Philips SPA2210W manual

Philips SPA2210W
(1)
 • Number of pages: 2
 • Filetype: PDF
 • Multimedia Speakers

  SPA2210W

  SPA2210V

  4
  (L) (R)
  EN
  Note: 1. Ensure that the Multimedia Speakers is installed properly
  before using. 2. Never unplug the USB plug while the Multimedia
  Speakers is playing sound.
  System Requirements:
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME,
  Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP,
  or Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X, or later
  Certified USB controller Built-in USB connection
  Installation:
  Plug the USB plug into a USB port and connect the audio plug to 1
  the audio output of your computer (Fig. 1).
  Adjust the length of speaker cable and USB cable by the cable 2
  winders at the bottom (Fig. 2).
  Turn the volume knob clockwise to switch on the Multimedia 3
  Speakers (Fig. 3).
  The indicator on the right speaker lights up. »
  Adjust the volume either by the volume knob or by the computer 4
  application or multimedia application software (Fig. 4).
  When you have finished using the Multimedia Speakers, exit the 5
  multimedia application software and switch off the speakers.
  Your product is designed and manufactured with high quality
  materials and components, which can be recycled and reused.
  Please inform yourself about the local separate collection
  system for electrical and electronic products, including those
  marked by the crossed-out wheely bin symbol. Please act
  according to your local rules and do not dispose of your old products
  with your normal household waste.
  Data subject to change without notice.
  CS
  Poznámka: 1. Před použitím se ujistěte, že jsou multimediální
  reproduktory řádně nainstalovány. 2. Konektor USB nikdy
  neodpojujte, jestliže multimediální reproduktory přehrávají zvuk.
  Požadavky na systém:
  počítač Mac
  Operační systém Windows
  ®
  98SE,
  Windows
  ®
  ME, Windows
  ®
  2000,
  Windows
  ®
  XP nebo Windows
  ®
  Vista™
  Operační systém Mac
  OS9/OS
  ®
  X nebo novější
  Certifikovaný řadič USB Vestavěné připojení USB
  Instalace:
  Konektor USB připojte do portu rozhraní USB a k audiovýstupu 1
  počítače připojte zástrčku audia (obr. 1).
  Pomocí navíječů kabelu ve spodní části upravte délku kabelu 2
  reproduktoru a kabelu USB (obr. 2).
  Otočením knoflíku hlasitosti po směru hodinových ručiček zapněte 3
  multimediální reproduktory (obr. 3).
  Indikátor na pravém reproduktoru se rozsvítí. »
  Pomocí knoflíku hlasitosti, aplikace počítače nebo softwaru 4
  multimediální aplikace upravte hlasitost (obr. 4).
  Jakmile multimediální reproduktory přestanete používat, ukončete 5
  software multimediální aplikace a vypněte reproduktory.
  Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a
  součástí, které je možné recyklovat. Informujte se o místním
  systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
  výrobků včetně těch, které jsou označeny symbolem
  přeškrtnuté popelnice. Postupujte podle místních nařízení a
  nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

  DA

  Bemærk: 1. Sørg for, at multimediehøjttalerne er installeret
  korrekt, før du bruger dem. 2. Træk aldrig USB-stikket ud, mens
  multimediehøjttalerne afspiller lyd.
  Systemkrav:
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME,
  Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP
  eller Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X eller nyere
  Certificeret USB-controller Indbygget USB-forbindelse
  Installation:
  Tilslut USB-stikket til en USB-port, og slut lydstikket til 1
  computerens lydudgang (Fig. 1).
  Juster højttaler- og USB-kablets længde ved hjælp af 2
  kabeloprulningen i bunden (Fig. 2).
  Drej lydstyrkeknappen med uret for at tænde for 3
  multimediehøjttalerne (Fig. 3).
  Indikatoren på den højre højttaler lyser. »
  Juster lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen, 4
  computerprogrammet eller softwaren til multimedieafspilleren
  (Fig. 4).
  Når du er færdig med at bruge multimediehøjttalerne, skal du 5
  afslutte softwaren til multimedieafspilleren og slukke højttalerne.
  Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og
  komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Hold dig
  orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske
  og elektroniske produkter i dit lokalområde, herunder de,
  der er mærket med affaldsbøttesymbol. Følg de lokale regler,
  og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt
  husholdningsaffald.
  DE
  Hinweis: 1. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass die Multimedia-
  Lautsprecher korrekt installiert sind. 2. Entfernen Sie niemals den
  USB-Stecker während die Multimedia-Lautsprecher Sound wiedergeben.
  Systemanforderungen:
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME,
  Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP
  oder Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X oder höher
  Zertifizierter USB-Controller Integrierte USB-Verbindung
  Installation:
  Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Anschluss und das 1
  Audiokabel an den Audioanschluss Ihres Computers an (Abb. 1).
  Passen Sie die Länge des Lautsprecherkabels mithilfe der 2
  Kabelaufwicklung an der Unterseite an (Abb. 2).
  Drehen Sie den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn, um die 3
  Multimedia-Lautsprecher einzuschalten (Abb. 3).
  Die Anzeige am rechten Lautsprecher leuchtet auf. »
  Stellen Sie die Lautstärke entweder mithilfe des Lautstärkereglers 4
  oder über die Computeranwendung bzw. die Multimedia-
  Anwendung ein (Abb. 4).
  Wenn Sie die Multimedia-Lautsprecher nicht mehr verwenden, 5
  beenden Sie die Multimedia-Anwendung, und schalten Sie die
  Lautsprecher aus.
  Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
  und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
  wiederverwendet werden können. Informieren Sie sich über die
  örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer
  und elektronischer Geräte. Darin eingeschlossen sind auch die
  mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern markierten Geräte.
  Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie
  Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.
  EL
  Σημείωση: 1. Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία πολυμέσων είναι σωστά
  εγκατεστημένα πριν τη χρήση. 2. Μην αποσυνδέετε ποτέ το βύσμα
  USB κατά την αναπαραγωγή ήχου από τα ηχεία πολυμέσων.
  Απαιτήσεις συστήματος:
  Υπολογιστής Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME,
  Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP ή
  Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X ή
  μεταγενέστερη έκδοση
  Πιστοποιημένος ελεγκτής USB Ενσωματωμένη σύνδεση USB
  Εγκατάσταση:
  Συνδέστε το βύσμα USB σε μια θύρα USB και το βύσμα ήχου 1
  στην έξοδο ήχου του υπολογιστή σας (Εικ. 1).
  Ρυθμίστε το μήκος του καλωδίου ηχείων και του καλωδίου USB 2
  με το μηχανισμό περιτύλιξης καλωδίου στο κάτω μέρος (Εικ. 2).
  Γυρίστε το διακόπτη έντασης δεξιόστροφα για να 3
  ενεργοποιήσετε τα ηχεία πολυμέσων (Εικ. 3).
  Η ενδεικτική λυχνία στο δεξί ηχείο ανάβει. »
  Ρυθμίστε την ένταση μέσω του διακόπτη έντασης, μέσω της 4
  εφαρμογής του υπολογιστή ή του λογισμικού της εφαρμογής
  πολυμέσων (Εικ. 4).
  Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση των ηχείων πολυμέσων, 5
  πραγματοποιήστε έξοδο από το λογισμικό εφαρμογής
  πολυμέσων και απενεργοποιήστε τα ηχεία.
  Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο
  από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
  μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
  Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
  συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων,
  συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επισημανθεί με το
  σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες. Μην παραβαίνετε τους
  τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί
  με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
  ES
  Nota: 1. Asegúrese de que los altavoces multimedia están instalados
  correctamente antes de utilizarlos. 2. No desconecte nunca el conector
  USB mientras los altavoces multimedia estén reproduciendo sonido.
  Requisitos del sistema:
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME,
  Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP o
  Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X o superior
  Controlador USB certificado Conexión USB integrada
  Instalación:
  Conecte el conector USB en el puerto USB y conecte la clavija de 1
  audio en la salida de audio del ordenador (fig. 1).
  Ajuste la longitud del cable del altavoz y del cable USB mediante los 2
  enrolladores de cable de la parte inferior (fig. 2).
  Gire el botón de volumen en el sentido de las agujas del reloj para 3
  encender los altavoces multimedia (fig. 3).
  EL piloto del altavoz derecho se ilumina. »
  Ajuste el volumen con el botón del volumen, con la aplicación del 4
  ordenador o con el software de la aplicación multimedia (fig. 4).
  Cuando acabe de utilizar los altavoces multimedia, salga del software 5
  de la aplicación multimedia y apague los altavoces.
  El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y
  componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y
  volver a utilizar. Obtenga información sobre la recogida
  selectiva local de productos eléctricos y electrónicos,
  incluidos los marcados con el símbolo del contenedor de
  ruedas tachado. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga
  de sus productos antiguos con la basura doméstica normal.
  FI
  Huomautus: 1. Varmista ennen multimediakaiuttimien käyttämistä, että
  ne on asennettu oikein. 2. Älä irrota USB-liitintä, kun multimediakaiutin
  toistaa ääntä.
  Järjestelmävaatimukset:
  Tietokone Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME, Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP tai Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X,
  tai uudempi
  Sertifioitu USB-ohjain Kiinteä USB-liitäntä
  Asentaminen:
  Liitä USB-liitin USB-porttiin ja liitä ääniliitin tietokoneen 1
  äänilähtöliitäntään (kuva 1).
  Säädä kaiutin- ja USB-kaapelien pituus alapinnassa olevilla 2
  kaapelikeloilla (kuva 2).
  Kytke multimediakaiuttimiin virta kääntämällä äänenvoimakkuuden 3
  nuppia myötäpäivään (kuva 3).
  Oikean kaiuttimen merkkivalo syttyy. »
  Säädä äänenvoimakkuus äänenvoimakkuuden säätönupilla, 4
  tietokonesovelluksella tai multimediaohjelmistolla (kuva 4).
  Kun lopetat multimediakaiuttimien käyttämisen, sulje 5
  multimediaohjelmisto ja katkaise kaiuttimista virta.
  Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita
  materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
  Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille laitteille tarkoitetusta
  kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Tämä koskee myös laitteita,
  joissa on yliviivatun roskakorin kuva. Toimi paikallisten sääntöjen
  mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana.
  FR
  Remarque : 1. Assurez-vous que les enceintes multimédias sont
  correctement installées avant de les utiliser. 2. Ne débranchez jamais la
  prise USB lorsque les enceintes multimédias diffusent du son.
  Configuration requise :
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME,
  Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP ou
  Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X ou version
  ultérieure
  Contrôleur USB certifié Connexion USB intégrée
  Installation :
  Branchez la prise USB sur le port USB port et connectez la fiche 1
  audio à la sortie audio de votre ordinateur (Fig. 1).
  Réglez la longueur du câble des enceintes et du câble USB à l’aide 2
  des enrouleurs situés en bas (Fig. 2).
  Tournez le bouton de volume dans le sens des aiguilles d’une montre 3
  pour mettre les enceintes multimédias sous tension (Fig. 3).
  Le voyant de l’enceinte droite s’allume. »
  Réglez le volume à l’aide du bouton de volume, via l’application 4
  correspondante sur votre ordinateur ou le logiciel d’application
  multimédia (Fig. 4).
  Lorsque vous avez terminé d’utiliser les enceintes multimédias, 5
  quittez le logiciel d’application multimédia et éteignez les enceintes.
  Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et
  des composants de haute qualité pouvant être recyclés et
  réutilisés. Informez-vous auprès des instances locales sur le
  système de collecte des produits électriques et électroniques
  en fin de vie, notamment ceux portant le symbole d’une
  poubelle barrée. Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez
  pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.
  HU
  Megjegyzés: 1. A használat előtt ellenőrizze, hogy a multimédiás
  hangsugárzó beállításai megfelelőek-e. 2. Ne húzza ki az USB-csatlakozót,
  miközben a multimédiás hangsugárzó hangot játszik le.
  Rendszerkövetelmények:
  Számítógép Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME,
  Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP, vagy
  Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X vagy
  újabb verzió
  Tanúsítvánnyal rendelkező USB-vezér Beépített USB-kapcsolat
  Üzembe helyezés:
  Csatlakoztassa az USB-csatlakozót a számítógép USB-aljzatába, az 1
  audiocsatlakozót pedig a számítógép audiokimenetére (1. ábra).
  Állítsa be a hangsugárzókábel és az USB-kábel hosszát az alsó 2
  kábelcsévélők segítségével (2. ábra).
  A multimédiás hangsugárzó bekapcsolásához forgassa el a hangerő-3
  szabályozó gombot az óramutató járásával egyező irányba (3. ábra).
  Kigyullad a jobb oldali hangsugárzón lévő jelzőfény. »
  A hangerő a hangerő-szabályozó gombbal, a számítógépes 4
  alkalmazással vagy multimédiás lejátszó szoftverrel szabályozható
  (4. ábra.).
  Ha nem használja tovább a multimédiás hangsugárzókat, lépjen ki a 5
  multimédiás lejátszó szoftverből, és kapcsolja ki a hangsugárzókat.
  Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
  felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
  felhasználhatók. Kérjük, informálódjon az elektromos és
  elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről,
  beleértve az áthúzott kerekes kuka szimbólummal jelzett
  termékeket is. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a
  kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.
  IT
  Nota: 1. Accertarsi che gli altoparlanti multimediali siano installati
  correttamente prima di utilizzarli. 2. Non scollegare mai il cavo
  USB mentre gli altoparlanti multimediali si trovano in modalità di
  riproduzione audio.
  Requisiti di sistema
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME,
  Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP o
  Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X o superiore
  Controller USB certificato Collegamento USB integrato
  Installazione
  Inserire il connettore USB in una porta USB libera, quindi inserire 1
  la spina audio nell’uscita audio del computer (Fig. 1).
  Regolare la lunghezza del cavo degli altoparlanti e del cavo USB 2
  utilizzando gli avvolgicavo sulla base (Fig. 2).
  Ruotare la manopola del volume in senso orario per attivare gli 3
  altoparlanti multimediali (Fig. 3).
  La spia sull’altoparlante destro si illumina. »
  Regolare il volume mediante la relativa manopola, oppure tramite 4
  l’applicazione sul PC o il software dell’applicazione multimediale
  (Fig. 4).
  Quando gli altoparlanti multimediali non vengono utilizzati, uscire 5
  dal software dell’applicazione multimediale e spegnerli.
  Questo prodotto è stato progettato e realizzato con
  materiali e componenti di alta qualità, che possono essere
  riciclati e riutilizzati. È necessario informarsi sul sistema di
  raccolta separato per i prodotti elettrici ed elettronici inclusi
  quelli contrassegnati dal simbolo del cassonetto su rotelle.
  Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi
  prodotti con la normale spazzatura.

  KO

  ㄢᇊ: 1. ⅖❓ ⢮♺ ᫪㎚Ტᖾ♞ ⍎㗦⾎ಪ ⛖Ჾ᨞ശ
  ⇎⼂ᓂ♲ጾ⩪ 㛿⠢㘂⎗⎆⛎. 2. ᫪㎚Ტᖾ♞ ⍎㗦⾎♺⇆ ⟶㙏⠞
  ⡖ↇᓂጾ ᒃ◲ USB 㖶ᢖຢᨦ Ώ⩪ ᩲ⎗⎆⛎.
  ⟆➎㙆 ⭾ቖ ▖㩗:
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME,
  Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP,
  Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X ⠞㝮 ᴮ⢮
  ⠢⩇ᓆ USB ⾒㍢ᤎᢖ ᅞ⡏ USB ⚚൚
  ☎㍂:
  USB 㖶ᢖຢᨦ USB 㒖㍢♺ ࿬ඊ ⛎ᖾ⛎ 㖶ᢖຢᨦ ⾞㖒㇚⠂ 1
  ⛎ᖾ⛎ ⹆ᣏ ᎒⠺♺ ⚚൚㘓፲ᎎ(ຢᩦ 1).
  ◮ᡂ⭧⠂ ⾪⠞Ế ಺໚ᨦ ⅖❓㘂⚖ ⍎㗦⾎ ⾪⠞Ếඦ USB 2
  ⾪⠞Ế⠂ ໢⠞ᨦ ⤚⢲㘓፲ᎎ(ຢᩦ 2).
  ᶦᨒ ∺⡋⠞ᨦ ⎆൮ ᳓㙏⟦ᤆ ᑶᣎ ᫪㎚Ტᖾ♞ ⍎㗦⾎ᨦ 3
  ⿗፲ᎎ(ຢᩦ 3).
  ⛎ᨢ⭧ ⍎㗦⾎⠂ 㔆⎆ᖛ⠞ ⿆⩻፲ᎎ. »
  ᶦᨒ ⤚⢲໚ ᚺጾ ⾞㖒㇚ ⟻❓ 㖮ᤆຢᡒ⠞ᅂ ᫪㎚Ტᖾ♞ 4
  ⟻❓ 㖮ᤆຢᡒ ∶㖮㍢➒♞ᤆ ᶦᨒ⟮ ⤚⢲㘓፲ᎎ(ຢᩦ 4).
  ᫪㎚Ტᖾ♞ ⍎㗦⾎⠂ ⅖❓⟮ ᩲ⼆ 㝮♺ጾ ᫪㎚Ტᖾ♞ ⟻❓ 5
  㖮ᤆຢᡒ ∶㖮㍢➒♞ᨦ
  ᥶㘂ඊ ⍎㗦⾎ᨦ ჿ፲ᎎ.
  ⣆㔲⟪ ⡖㜆❓ ⡖⅖❓⠞ ಪፏ㘆 ඊ㔲⩲⠂
  ⠺⡖ ถ⇛㔲⟦ᤆ ⇎൮ ⣆⤚ᓂ♲⍟፲ᎎ. WEEE
  Symbol(Crossed-out Wheeled
  Bin) ⠲ጾ ⣆㔲⟮ Ữᤙ㘆
  ⢮⠺ ⢮໚ ⣆㔲⠂ 㚮⩪ ⋂ച ຆ⢿♺ ᗚ᨞⎗⎆⛎.
  㑺໚㘊 ⣆㔲⟮ ⠦᳂ ಪ⢿❓ ▚ᢲ໚⛪ 㘒ྂ ᴮᩖ⩪
  ᩺ඊ 㚮⩪⠂ ຆ⢿♺ ᗚ᨞⎗⎆⛎.

  MS-MY

  Nota: 1. Pastikan Pembesar Suara Multimedia dipasang dengan betul
  sebelum menggunakannya. 2. Jangan sekali-kali cabut plag USB semasa
  Pembesar Suara Multimedia sedang memainkan bunyi.
  Keperluan Sistem:
  PC Mac
  Windows
  ®
  98SE, Windows
  ®
  ME,
  Windows
  ®
  2000, Windows
  ®
  XP,
  atau Windows
  ®
  Vista™
  Mac OS9/OS
  ®
  X, atau terkini
  Pengawal USB Diperakui Sambungan USB terbina dalam
  Pemasangan:
  Masukkan plag USB ke dalam port USB dan sambungkan plag 1
  audio ke output audio komputer anda (Rajah 1).
  Laraskan panjang kabel pembesar suara dan kabel USB 2
  menggunakan penggulung kabel di bahagian bawah (Rajah 2).
  Putarkan tombol kelantangan mengikut arah jam untuk 3
  menghidupkan Pembesar Suara Multimedia (Rajah 3).
  Penunjuk pada pembesar suara sebelah kanan menyala. »
  Laraskan kelantangan sama ada melalui tombol kelantangan atau 4
  melalui perisian aplikasi komputer atau multimedia (Rajah 4).
  Apabila anda telah selesai menggunakan Pembesar Suara 5
  Multimedia, keluar daripada perisian aplikasi multimedia dan
  matikan pembesar suara.
  Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan
  menggunakan bahan dan komponen yang berkualiti
  tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula.
  Sila dapatkan maklumat mengenai sistem pengumpulan
  berasingan tempatan untuk produk elektrik dan elektronik
  termasuk yang ditanda dengan simbol tong beroda yang dipangkah.
  Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang
  produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.
  NL Gebruiksaanwijzing
  NO Brukerhåndbok
  PL Instrukcja obsługi
  PT Manual do utilizador
  RU Руководство
  пользователя
  SV Användarhandbok
  TH คู่มือผู้ใช้
  TR Kullanım kılavuzu
  =+&1 Ⴌ߀൱Ҭ
  ZH-TW Ԛ͂ʹ˫
  EN User manual
  CS Příručka pro uživatele
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  HU Felhasználói kézikönyv
  IT Manuale utente
  KO ⅖❓#⇎ᬯ⇆
  MS-MY Manual pengguna
Philips SPA2210W

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Philips SPA2210W or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Philips SPA2210W owners to properly answer your question.

View the manual for the Philips SPA2210W here, for free. This manual comes under the category Speakers and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips SPA2210W or do you need help? Ask your question here

Philips SPA2210W specifications

General
Brand Philips
Model SPA2210W
Product Speaker
EAN 8712581616618
Language English
Filetype PDF
Performance
LED indicators Power
Recommended usage PC
Product colour Black
Volume control Rotary
Plug and Play
Housing material -
Other features
Gross weight of outer carton 1.87 kg
Number of satellite speakers 2
Packaging tare weight 0.277 kg
Quantity outer carton 2 pc(s)
Tare weight outer carton 0.724 kg
EAN/UPC/GTIN (packaging) 8712581616618
Height (cm) outer carton 16 cm
Length (cm) outer carton 37.5 cm
Net weight of outer carton 1.13896 kg
Number of products included 1 pc(s)
Packaging net weight 0.573 kg
Width (cm) outer carton 21.5 cm
Compatible operating systems Windows 98, SE, ME, 2000, XP, Vista / MAC OS X
Equalizer -
Quick installation guide
Mac compatibility
Packaging data
Package weight 0.85 kg
Package height 175 mm
Package width 195 mm
Package depth 127 mm
Weight & dimensions
Weight 564 g
Depth 135 mm
Height 105 mm
Width 165 mm
Cord length 1.5 m
Loudspeakers
Audio output channels 2.0 channels
Speaker placement Tabletop/bookshelf
Number of drivers 1
Tweeter
Woofer
Subwoofer driver diameter (imperial) 2 "
Speaker type -
Amplifier
Amplifier -
Audio
RMS rated power - W
Frequency range - Hz
Ports & interfaces
Connectivity technology Wired
3.5 mm connector
Logistics data
Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) 18712581616615
Power
Power source type USB

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Philips SPA2210W.

Is your question not listed? Ask your question here