  
  •
  
  •
  •
  
  
   
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  •   
   
  •
  •
    
    
  
  
   
   
  
  
  
  
  
    
  
  
     
        
        
  
  
  a 
  b 
  c 
  d /
  
  
  e 
  )( 
  f 
  )( 
  g 
  h 
  i 
  j / HR2102( 
  ) HR2104
  k 
  
  
  l  
  / HR2103/ HR2102(
  ) HR2108 / HR2104
  m HR2101/HR2013/HR2104( 
  )
  
  a 
  b 
  c 
  d /
  
  e  4 
  )( 
  f  5 
  )( 
  g 
  h 
  i 
  j ( 
  )HR2102/HR2104
  k 
  
  l ( 
  )HR2102/HR2103/HR2104/HR2108
  m HR2101/HR2013/
  
  (
  
  )HR2104
  Español
  Uso de la batidora
  La batidora está diseñada para:
  • Batir•líquidos,•por•ejemplo:•productos•lácteos,•salsas,•
  zumos•de•fruta,•sopas,•mezclar•bebidas,•batidos.
  • Mezclar•ingredientes•blandos,•por•ejemplo,•masa•
  para•tortitas•o•mayonesa.
  • Hacer•puré•de•ingredientes•cocidos,•por•ejemplo:•
  comida•para•bebés.
  Consejo: si desea procesar los ingredientes durante
  muy poco tiempo, gire la rueda de control a la posición
  Pulse•( P )•varias•veces.•No•utilice•nunca•la•posición•
  Pulse•durante•más•de•unos•pocos•segundos•seguidos.
  Uso del ltro (HR2101/HR2103/HR2104)
  Puede•utilizar•el•ltro•para•obtener•salsas,•zumos•de•
  frutas•frescas•o•cócteles•muy•batidos.Todas•las•pepitas•
  y•las•pieles•quedarán•en•el•ltro.
  Suomi
  Tehosekoittimen käyttö
  Tehosekoittimen•käyttötarkoitukset
  • Nesteiden,•kuten•maitotuotteiden,•kastikkeiden,•
  hedelmämehujen,•keittojen,•juomien•ja•pirtelöiden•
  sekoittaminen.
  • Kevyiden•aineiden,•kuten•ohukaistaikinan•tai•
  majoneesin•sekoittaminen.
  • Keitettyjen•ruoka-aineiden,•kuten•vauvanruoan•
  soseuttaminen.
  Vihje:•Jos•haluat•käsitellä•aineksia•hyvin•nopeasti,
  käännä•valitsin•sykäysasentoon•( P )•useita•kertoja.
  Älä•käytä•pitopainiketta•pidempään•kuin•muutaman•
  sekunnin•kerrallaan.
  Suodattimen käyttäminen (HR2101/HR2103/HR2104)
  Siivilän•avulla•voit•valmistaa•herkullisia•kastikkeita,•tuoremehuja
  ja•cocktaileja.•Kaikki•siemenet•ja•kuoret•jäävät•siivilään.
  Français
  Utilisation du blender
  Le blender est destiné à :
  • mélanger•des•ingrédients•liquides,•tels•que•des•
  produits•laitiers,•sauces,•jus•de•fruits,•soupes,
  cocktails et milk-shakes ;
  • mixer des préparations à consistance molle, telles
  que•de•la•pâte•à•crêpes•ou•de•la•mayonnaise•;
  • réduire en purée des aliments cuits, pour préparer
  des•repas•pour•bébés•par•exemple.
  Conseil :•pour•mixer•des•ingrédients•très•brièvement,
  réglez•le•bouton•de•commande•sur•la•position•Pulse•
  ( P )•à•plusieurs•reprises.•N’utilisez•jamais•la•fonction•
  Pulse•pendant•plus•de•quelques•secondes.
  Utilisation du ltre (HR2101/HR2103/HR2104)
  Vous•pouvez•utiliser•le•ltre•pour•préparer•des•sauces•
  plus•onctueuses,•des•jus•de•fruits•frais•ou•des•cocktails.
  Tous•les•pépins•et•peaux•restent•dans•le•ltre.
  Italiano
  Come usare il frullatore
  Il•frullatore•è•particolarmente•adatto•per:
  • Frullare•sostanze•uide•come•latticini,•creme,•succhi•
  di•frutta,•zuppe,•frappé,•frullati.
  • Miscelare ingredienti morbidi come la pastella per i
  pancake•o•la•maionese.
  • Ridurre•in•purea•cibi•cotti•(ad•esempio•le•pappe•
  per•bambini).
  Suggerimento:•per•lavorare•brevemente•gli•
  ingredienti,•ruotare•più•volte•la•manopola•di•comando•
  sull’impostazione•a•impulsi•( P ).•Non•utilizzate•mai•la•
  funzione•pulse•per•più•di•qualche•secondo•alla•volta.
  Utilizzo del ltro (HR2101/HR2103/HR2104)
  È•possibile•usare•il•ltro•per•salse•frullate•molto•
  nemente,•succhi•di•frutta•fresca•o•cocktail.Tutti•i•
  piccioli•e•le•bucce•verranno•trattenuti•dal•ltro.
  Nederlands
  De blender gebruiken
  De•blender•is•bedoeld•voor:
  • het•mengen•van•vloeistoffen,•bijv.•zuivelproducten,•
  sauzen,•vruchtensappen,•soepen,•drankjes•en•
  milkshakes;
  • het•mixen•van•zachte•ingrediënten,•bijv.•
  pannenkoekbeslag of mayonaise;
  • het•pureren•van•gekookte•ingrediënten,•bijv.•voor•
  het•bereiden•van•babyvoedsel.
  Tip:•als•u•ingrediënten•heel•kort•wilt•verwerken,•draait•
  u de bedieningsknop een paar keer naar de pulsstand
  ( P ).•Laat•het•apparaat•nooit•langer•dan•enkele•
  seconden•op•de•pulsstand•werken.
  Het lter gebruiken (HR2101/HR2103/HR2104)
  U•kunt•het•lter•gebruiken•om•extra•jngemalen•
  sauzen,•verse•vruchtensappen•of•cocktails•te•bereiden.
  Alle•pitjes•en•velletjes•blijven•in•het•lter•achter.
  Norsk
  Bruke hurtigmikseren
  Hurtigmikseren skal brukes til å:
  • mikse•væsker,•f.eks.•meieriprodukter,•sauser,•
  fruktjuice,•supper,•drinker•og•shaker
  • mikse•myke•ingredienser,•f.eks.•pannekakerøre•eller•
  majones
  • mose•kokte•ingredienser,•f.eks.•for•å•lage•barnemat
  Tips:•Du•kan•tilberede•ingredienser•veldig•raskt•ved•
  å•vri•kontrollbryteren•til•pulsinnstillingen•( P )•ere•
  ganger.•Bruk•aldri•pulsinnstillingen•i•mer•enn•noen•få•
  sekunder•om•gangen.
  Bruke lter (HR2101/HR2103/HR2104)
  Du•kan•bruke•lteret•til•ekstra•nt•blandede•sauser,
  friske•fruktdrikker•eller•drinker.Alt•av•kjerner•og•skall•
  fanges•opp•av•lteret.
  Português
  Utilização da liquidicadora
  A•liquidicadora•destina-se•a•ser•utilizada•para:
  • Misturar•uidos,•como•lacticínios,•molhos,•sumos•de•
  fruta,•sopas,•bebidas,•batidos.
  • Misturar ingredientes macios, como massa para
  panquecas•ou•maionese.
  • Reduzir•ingredientes•cozidos•a•puré,•para•preparar•
  comida•para•bebés,•por•exemplo.
  Sugestão:•para•processar•ingredientes•durante•breves•
  segundos,•rode•o•botão•de•controlo•várias•vezes•para•
  a•regulação•“pulse”•( P ).•Nunca•utilize•a•função•‘pulse’
  durante•mais•do•que•alguns•segundos•de•cada•vez.
  Utilizar o ltro (HR2101/HR2103/HR2104)
  Pode•utilizar•o•ltro•para•preparar•molhos•
  extremamente•macios•e•aveludados,•sumos•de•fruta•
  frescos•ou•cocktails.Todas•as•sementes•e•cascas•cam•
  retidas•no•ltro.
  Svenska
  Använda mixern
  Mixern•används•till•att:
  • Blanda•vätskor,•t.ex.•mejerivaror,•såser,•fruktjuicer,•
  soppor,•drinkar•och•shake-drycker.
  • Blanda•mjuka•ingredienser•-•t.ex.•pannkakssmet•och•
  majonnäs.
  • Mosa•ingredienser•-•t.ex.•barnmat.
  Tips:•Om•du•vill•tillreda•ingredienser•i•mycket•korta•
  stötar•vrider•du•kontrollvredet•till•pulsläget•( P )•era•
  gånger.Tryck•aldrig•på•pulsknappen•i•mer•än•ett•par•
  sekunder•åt•gången.
  Använda ltret (HR2101/HR2103/HR2104)
  Du•kan•använda•ltret•för•att•få•extra•nt•mixade•
  såser,•färsk•fruktjuice•eller•drinkar.•Filtret•fångar•upp•alla•
  kärnor•och•skal.
  Deutsch
  Den Mixer verwenden
  Der•Mixer•ist•geeignet•zum:
  • Mixen•von•Flüssigkeiten,•z.B.•Milchprodukte,•Soßen,•Obstsäfte,•
  Suppen,•Mixgetränke,•Milchshakes.
  • Mischen•weicher•Zutaten,•z.•B.•Pfannkuchenteig•und•Mayonnaise.
  • Pürieren•gegarter•Zutaten,•z.B.•für•Baby-Nahrung.
  Tipp:•Um•Zutaten•nur•kurz•zu•verarbeiten,•drehen•Sie•den•
  Drehschalter•mehrmals•auf•die•Impulseinstellung•( P ).•
  Die Impulsfunktion sollte immer nur wenige Sekunden lang
  verwendet•werden.
  Verwenden des Filters (HR2101/HR2103/HR2104)
  Mit•dem•Filter•können•Sie•besonders•feine•Soßen,•frische•
  Fruchtsäfte•oder•Cocktails•zubereiten.•Sämtliche•Kerne•und•
  Schalen•werden•herausgeltert.
  Ελληνικά
  Χρήση του μπλέντερ
  Το•μπλέντερ•χρησιμοποιείται•για:
  • Να•αναμιγνύετε•υγρά,•π.χ.•γαλακτοκομικά•προϊόντα,•
  σάλτσες,•χυμούς•φρούτων,•σούπες,•κοκτέϊλς,•μιλκσεϊκς.
  • Ανακατεύετε•μαλακά•υλικά,•π.χ.•μείγμα•για•τηγανίτες•ή•
  μαγιονέζα.
  • Λιώνετε•μαγειρεμένα•υλικά,•π.χ•για•να•φτιάξετε•βρεφική•τροφή.
  Συμβουλή:•Για•να•επεξεργαστείτε•τα•υλικά•γρήγορα,•γυρίστε
  το•διακόπτη•ελέγχου•στη•ρύθμιση•στιγμιαίας•λειτουργίας•( P )•
  αρκετές•φορές.•Μην•χρησιμοποιείτε•ποτέ•τη•ρύθμιση•στιγμιαίας
  λειτουργίας•πάνω•από•μερικά•δευτερόλεπτα•τη•φορά.
  Χρήση του φίλτρου (HR2101/HR2103/HR2104)
  Με•το•φίλτρο•μπορείτε•να•φτιάξετε•πολύ•καλά•χτυπημένες•
  σως,•φρέσκους•φρουτοχυμούς•και•κοκτέιλ.•Όλα•τα•
  κουκούτσια•και•οι•φλούδες•παραμένουν•μέσα•στο•φίλτρο.
Philips Daily Collection HR2100

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Philips Daily Collection HR2100 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Philips Daily Collection HR2100 owners to properly answer your question.

View the manual for the Philips Daily Collection HR2100 here, for free. This manual comes under the category Blenders and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips Daily Collection HR2100 or do you need help? Ask your question here

Philips Daily Collection HR2100 specifications

General
Brand Philips
Model Daily Collection HR2100
Product Blender
EAN 8710103594918
Language English
Filetype PDF
Performance
Number of speeds 2
Bowl capacity 1.5 L
Pulse function
Control type Rotary
Jug
Power
Power 300 W
AC input frequency 50 - 60 Hz
AC input voltage 220 - 240 V
Design
Cord length 0.85 m
Type Tabletop blender
Removable bowl
Product colour White
Cord storage
Non-slip feet
Dishwasher-proof parts
Material
Blending bowl material Plastic
Blade material Stainless steel
Housing material Plastic

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Philips Daily Collection HR2100.

Is your question not listed? Ask your question here