Rapoo E2700 manual

Rapoo E2700
(1)
 • Number of pages: 1
 • Filetype: PDF
 • Declaration of Conformity
  We the manufacturer
  Shenzhen Rapoo Technology Ltd., Co.
  Fax: 0755-2732 7498
  Declare that the product
  Product Name Wireless Compact Ultra-Slim Keyboard
  Model No E9050
  Complies with the following norms of :
  EN 60950-1 2006 / A11:2009
  EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
  EN 301-489-3 V1.4.1(2002-08)
  EN 300 440-1 V1.5.1(2009-03)
  EN 300 440-2 V1.3.1(2009-03)
  The product is in compliance with the essential requirements of
  Council Directives 2006/95/EC and 99/5/EC, and the ROHS European directives 2002/95/EC dated on
  January 27th 2003 amended by directive 2005/618/EC dated on August 18th 2005.
  Manufacturer/Authorised representative
  ________________________________________
  Charles Zou, Manager
  R&D Department Date of Issue: Jun. 9, 2011
  ΕγγύησηΗ συσκευή παρέχεται με διετή περιορισμένη εγγύηση για το υλικό από την ημερομηνία αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.rapoo.com. Ανατρέξτε στο www.rapoo.com για τις πιο πρόσφατες συχνές ερωτήσεις (FAQ), τα προγράμματα οδήγησης και τον οδηγό γρήγορης έναρξης. Για υπηρεσίες επισκευής, δηλώστε το προϊόν στο www.rapoo.com.Επίλυση προβλημάτωνΜην ανοίγετε ή επισκευάζετε αυτή τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον. Καθαρίζετε τη συσκευή με ένα στεγνό πανί.Οδηγίες ασφαλείαςΠνευματικά δικαιώματαΑπαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους αυτού του οδηγού γρήγορης χρήσης χωρίς την άδεια της Rapoo Technology Co., Ltd.

  Záruka

  Bezpečnostní pokyny

  Zařízení nedemontujte ani neopravujte. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí. Zařízení čistěte suchým hadříkem
  .
  Pro zařízení je poskytována dvouletá omezená záruka na hardware ode dne zakoupení. Další informace viz www.rapoo.com.

  Autorská práva

  Bez předchozího svolení společnosti Rapoo Technology Co., Ltd je zakázáno reprodukovat jakoukoli část tohoto stručného návodu.Nejaktuálnější odpovědi na časté dotazy, ovladače a stručná příručka viz www.rapoo.com . Pro rozšíření služby se zaregistrujte na www.rapoo.com.

  Odstraňování problémů

  Гарантия

  Данное устройство предоставляется с ограниченной гарантией на аппаратное обеспечение сроком два года со дня покупки. Более подробную информацию можно найти по адресу www.rapoo.com.Ответы на актуальные вопросы, драйверы и краткое руководство пользователя можно получить на веб-сайте www.rapoo.com. Для эффективного обслуживания зарегистрируйтесь на веб-сайте www.rapoo.com.

  Устранение неполадок

  Не открывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Запрещается использовать устройство во влажных местах. Выполняйте очистку устройства сухой тканью.

  Инструкции по технике безопасности

  Авторское право

  Запрещается воспроизведение любой части настоящего краткого руководства без разрешения Rapoo Technology Co., Ltd.

  Warranty

  The device is provided with two-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com for more information. See www.rapoo.com for latest FAQs, drivers and quick start guide. For extensive service,register at www.rapoo.com.

  Troubleshooting

  Do not open or repair this device. Do not use the device in a damp environment. Clean the device with a dry cloth.

  Safety instructions

  Copyright

  It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Rapoo Technology Co., Ltd.

  Instruções de segurança

  Não abra nem efectue reparações a este dispositivo. Não utilize o dispositivo em ambientes húmidos. Utilize um pano seco para limpar o dispositivo.

  Garantia

  Este dispositivo é fornecido com uma garantia de hardware limitada de dois anos com início no dia da compra. Consulte www.rapoo.com para mais informações.

  Direitos de autor

  É proibido reproduzir qualquer parte deste guia de consulta rápida sem a permissão da Rapoo Technology Co., Ltd. Visite www.rapoo.com para consultar as perguntas frequentes, os mais recentes controladores e o guia de consulta rápida. Para obter assistênc ia mais extensa, registe-se em www.rapoo.com.

  Resolução de problemas

  Garanti

  Sikkerhetsinstrukser

  Ikke åpne eller reparer dette apparatet. Ikke bruk apparatet i et fuktig miljø. Rengjør apparatet med en tørr klut.Apparatet leveres med en to-års begrenset maskinvaregaranti fra kjøpsdato. Se www.rapoo.com for nærmere informasjon.

  Opphavsrett

  Det er forbudt å gjenskape noen del av denne hurtigstartguiden uten tillatelse fra Rapoo Technology Co., Ltd.Se www.rapoo.com for for siste svar på spørsmål, drivere og hurtigstartguider.Registrer deg på www.rapoo.com/register for utvidet service.

  Feilsøking

  Jótállás

  Biztonsági óvintézkedések

  Ne nyissa fel, és ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket. Ne
  használja az eszközt párás környezetben. Az eszközt száraz kendővel
  tisztítsa.
  Az eszközre két éves korlátozott hardvergarancia érvényes, amely a
  vásárlás napjától lép életbe. További információkért keresse fel a
  következő címet: www.rapoo.com.

  Szerzői jog

  Tilos e gyors üzembe helyezési útmutató bármely részét sokszorosítani a
  Rapoo Technology Co., Ltd. engedélye nélkül.
  A legújabb GYIK, illesztőprogramok és gyors üzembe helyezési útmutató
  megtalálható a www.rapoo.com oldalon. Bővebb
  szolgáltatásokért regisztráljon a www.rapoo.com oldalon.

  Hibakeresés

  Garanti
  Güvenlik talimatları
  Bu aygıtı açmayın ya da onarmayın. Bu aygıtı nemli bir ortamda
  kullanmayın. Aygıtı kuru bir kumaş parçasıyla temizleyin.
  İşbu aygıt satın alındığı günden itibaren iki yıl ile sınırlandırılmış
  donanım garantisine sahiptir. Lütfen daha fazla bilgi için,
  www.rapoo.com adresine başvurun.
  Telif Hakkı
  Rapoo Technology Co., Ltd'in izni olmadan bu hızlı başlangıç
  kılavuzunun herhangi bir bölümünü çoğaltmak yasaktır.
  En yeni SSS, sürücüler, hızlı başlatma kılavuzu ile ilgili bilgi için:
  www.rapoo.com.Kapsamlı hizmet için, www.rapoo.com
  adresinden kaydolun.
  Sorun Giderme

  Garanţie

  Instrucţiuni de siguranţă

  Nu deschideţi şi nu reparaţi dispozitivul. Nu utilizaţi dispozitivul într-
  un mediu umed. Curăţaţi dispozitivul cu o cârpă uscată.
  Dispozitivul beneficiază de o garanţie limitată pentru hardware timp
  de doi ani de la data achiziţionării. Consultaţi www.rapoo.com pentru
  informaţii suplimentare.

  Drept de autor

  Se interzice reproducerea oricărei părţi din acest ghid de pornire
  rapidă fără permisiunea Rapoo Technology Co., Ltd.
  Consultaţi www.rapoo.com pentru cele mai recente
  Întrebări frecvente, drivere şi ghid de pornire rapidă. Pentru service
  extins, înregistraţi-vă la adresa www.rapoo.com.

  Depanarea

  Garancija

  Varnostna navodila

  Ne odpirajte ali popravljajte te naprave. Ne uporabljajte je v vlažnem
  okolju.Napravo čistite s suho krpo.
  Za napravo dve leti od datuma nakupa velja omejena garancija na
  strojno opremo. Več informacij poiščite na www.rapoo.com.

  Avtorske pravice

  Reproduciranje katerega koli dela tega hitrega vodiča brez dovoljenja
  podjetja Rapoo Technology Co., Ltd. je prepovedano.
  Najnovejša pogosta vprašanja, gonilnike in vodič za hiter začetek
  najdete na www.rapoo.com. Za razširjene storitve se
  registrirajte na www.rapoo.com.

  Odpravljanje težav

  Гаранция

  Инструкции за безопасност

  Не отваряйте и не ремонтирайте това устройство. Не
  използвайте устройството в среда с висока влажност.
  Устройството да се почиства със сухо парче плат.
  Устройството се предоставя с двугодишна ограничена
  гаранция, считано от датата на покупка. Вижте
  www.rapoo.com/warranty за повече информация.

  Авторски права

  Забранява се възпроизвеждането на която и да е част от
  това ръководство за бърз старт без позволението на
  Rapoo Technology Co., Ltd.
  Вижте www.rapoo.com за последните въпроси и
  отговори, драйвери и ръководство за бърз старт. За
  допълнителни услуги трябва да се регистрирате на адрес
  www.rapoo.com.

  Отстраняване на неизправности

  Garanti

  Sikkerhedsinstruktioner

  Du må ikke åbne eller forsøge at reparere denne enhed. Brug ikke
  denne enhed i fugtige omgivelser Rengør enheden med en blød klud.
  Denne enhed er forsynet med to års garanti fra købsdatoen. Se
  venligst www.rapoo.com for mere information.

  Copyright

  Det er forbudt at reproducere enhver del af den Kom hurtig i gang
  guide uden tilladelse fra Rapoo Technology Co., Ltd.
  Se www.rapoo.com for de sidste FAQs, drivere og kom
  hurtig i gang guide. For omfattende service, registrer på
  www.rapoo.comr.

  Fejlfinding

  Garantii

  Ohutusjuhised

  Ärge avage ega remontige seadet. Ärge kasutage seadet suure
  niiskusega keskkonnas.Puhastage seadet ainult kuiva lapiga.
  Seadmel on kahe-aastane piiratud garantii, mis hõlmab riistvara ja
  hakkab kehtima ostukuupäevast. Täiendavat teavet vt aadressil
  www.rapoo.com.

  Autoriõigus

  Selle lühijuhendi mis tahes osa kopeerimine ilma ettevõtte
  Rapoo Technology Co., Ltd.loata on keelatud.
  KKK, draiverid ja lühijuhendi leiate aadressil www.rapoo.com
  Täisteeninduse saamiseks registreeruge aadressil
  www.rapoo.com.

  Tõrkeotsing

  Takuu

  Tärkeitä turvallisuusohjeita

  Älä avaa tämän laitteen koteloa tai yritä korjata laitetta itse. Älä käytä
  laitetta kosteassa ympäristössä. Puhdista laite kuivalla liinalla.
  Tällä laitteella on kahden vuoden rajoitettu laitteistotakuu
  ostopäivämäärästä alkaen. Katso lisätietoja osoitteesta www.rapoo.com.

  Tekijänoikeudet

  On kiellettyä monistaa mitään tämän pikaoppaan osaa ilman
  Rapoo Technology Co., Ltd:n kirjallista lupaa.
  Katso uusimmat usein kysytyt kysymykset, tiedot ohjaimista ja pikaopas
  osoitteesta www.rapoo.com. Rekisteröi laajennettua palvelua
  varten osoitteessawww.rapoo.com.

  Vianetsintä

  Garantija

  Norādījumi par darba drošību

  Neatveriet vai neremontējiet šo ierīci. Nelietojiet šo ierīci liela mitruma
  apstākļos. Tīriet ierīci ar sausu drāniņu.
  Šai ierīcei ir ierobežota divu dagu garantija no iegādes dienas. Sīkāku
  informāciju skatiet šeit: www.rapoo.com.

  Autortiesības

  Aizliegts reproducēt jebkuru daļu no šīs ātrās palaišanas
  rokasgrāmatas bez Rapoo Technology Co., Ltd. atļaujas.
  Skatīt www.rapoo.com jaunākās atbildes uz jautājumiem,
  dziņus un ātrās palaišanas palīgu. Plašākiem pakalpojumiem
  reģistrējieties šeit: www.rapoo.com.

  Traucējumnovēršana

  Gwarancja

  Instrukcje bezpieczeństwa

  Nie należy otwierać lub naprawiać tego urządzenia. Nie należy
  używać tego urządzenia w wilgotnym środowisku. Urządzenie należy
  czyścić suchą szmatką.
  To urządzenie jest dostarczane z dwuletnią, ograniczoną gwarancją,
  obowiązującą od daty zakupienia. Dalsze informacje można sprawdzić
  pod adresem www.rapoo.com.

  Prawa autorskie

  Zabrania się powielania jakichkolwiek części tej skróconej instrukcji
  obsługi, bez zgody Rapoo Technology Co., Ltd.
  Sprawdź www.rapoo.com w celu uzyskania najnowszego FAQ,
  sterowników i instrukcji szybkiego uruchamiania. W celu uzyskania
  rozszerzonej usługi należy się zarejestrować pod adresem
  www.rapoo.com.

  Rozwiązywanie problemów

  Garranti

  Säkerhetsinstruktioner

  Öppna inte eller reparera denna enhet. Använd inte enheten i en fuktig
  miljö.Rengör endast enheten med en torr trasa.
  Enheten har en tvåårig begränsad hårdvarugaranti från inköpsdatumet.
  Se www.rapoo.com för ytterligare information.

  Upphovsrätt

  Det är förbjudet att repoducera någon del av denna snabbstartguide
  utan tillåtelse av Rapoo Technology Co., Ltd.
  Se www.rapoo.com för de senaste vanligen återkommande
  frågorna,drivrutiner och snabbstartguide. För utökad service,
  registrera på www.rapoo.com.

  Felsökning

  Garantija

  Saugos instrukcija

  Neatidarykite ir netaisykite šio prietaiso. Nenaudokite prietaiso
  drėgnoje aplinkoje. Prietaisą valykite sausu skudurėliu.
  Šio prietaiso aparatinei įrangai suteikiama dviejų metų ribota
  garantija, skaičiuojant nuo įsigijimo dienos. Daugiau informacijos
  žr. ww.rapoo.com.

  Autorių teisės

  Bet kurią šio greitosios įdiegties vadovo dalį be „
  Rapoo Technology Co., Ltd.“ leidimo atkurti draudžiama.
  Informacijos apie naujausius DUK, tvarkykles ir greitosios paleisties
  vadovą rasite tinklavietėje www.rapoo.com. Norėdami
  naudotis visomis paslaugomis, užsiregistruokite tinklavietėje
  www.rapoo.com.

  Trikčių šalinimas

  Garancija

  Uz uređaj važi dvogodišnja garancija na hardver od dana kupovine.
  Za više informacija pogledajte www.rapoo.com.
  Pogledajte www.rapoo.com za najnovija često
  postavljana pitanja,drajvere i priručnik za brzo startovanje. Za
  opširnije informacije, registrujte se na www.rapoo.com.

  Rešavanje problema

  Ne otvarajte niti popravljajte ovaj uređaj. Ovaj uređaj nemojte
  koristiti u vlažnoj sredini. Uređaj čistite suvom krpom.

  Sigurnosna uputstva

  Kopiranje

  Zabranjeno je reprodukovati bilo koji deo ovog priručnika za
  brzo startovanje bez odobrenja Rapoo Technology Co., Ltd.
  Ne otvarajte i ne popravljajte ovaj uređaj. Ne koristite uređaj u
  vlažnom okruženju. Uređaj čistite suhom krpom.
  Uređaj je obuhvaćen dvogodišnjim ograničenim jamstvom za
  hardver, koje počinje datumom kupnje. Više informacija potražite
  na www.rapoo.com.
  Zabranjena je reprodukcija bilo kojeg dijela ovog vodiča za brzi
  početak rada bez dopuštenja tvrtke Rapoo Technology Co., Ltd.
  Najnovije odgovore na često postavljana pitanja, upravljačke
  programe i vodič za brzi početak rada potražite na stranici
  www.rapoo.com. Za sveobuhvatnu uslugu registrirajte
  se na www.rapoo.com.

  Otklanjanje poteškoća

  Autorska prava

  Sigurnosne upute

  Jamstvo

  Consulter www.rapoo.com pour les toutes dernières
  questions, les pilotes et le guide de démarrage rapide. Pour des
  services étendus, s'inscrire sur www.rapoo.com .

  Garantie

  Consignes de sécurité

  Ne pas ouvrir ou réparer cet appareil. Ne pas utiliser l'appareil dans un
  environnement humide.Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec.
  L'appareil est fourni avec deux ans de garantie matérielle limitée à
  compter du jour d'achat. Merci de consulter www.rapoo.com
  pour plus d'informations.

  Droit réservés

  Il est interdit de reproduire une quelconque partie de ce guide de
  démarrage rapide sans la permission de Rapoo Technology Co., Ltd.

  Dépannage

  Garantía

  Instrucciones de seguridad

  No abra ni repare este dispositivo. No utilice el dispositivo en un entorno
  húmedo. Limpie el dispositivo con un paño seco.
  El dispositivo se proporciona con una garantía de hardware limitada de
  dos años a partir de la fecha de compra. Consulte la dirección
  www.rapoo.com para obtener más información.

  Copyright

  Está terminantemente prohibido reproducir cualquier parte de esta guía
  de inicio rápido sin el consentimiento de Rapoo Technology Co., Ltd.
  Consulte la página web www.rapoo.com para obtener la
  información más reciente en lo que a preguntas más frecuentes,
  controladores y guía de inicio rápido se refiere.Para obtener un servicio
  amplio, regístrese en at www.rapoo.com.

  Solucionar problemas

  Het toestel wordt met een tweejarige beperkte hardware-garantie vanaf
  de aankoopdatum geleverd. Raadpleeg www.rapoo.com voor meer
  informatie.
  Garantie
  Veiligheidsinstructies
  Dit toestel mag u niet openen of repareren. Gebruik het toestel niet in
  een vochtige omgeving.Reinig het instrument met een droge doek.
  Copyright
  Het is verboden om, zonder de toestemming van
  Rapoo Technology Co., Ltd. enig deel van deze snelstart-handleiding
  te reproduceren.
  Raadpleeg www.rapoo.com voor de actuele FAQs, stuurprogramma's
  en snelstart-handleiding.Registreer voor uitgebreide service op
  www.rapoo.com.
  Problemen oplossen

  Garanzia

  Copyright

  Istruzioni sulla sicurezza

  Non aprire o tentare di riparare il dispositivo. Non utilizzare il dispositivo
  in ambienti umidi.Pulire il dispositivo con un panno asciutto.
  il dispositivo viene fornito con due anni di garanzia hardware limitata
  a parite dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni consultare
  www.rapoo.com.
  È vietato riprodurre qualsiasi parte della presente guida rapida senza
  l'autorizzazione di Rapoo Technology Co., Ltd.
  Consultare www.rapoo.com per le FAQ, driver e guide
  rapide più aggiornate.Per maggiore as www.rapoo.com .

  Risoluzione dei problemi

  Garantie

  Sicherheitshinweise

  Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen oder selbst zu reparieren.
  Nutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung. Reinigen Sie das
  Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
  Wir gewähren eine zweijährige, eingeschränkte Hardware-Garantie
  ab Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie hier:
  www.rapoo.com.

  Copyright

  Jegliche Reproduktion dieser Schnellstartanleitung (gänzlich oder
  teilweise) ohne Zustimmung der Rapoo Technology Co., Ltd. ist
  untersagt.
  Antworten auf häufig gestellte Fragen, Treiber und Kurzanleitungen
  finden Sie unter www.rapoo.com. Wenn Sie einen
  besonders umfassenden Kundendienst genießen möchten,
  registrieren Sie Ihr Gerät: www.rapoo.com .

  Problemlösung

  For France only

  Par la présente, the retailer - SANGHA déclare que l’appareil [E9050 Clavier sans fil ultra-plat compact] est conforme aux exigences essentielles et aux
  autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
  Pour vous procurer une copie de la déclaration de conformité il faut adresser un courrier à l’adresse suivant en précisant le ou les produits dont
  vous désirez obtenir les déclarations de conformité :
  SANGHA France
  219 Avenue de Provence
  13730 Saint Victoret
Rapoo E2700

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Rapoo E2700 or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Rapoo E2700 owners to properly answer your question.

View the manual for the Rapoo E2700 here, for free. This manual comes under the category Keyboards and has been rated by 1 people with an average of a 9.1. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Rapoo E2700 or do you need help? Ask your question here

Rapoo E2700 specifications

General
Brand Rapoo
Model E2700
Product Keyboard
EAN 6943518912875, 6943518912950, 6943518913148, 6943518913193, 6943518913223
Language English
Filetype PDF
Keyboard
Device interface RF Wireless
Keyboard form factor Standard
Frequency band 2.4 GHz
Keyboard layout QWERTY
Purpose Universal
Keyboard language Dutch
Keyboard number of keys 80
Hot keys
Windows keys
Pointing device Touchpad
Connectivity technology Wireless
Design
Keyboard style Straight
Product colour Black
Wrist rest
Material Stainless steel
Backlight
Mouse
Mouse included
Ergonomics
Wireless range 10 m
Packaging data
Wireless receiver interface USB
Receiver included
Receiver type Nano receiver
Batteries included
Quick start guide
Package width 84 mm
Package depth 20 mm
Package height 256 mm
Package weight 300 g
Package type Blister
Weight & dimensions
Keyboard dimensions (WxDxH) 254 x 82 x 19 mm
Keyboard weight 186 g
null
System requirements
Windows operating systems supported
Power
Power source type Battery
Battery technology Alkaline
Keyboard battery type AAA
Number of batteries (keyboard) 2
Service life of battery 4 month(s)

Frequently Asked Questions

Below, you will find the most frequently asked questions about the Rapoo E2700.

Is your question not listed? Ask your question here