Philips SPA6350 manual

Philips SPA6350
(1)
 • Number of pages: 2
 • Filetype: PDF
 • EN
  Warning: 1. The product shall not be exposed to dripping or splashing
  and that no objects lled with liquids, such as vases, shall be placed on
  the product. 2. To completely disconnect the power input, the mains
  plug of the product shall be disconnected from the mains. 3. The mains
  plug of the product should not be obstructed OR should be easily
  accessed during intended use. 4. No naked ame sources, such as
  lighted candles, should be placed on the products.
  NOTE: Ensure that the multimedia speaker is installed properly before
  using.
  Installation:
  Connect the speaker plug to the audio output socket. 1 (
  a
  )
  Connect the audio input plug to the audio output of your 2
  computer. (
  b
  )
  Plug the AC plug into AC power socket. 3 (
  c
  )
  Switch on the speaker. 4 (
  d
  )
  Rotate the volume knob to adjust the volume. 5 (
  e
  )
  Rotate the bass knob to adjust the bass. 6 (
  f
  )
  Switch off the speaker and unplug. 7
  Your product is designed and manufactured with high quality
  materials and components, which can be recycled and reused.
  Please inform yourself about the local separate collection
  system for electrical and electronic products, including those
  marked by the crossed-out wheely bin symbol. Please act
  according to your local rules and do not dispose of your old products
  with your normal household waste.
  CS
  Varování: 1. Výrobek nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině
  a nesmějí na něm být umístěny objekty obsahující tekutiny, například
  vázy. 2. Pro úplné odpojení zdroje napájení by měla být síťová šňůra
  výrobku zcela odpojena ze zásuvky. 3. Síťová šňůra by neměla být
  zakrývána NEBO by měla být během zamýšleného používání snadno
  přístupná. 4. Na výrobky nepokládejte žádné zdroje otevřeného ohně,
  např. zapálené svíčky.
  POZNÁMKA: Před použitím se ujistěte, že je multimediální
  reproduktor řádně nainstalován.
  Instalace:
  Zástrčku reproduktoru připojte k zásuvce audiovýstupu.1 (
  a
  )
  Zástrčku vstupu audia k audiovýstupu počítače.2 (
  b
  )
  Zásuvku střídavého proudu připojte do zásuvky střídavého 3
  proudu. (
  c
  )
  Zapněte reproduktor.4 (
  d
  )
  Otáčením knoíku hlasitosti nastavte hlasitost.5 (
  e
  )
  Otáčením knoíku basů nastavte basy.6 (
  f
  )
  Vypněte reproduktor a odpojte jej.7
  Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a
  součástí, které je možné recyklovat. Informujte se o místním
  systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických
  výrobků včetně těch, které jsou označeny symbolem
  přeškrtnuté popelnice. Postupujte podle místních nařízení a
  nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.
  FR
  Avertissement : 1. L’appareil ne doit pas être exposé aux fuites et
  aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, par exemple un
  vase, ne doit être placé sur l’appareil. 2. Pour couper complètement
  l’alimentation, débranchez la prise secteur de l’appareil. 3. La prise
  secteur de l’appareil ne doit pas être obstruée OU doit rester
  facilement accessible pendant l’utilisation. 4. Aucune amme nue, par
  exemple une bougie allumée, ne doit être placée sur l’appareil.
  REMARQUE : Assurez-vous que les enceintes multimédias sont
  correctement installées avant de les utiliser.
  Installation :
  Connectez la che du câble d’enceinte à la sortie audio. 1 (
  a
  )
  Connectez la che d’entrée audio à la sortie audio de votre 2
  ordinateur. (
  b
  )
  Insérez la che CA dans la prise secteur. 3 (
  c
  )
  Allumez l’enceinte. 4 (
  d
  )
  Tournez le bouton de volume pour régler le volume. 5 (
  e
  )
  Réglez les graves à l’aide du bouton de graves. 6 (
  f
  )
  Éteignez l’enceinte et débranchez-la.7
  Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et
  des composants de haute qualité pouvant être recyclés et
  réutilisés. Informez-vous auprès des instances locales sur le
  système de collecte des produits électriques et électroniques
  en n de vie, notamment ceux portant le symbole d’une
  poubelle barrée. Veuillez respecter la réglementation locale et ne jetez
  pas vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.
  FI
  Varoitus: 1. Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä, eikä
  laitteen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, esimerkiksi
  maljakoita. 2. Tuotteesta katkaistaan virta kokonaan irrottamalla laitteen
  virtapistoke pistorasiasta. 3. Tuotteen virtapistokkeen on oltava helposti
  irrotettavissa, eikä sitä saa peittää. 4. Älä aseta tuotteiden päälle avotulta,
  kuten palavia kynttilöitä.
  HUOMAUTUS: Varmista ennen multimediakaiuttimen käyttämistä, että
  se on asennettu oikein.
  Asentaminen:
  Liitä kaiuttimen liitin äänilähtöliitäntään. 1 (
  a
  )
  Liitä äänituloliitin tietokoneen äänilähtöliitäntään. 2 (
  b
  )
  Liitä pistoke pistorasiaan. 3 (
  c
  )
  Kytke kaiuttimeen virta. 4 (
  d
  )
  Säädä äänenvoimakkuutta kiertämällä säätönuppia. 5 (
  e
  )
  Säädä basson tasoa kääntämällä bassonuppia. 6 (
  f
  )
  Katkaise kaiuttimesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.7
  Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty
  laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja
  käyttää uudelleen. Ota selvää sähkölaitteille ja elektronisille
  laitteille tarkoitetusta kierrätysjärjestelmästä alueellasi. Tämä
  koskee myös laitteita, joissa on yliviivatun roskakorin kuva.
  Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita
  talousjätteiden mukana.
  EL
  Προειδοποίηση: 1. Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά και
  δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω του αντικείμενα που περιέχουν
  υγρά, όπως βάζα. 2. Για πλήρη διακοπή της τροφοδοσίας,
  αποσυνδέστε το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας από την πρίζα. 3.
  Το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας του προϊόντος δεν πρέπει να
  παρεμποδίζεται Ή πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο κατά την
  χρήση της συσκευής για τον προορισμένο σκοπό της. 4. Πάνω
  στα προϊόντα δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας,
  όπως αναμμένα κεριά.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο πολυμέσων είναι σωστά
  εγκατεστημένο πριν τη χρήση.
  Εγκατάσταση:
  Συνδέστε το βύσμα του ηχείου στην υποδοχή εξόδου ήχου. 1 (
  a
  )
  Συνδέστε το βύσμα εισόδου ήχου στην έξοδο ήχου του υπολο-2
  γιστή σας. (
  b
  )
  Συνδέστε το βύσμα AC στην υποδοχή τροφοδοσίας AC. 3 (
  c
  )
  Ενεργοποιήστε το ηχείο. 4 (
  d
  )
  Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να προσαρμόσετε την 5
  ένταση ήχου. (
  e
  )
  Γυρίστε το διακόπτη μπάσων για να ρυθμίσετε τα μπάσα. 6 (
  f
  )
  Απενεργοποιήστε το ηχείο και αποσυνδέστε το βύσμα.7
  Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο
  από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία
  μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
  Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής
  συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων,
  συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επισημανθεί με το
  σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες. Μην παραβαίνετε
  τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά
  προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
  DE
  Warnhinweis: 1. Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
  Stellen Sie außerdem keine mit Wasser gefüllten Gegenstände, wie
  z. B. Vasen, auf dem Produkt ab. 2. Um das Produkt vollständig von der
  Stromversorgung zu trennen, muss das Netzkabel aus der Steckdose
  gezogen werden. 3. Der Netzstecker des Produkts sollte während der
  zweckmäßigen Verwendung frei zugänglich und nicht verdeckt sein. 4.
  Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf dem
  Produkt ab.
  HINWEIS: Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass der Multimedia-
  Lautsprecher korrekt installiert ist.
  Installation:
  Verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit der 1
  Audio-Ausgangsbuchse. (
  a
  )
  Schließen Sie das Audiokabel an den Audioausgang Ihres 2
  Computers an. (
  b
  )
  Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. 3 (
  c
  )
  Schalten Sie den Lautsprecher ein. 4 (
  d
  )
  Drehen Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke anzupassen. 5 (
  e
  )
  Drehen Sie den Bassregler, um die Bässe einzustellen. 6 (
  f
  )
  Schalten Sie den Lautsprecher aus und ziehen Sie den 7
  Stecker aus der Steckdose.
  Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien
  und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt
  und wiederverwendet werden können. Informieren Sie sich
  über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung
  elektrischer und elektronischer Geräte. Darin eingeschlossen
  sind auch die mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern
  markierten Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen
  und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.
  IT
  Avvertenza: 1. Questo prodotto non deve essere esposto a
  schizzi o getti d’acqua; sopra di esso, inoltre, non devono essere
  posizionati oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi). 2. Per togliere
  completamente l’alimentazione dal prodotto, la spina di alimentazione
  deve essere staccata dalla presa. 3. La spina di alimentazione non deve
  essere ostruita E deve essere facilmente raggiungibile durante l’utilizzo.
  4. Non posizionare alcuna amma libera, come quelle delle candele
  accese, sul prodotto.
  NOTA: accertarsi che gli altoparlanti multimediali siano installati
  correttamente prima di utilizzarli.
  Installazione
  Collegare la spina degli altoparlanti alla presa di uscita audio. 1 (
  a
  )
  Collegare la spina di ingresso audio all’uscita audio del 2
  computer. (
  b
  )
  Inserire la spina CA nella relativa presa. 3 (
  c
  )
  Accendere gli altoparlanti. 4 (
  d
  )
  Ruotare la manopola del volume per regolare quest’ultimo. 5 (
  e
  )
  Per regolare i bassi, ruotare la relativa manopola. 6 (
  f
  )
  Spegnere gli altoparlanti e scollegarli.7
  Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali
  e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati
  e riutilizzati. È necessario informarsi sul sistema di raccolta
  separato per i prodotti elettrici ed elettronici inclusi quelli
  contrassegnati dal simbolo del cassonetto su rotelle. Agire
  come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti
  con la normale spazzatura.
  DA
  Advarsel: 1. Produktet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der
  må ikke placeres genstande fyldt med vand - f.eks. vaser - på produktet.
  2. For at afbryde strømtilførslen fuldstændig skal produktets strømstik
  tages ud af stikkontakten. 3. Produktets strømstik må ikke tildækkes -
  det skal være nemt tilgængeligt under brug. 4. Der må ikke placeres
  åben ild - f.eks. tændte stearinlys - på produktet.
  BEMÆRK: Sørg for, at multimediehøjttaleren er installeret korrekt, før
  du bruger den.
  Installation:
  Tilslut højttalerstikket til stikket til lydudgang. 1 (
  a
  )
  Tilslut stikket til lydindgang til stikket til lydudgang på din 2
  computer. (
  b
  )
  Sæt strømstikket i stikkontakten. 3 (
  c
  )
  Tænd for højttaleren. 4 (
  d
  )
  Drej på lydstyrkeknappen for at justere lydstyrken. 5 (
  e
  )
  Drej på basknappen for at justere bassen. 6 (
  f
  )
  Sluk for højttaleren, og tag stikket ud.7
  Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og
  komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges. Hold dig
  orienteret om systemet for særskilt indsamling af elektriske
  og elektroniske produkter i dit lokalområde, herunder de,
  der er mærket med affaldsbøttesymbol. Følg de lokale regler,
  og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt
  husholdningsaffald.
  HU
  Figyelmeztetés: 1. A terméket óvja a rácsepegő vagy ráfröccsenő
  folyadékoktól, illetve ne helyezzen rá folyadékot tartalmazó edényeket,
  például vázát. 2. A tápellátás akkor van teljesen lecsatlakoztatva, ha
  a termék hálózati csatlakozódugója ki van húzva a fali aljzatból. 3. A
  termék rendeltetésszerű használata során a hálózati csatlakozódugóhoz
  való hozzáférést nem szabad eltorlaszolni, annak könnyen
  hozzáférhetőnek kell lennie. 4. Ne helyezzen nyílt lánggal égő tárgyakat,
  pl. égő gyertyát a termékekre.
  MEGJEGYZÉS: A használat előtt ellenőrizze, hogy a multimédiás
  hangsugárzó beállításai megfelelőek-e.
  Üzembe helyezés:
  Illessze be a hangsugárzók csatlakozóját az audiokimenetbe. 1 (
  a
  )
  Az audiobemenet dugóját csatlakoztassa a számítógép 2
  audiokimenetéhez. (
  b
  )
  Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali aljzathoz. 3 (
  c
  )
  Kapcsolja be a hangsugárzót. 4 (
  d
  )
  A hangerő beállításához forgassa el a hangerőgombot. 5 (
  e
  )
  A mély hangok beállításához forgassa el a mélyhang-gombot. 6 (
  f
  )
  Kapcsolja ki és húzza ki a hangsugárzót.7
  Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek
  felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra
  felhasználhatók. Kérjük, informálódjon az elektromos és
  elektronikus hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről,
  beleértve az áthúzott kerekes kuka szimbólummal jelzett
  termékeket is. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a
  kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.
  ES
  Advertencia: 1. No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras,
  tampoco coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos,
  como jarrones. 2. Para desconectar por completo la entrada de
  alimentación, el conector de alimentación del dispositivo debe estar
  desconectado de la toma de corriente. 3. Asegúrese de que la toma
  de alimentación no esté obstruida y que se pueda acceder a ella con
  facilidad mientras se esté utilizando. 4. No coloque sobre el producto
  llamas sin protección, como velas encendidas.
  NOTA: Asegúrese de que el altavoz multimedia está instalado
  correctamente antes de utilizarlo.
  Instalación:
  Introduzca el conector de los altavoces en la toma de salida 1
  de audio. (
  a
  )
  Conecte el conector de entrada de audio a la salida de audio 2
  del ordenador. (
  b
  )
  Conecte el enchufe de CA a la toma de corriente de CA. 3 (
  c
  )
  Encienda el altavoz. 4 (
  d
  )
  Para ajustar el volumen gire el control de volumen. 5 (
  e
  )
  Gire el botón de graves para ajustar los graves. 6 (
  f
  )
  Apague el altavoz y desenchúfelo.7
  El producto se ha diseñado y fabricado con materiales y
  componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver
  a utilizar. Obtenga información sobre la recogida selectiva local
  de productos eléctricos y electrónicos, incluidos los marcados
  con el símbolo del contenedor de ruedas tachado. Proceda
  conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos
  antiguos con la basura doméstica normal.
  MS
  -
  MY
  Amaran: 1. Produk tidak seharusnya terdedah kepada titisan atau
  percikan dan tiada objek yang diisi dengan cecair seperti pasu
  diletakkan pada produk. 2. Untuk memutuskan sambungan input kuasa
  sepenuhnya, plag utama produk harus dicabut daripada saluran utama.
  3. Plag utama produk tidak harus dihalang ATAU harus diakses dengan
  mudah sewaktu hendak digunakan. 4. Tiada sumber api terbuka seperti
  lilin menyala yang diletakkan pada produk.
  NOTA: Pastikan pembesar suara multimedia dipasang dengan betul
  sebelum menggunakannya.
  Pemasangan:
  Sambungkan plag pembesar suara ke soket output audio. 1 (
  a
  )
  Sambungkan plag audio ke output audio komputer anda. 2 (
  b
  )
  Pasang plag AU ke dalam soket kuasa AU. 3 (
  c
  )
  Hidupkan pembesar suara. 4 (
  d
  )
  Putar tombol kelantangan untuk melaraskan kelantangan. 5 (
  e
  )
  Putar tombol bes untuk melaraskan bes. 6 (
  f
  )
  Matikan pembesar suara dan cabut keluar plag. 7
  Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan
  bahan dan komponen yang berkualiti tinggi, yang boleh dikitar
  semula dan digunakan semula. Sila dapatkan maklumat mengenai
  sistem pengumpulan berasingan tempatan untuk produk elektrik dan
  elektronik termasuk yang ditanda dengan simbol tong beroda yang
  dipangkah. Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan
  buang produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.
  AUDIO
  OUTPUT
  BASS
  - +
  ON
  OFF
  R
  L
  AUDIO
  OUTPUT
  BASS
  - +
  a
  e
  b
  d
  f
  c
  Multimedia Speakers
  SPA6350
  Register your product and get support at

  www.philips.com/welcome

  NO Brukerhåndbok
  PL Instrukcja obsługi
  PT Manual do utilizador
  RO Manual de utilizare
  RU Руководство
  пользователя
  SK Príručka užívateľa
  SV Användarhandbok
  TH คู่มือผู้ใช้
  TR Kullanım kılavuzu
  ZH-TW 使用手冊
  EN User manual
  CS Příručka pro uživatele
  DA Brugervejledning
  DE Benutzerhandbuch
  EL Εγχειρίδιο χρήσης
  ES Manual del usuario
  FI Käyttöopas
  FR Mode d’emploi
  HU Felhasználói kézikönyv
  IT Manuale utente
  KO 사용 설명서
  MS-MY Manual pengguna
  NL Gebruiksaanwijzing
  © 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
  All rights reserved.
  SPA6350_10_UM_V1.0
  NL
  Waarschuwing: 1. Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan
  vocht en dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen,
  op het product worden geplaatst. 2. Als u de stroomtoevoer geheel
  wilt afsluiten, dient u de stekker van het product uit het stopcontact te
  halen. 3. De stekker van het product mag niet worden geblokkeerd OF
  moet eenvoudig toegankelijk zijn tijdens het beoogde gebruik. 4. Plaats
  geen voorwerpen met een open vlam, zoals brandende kaarsen, op de
  producten.
  OPMERKING: controleer of de multimedialuidspreker goed is
  geïnstalleerd voordat u deze gebruikt.
  Installatie:
  Sluit de luidsprekerstekker aan op de audio-uitgang. 1 (
  a
  )
  Sluit de audiostekker aan op de audio-uitgang van uw computer. 2 (
  b
  )
  Sluit de stekker aan op het stopcontact. 3 (
  c
  )
  Schakel de luidspreker in. 4 (
  d
  )
  Draai aan de volumeknop om het volume aan te passen. 5 (
  e
  )
  Draai aan de Bass-knop om de lage tonen in te stellen. 6 (
  f
  )
  Schakel de luidspreker uit en haal de stekker uit het 7
  stopcontact.
  Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
  materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw
  gebruikt kunnen worden. Win inlichtingen in over de
  gescheiden inzameling in uw regio van elektrische en
  elektronische producten, met inbegrip van producten die zijn
  aangeduid met een doorgekruiste afvalcontainer op wieltjes. Houd u
  aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met
  uw gewone, huishoudelijke afval weg.
  SPA6350_10_UM.indd 1 2011-8-26 17:30:45
Philips SPA6350

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Philips SPA6350 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Philips SPA6350 owners to properly answer your question.

View the manual for the Philips SPA6350 here, for free. This manual comes under the category Speakers and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips SPA6350 or do you need help? Ask your question here

Philips SPA6350 specifications

General
Brand Philips
Model SPA6350
Product Speaker
EAN 8712581627430
Language English
Filetype PDF
Loudspeakers
Audio output channels - channels
Speaker placement Tabletop/bookshelf
Number of drivers -
Tweeter
Woofer
Speaker type -
Performance
Recommended usage -
Product colour Black
LED indicators Power
Housing material -
Audio output channels - channels
Recommended usage -
RMS rated power 26 W
Product colour Black
Equalizer
LED indicators Power
Housing material -
Amplifier
Amplifier
Audio
RMS rated power 26 W
Frequency range 50 - 20000 Hz
Sensitivity 10 dB
Other features
Equalizer
Quick installation guide
Gross weight of outer carton 13145 kg
Quantity outer carton 2 pc(s)
Tare weight outer carton 3037 kg
Height (cm) outer carton 27.8 cm
Length (cm) outer carton 51.6 cm
Net weight of outer carton 10108 kg
Width (cm) outer carton 47.8 cm
Weight & dimensions
Cord length 1.5 m
Ports & interfaces
Connectivity technology Wired
Connector(s) 3.5 mm stereo
Connectivity technology Wired
Logistics data
Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) 1 87 12581 62743 7
Master (outer) case GTIN (EAN/UPC) 1 87 12581 62743 7
Technical details
Speaker placement Tabletop/bookshelf
Tweeter
Frequency range 50 - 20000 Hz
Speaker interface type 3.5 mm
Connector(s) 3.5 mm stereo
Gross weight of outer carton 13145 kg
Quantity outer carton 2 pc(s)
Tare weight outer carton 3037 kg
Height (cm) outer carton 27.8 cm
Length (cm) outer carton 51.6 cm
Net weight of outer carton 10108 kg
Width (cm) outer carton 47.8 cm
Packaging content
Quick installation guide

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Philips SPA6350.

Is your question not listed? Ask your question here