Speed-Link SL-8702-SBK manual

Speed-Link SL-8702-SBK
(1)
 • Number of pages: 2
 • Filetype: PDF
 • PURE

  DESKTOP VOICE MICROPHONE
  VERS. 1.0

  QUICK INSTall GUIDE

  Sl-8702-SBK
  ©2011 Jöllenbeck. All rights reserved. SPEEDLINK, the SPEEDLINK word mark and the SPEEDLINK swoosh
  are registered trademarks of Jöllenbeck GmbH. DesignSkins is a registered trademark of DeinDesign GmbH.
  All other trademarks are the property of their respective owners. Jöllenbeck shall not be made liable for any
  errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without prior notice.
  JÖLLENBECK GmbH, Kreuzberg 2, 27404 Weertzen, GERMANY
  Technical support
  If you require support, please use the support form on our website:
  www.speedlink.com. Alternatively you can e-mail our technical support team directly:
  support@speedlink.com
  2 3
  4
  1
  SE
  CZ
  RU HU
  Rendeltetésszerű használat
  A termék csak számítógépre csatlakoztatva alkalmas mikrofon-
  ként. A Jöllenbeck GmbH nem vállal felelősséget személyekben,
  állatokban vagy tárgyakban keletkezett kárért, ha az gyelmetlen,
  szakszerűtlen, hibás, vagy nem a gyártó által megadott célnak
  megfelelő használatból eredt.
  Megfelelőségre vonatkozó tudnivalók
  Erős statikus, elektromos vagy nagyfrekvenciájú mezők
  (rádióberendezések, mobiltelefonok, vezetékmentes telefonok,
  mikrohullámú sütők, kisülések) hatására a készülék (a készülékek)
  működési zavara léphet fel. Ebben az esetben próbálja meg növel-
  ni a távolságot a zavaró készülékekhez.
  Műszaki támogatás
  A www.speedlink.com honlapon található támogatási forman-
  yomtatványunk. Másik lehetőség még, hogy a Támogatásnak
  közvetlenül e-mailt is küldhet: support@speedlink.com
  Использование по назначению
  Устройство предназначено только для использования в
  качестве микрофона и подключения к компьютеру. Jöllen-
  beck GmbH не несет ответственности за ущерб изделию или
  травмы людей, животных или ущерб материальным ценностям
  вследствие неосторожного, ненадлежащего, неправильного
  или не соответствующего указанной производителем цели
  использования изделия.
  Информация о соответствии
  Из-за влияния сильных статических, электрических или
  высокочастотных полей (излучение радиоустановок,
  мобильных телефонов, микроволновых печей) могут
  возникнуть неполадки в работе устройства (устройств). В этом
  случае нужно увеличить расстояние от источников помех.
  Техническая поддержка
  На нашем сайте www.speedlink.com имеется формуляр
  запроса. Или можно написать письмо в службу техподдержки
  напрямую по следующему адресу электронной почты:
  support@speedlink.com
  Použití podle předpisů
  Tento produkt je vhodný pouze jako mikrofon pro zapojení do
  počítače. Firma Jöllenbeck GmbH nepřebírá ručení za poškození
  výrobku nebo zranění osob a zvířat, vzniklé v důsledku nedbalého,
  neodborného, nesprávného použití výrobku, nebo v důsledku
  použití výrobku k jiným účelům, než byly uvedeny výrobcem.
  Upozornění ke konformitě
  Za působení silných statických, elektrických, nebo
  vysokofrekvenčních polí (rádiová zařízení, mobilní telefony,
  mikrovlnné výboje) může dojít k omezení funkčnosti přístroje
  (přístrojů).V takovém případě se pokuste zvětšit distanci k rušivým
  přístrojům.
  Technický support
  Na našich webových stránkách www.speedlink.com jsme pro Vás
  připravili suportový formulář. Jako alternativu můžete supportu
  napsat přímo email na adresu: support@speedlink.com
  Föreskriven användning
  Den här produkten ska bara användas som mikrofon och anslutas
  till en dator. Jöllenbeck GmbH tar inget ansvar för skador på
  person, djur eller material som är ett resultat av ovarsamhet, slarv,
  felaktig användning eller för att produkten använts på ett sätt som
  strider mot föreskrifterna.
  Information om funktionsstörningar
  Starka statiska, elektriska och högfrekventa fält (radioanläggningar,
  mobiltelefoner, urladdningar från mikrovågsugnar) kan påverka
  apparatens/apparaternas funktion. I så fall ska du försöka öka
  avståndet till den apparat som stör.
  Teknisk support
  På vår webbsida www.speedlink.com har vi lagt ut ett
  supportformulär. Alternativt kan du skicka ett e-brev direkt till vår
  support: support@speedlink.com
  NL
  Gebruik conform de doelstellingen
  Dit product is uitsluitend geschikt als microfoon voor aansluiting
  op een pc. Jöllenbeck GmbH is niet aansprakelijk voor schade
  aan personen, dieren of zaken als gevolg van ondoordacht,
  ondeskundig, onjuist gebruik van het product of gebruik dat niet
  overeenstemming is met het door de fabrikant aangegeven doel
  van het product.
  Conformiteit
  Velden met een sterke statische, elektrische of hoogfrequente
  lading (radiotoestellen, draadloze telefoons, ontladingen van
  microgolven) kunnen van invloed zijn op de werking van het
  apparaat (de apparaten). Probeer in dat geval de afstand tot de
  storende apparaten te vergroten.
  Technische ondersteuning
  Op onze website www.speedlink.com staat een formulier voor het
  aanvragen van ondersteuning. U kunt de ondersteuningsdienst
  ook rechtstreeks een e-mail sturen: support@speedlink.com
  Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς
  Αυτό το προϊόν ενδείκνυται μόνο ως μικρόφωνο για τη σύνδεση
  σε έναν υπολογιστή. Η Jöllenbeck GmbH δεν αναλαμβάνει καμία
  ευθύνη για βλάβες σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω απρόσεκτης,
  ακατάλληλης, εσφαλμένης χρήσης ή χρήσης του προϊόντος για
  διαφορετικό από τον αναφερόμενο από τον κατασκευαστή, σκοπό.
  Υπόδειξη συμμόρφωσης
  Υπό την επίδραση δυνατών στατικών, ηλεκτρικών πεδίων ή
  πεδίων υψηλής συχνότητας (ασύρματες εγκαταστάσεις, κινητά
  τηλέφωνα, αποφορτίσεις συσκευών μικροκυμάτων) ίσως υπάρξουν
  επιδράσεις στη λειτουργία της συσκευής (των συσκευών). Σε αυτή
  την περίπτωση δοκιμάστε να αυξήσετε την απόσταση προς τις
  συσκευές που δημιουργούν παρεμβολή.
  Τεχνική υποστήριξη
  Στην ιστοσελίδα μας www.speedlink.com έχουμε ετοιμάσει ένα
  έντυπο υποστήριξης. Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε ένα E-mail
  στο τμήμα υποστήριξης: support@speedlink.com
  GR
  NO
  Forskriftsmessig bruk
  Dette produktet er kun ment som mikrofon for tilkobling til en
  datamaskin. Jöllenbeck GmbH ta intet ansvar for produktet eller for
  personskader, skader på dyr eller materielle skader, som skyldes
  ikke forskriftsmessig eller feil bruk, eller bruk av produktet utover
  det som er angitt fra produsenten.
  Samsvarsanvisning
  Ved påvirkning av sterke statiske, elektriske eller høyfrekvente
  felt (radioanlegg, mobiltelefoner, mikrobølge-utladninger) kan det
  forekomme funksjonsfeil på apparatet/apparatene. Forsøk i så fall
  å øke avstanden til forstyrrende utstyr.
  Teknisk Support
  På vår webside www.speedlink.com nner du et supportskjema.
  Alternativt kan du sende en e-mail direkte: support@speedlink.com
  FI
  Määräysten mukainen käyttö
  Tämä tuote soveltuu vain tietokoneeseen liitettäväksi mikrofoniksi.
  Jöllenbeck GmbH ei ota minkäänlaista vastuuta henkilöiden
  tai eläinten loukkaantumisista tai esinevahingoista, jotka
  johtuvat tuotteen huolimattomasta, asiattomasta, virheellisestä
  tai valmistajan ohjeiden vastaisesta, käyttötarkoituksesta
  poikkeavasta käytöstä.
  Vaatimustenmukaisuutta koskeva ohje
  Voimakkaat staattiset, sähköiset tai korkeataajuuksiset kentät
  (radiolaitteistot, matkapuhelimet, mikroaaltopurkaukset) voivat
  vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Laite on silloin yritettävä
  siirtää kauemmas häiriön aiheuttavista laitteista.
  Tekninen tuki
  Yrityksemme internetsivulla www.speedlink.com on tukilomake.
  Tekniselle tuelle voi lähettää vaihtoehtoisesti myös sähköpostia:
  support@speedlink.com
  1. Steek de arm zo in de voet als weergegeven op de afbeelding.2. Steek de jack plug van de kabel in de microfooningang (roze) van de computer.3. Pas de stand van de exibele microfoonarm aan uw wensen aan. Als u de microfoon ongeveer 10 centimeter voor uw mond houdt, bent u het beste te verstaan.4. Controleer of de microfoon in het besturingssysteem en in de gebru-ikte software is geselecteerd als opnameapparaat en of het opname-volume juist is ingesteld.
  NL
  1. Εισάγετε το λαιμό μικροφώνου στη βάση στήριξης όπως φαίνεται στην εικόνα.2. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου στην είσοδο μικροφώνου (ροζ) του υπολογιστή σας.3. Ρυθμίστε τον ευλύγιστο λαιμό μικροφώνου σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Για βέλτιστη επικοινωνία διατηρείτε κατά την ομιλία περίπου 10 εκατοστά απόσταση.4. Εξασφαλίζετε ότι το μικρόφωνο έχει επιλεγεί στο λειτουργικό σύστημα καθώς και στο χρησιμοποιούμενο λογισμικό ως συσκευή λήψης και ότι η στάθμη λήψης έχει ρυθμιστεί σωστά.
  GR
  1. Mikrofon zastrčte do stojanu tak, jak je znázorněno na obrázku.2. Zapojte západkový konektor kabelu do vstupu mikrofonu (růžový) na Vašem počítači.3. Upravte exibilní krk mikrofonu Vašim potřebám. Pro optimální porozumění dodržujte při mluvení odstup cca. 10 centimetrů.4. Ujistěte se, zda je mikrofon zvolen v operačním systému a v použitém softvéru jako záznamové zařízení, a zda je správně nastavená hladina snímání zvuku.
  CZ
  1. Sätt mikrofonhalsen på foten så som visas på bilden.2. Koppla kabelns teleplugg till datorns mikrofoningång (rosa).
  3. Ställ in den exibla mikrofonhalsen som du vill ha den. För bästa för-
  ståelse vid röstöverföring bör du hålla ett avstånd på ca 10 centimeter från mikrofonen.
  4. Försäkra dig om att mikrofonen valts som inspelningsapparat i opera-
  tivsystemet samt i den programvara som används och att inspelnings-ljudet är rätt inställt.
  SE
  1. Az ábra szerint dugja a mikronnyakat a talpra.2. Csatlakoztassa a kábel jack dugóját számítógépe mikrofon bemene-tére (rózsaszín).3. Igényei szerint állítsa be a rugalmas mikrofonnyakat. Az optimális érthetőség érdekében beszéd közben tartson kb. 10 cm távolságot a mikrofontól.4. Győződjön meg arról, hogy a mikrofon az operációs rendszerben, valamint a felhasznált szoftverben felvevő készülékként legyen kiválasztva és hogy a felvételi szint megfelelően legyen beállítva.
  HU
  1. Прикрепите ножку микрофона к основанию, как показано на рисунке.2. Подсоедините штекер кабеля к входу микрофона (розовый) компьютера.3. Согните гибкую ножку микрофона как нужно. Для оптимального понимания при говорении соблюдайте расстояние примерно в 10 сантиметров до микрофона.4. Обеспечьте, чтобы микрофон был выбран в операционной системе, а также в используемом программном обеспечении в качестве устройства записи, и чтобы уровень записи был настроен правильно.
  RU
  NO
  FI
  10cm
  1. Sett mikrofonhalsen på mikrofonfoten som vist på illustrasjonen.2. Koble pluggen på kabelen til mikrofoningangen (rosa) på data-maskinen.3. Still inn den eksible mikrofonhalsen etter behov. For optimal klarhet, hold en avstand på 10 centimeter ved tale.4. Forsikre deg om at mikrofonen er stilt inn korrekt i operativsy-stemet samt i den anvendte programvaren for opptak, og at opptaksnivået er stilt inn korrekt.1. Työnnä mikrofonin kaula telineeseen kuvassa esitetyllä tavalla.2. Liitä johdon jakkipistoke tietokoneesi mikrofonituloon (roosa).3. Säädä joustava mikrofonin kaula tarpeittesi mukaan. Ihanteellisen selkeyden vuoksi tulee puhuttaessa säilyttää noin 10cm:n etäi-syys.4. Varmista, että mikrofoni on valittu käyttöjärjestelmässä ja käyte-tyssä ohjelmistossa tallennuslaitteeksi ja että tallennustaso on säädetty oikein.
Speed-Link SL-8702-SBK

Need help?

Number of questions: 0

Do you have a question about the Speed-Link SL-8702-SBK or do you need help? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the issue and your question. The more detail you provide for your issue and question, the easier it will be for other Speed-Link SL-8702-SBK owners to properly answer your question.

View the manual for the Speed-Link SL-8702-SBK here, for free. This manual comes under the category Microphones and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Speed-Link SL-8702-SBK or do you need help? Ask your question here

Speed-Link SL-8702-SBK specifications

General
Brand Speed-Link
Model SL-8702-SBK
Product Microphone
EAN 4027301187021
Language English
Filetype PDF
Ports & interfaces
Connectivity technology Wired
Performance
Cable length 1.6 m
Plug and Play
Product colour Black